SFS 2013:409 Lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

130409.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tandvårdslagen (1985:125);

utfärdad den 30 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 förskrivs att 6 § tandvårdslagen (1985:125) ska ha

följande lydelse.

6 §

2

Om någon som vistas i landstingskommunen utan att vara bosatt där

behöver omedelbar tandvård, ska landstingskommunen erbjuda sådan tand-
vård.

Särskilda bestämmelser om tandvård finns i lagen (2008:344) om hälso-

och sjukvård åt asylsökande m.fl. och lagen (2013:407) om hälso- och sjuk-
vård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2012/13:109, bet. 2012/13:SoU20, rskr. 2012/13:230.

2 Senaste lydelse 2008:346.

SFS 2013:409

Utkom från trycket
den 10 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013