SFS 2013:412 Förordning om vårdavgifter m.m. för utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd

130412.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om vårdavgifter m.m. för utlänningar som vistas i
Sverige utan nödvändiga tillstånd;

utfärdad den 30 maj 2013.

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om de avgifter utlän-

ningar som vistas i Sverige utan stöd av myndighetsbeslut eller författning
själva ska betala för vård och läkemedel enligt 6, 7, 9 och 10 §§ lagen
(2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige
utan nödvändiga tillstånd. Förordningen omfattar dock inte utlänningar vars
vistelse i Sverige är avsedd att vara tillfällig.

För annan hälso- och sjukvård, tandvård samt andra läkemedel ska person-

kretsen betala avgifter enligt de grunder som vårdgivaren bestämmer.

2 §

I 7 kap. 3 § 4 smittskyddslagen (2004:168) finns bestämmelser om kost-

nadsfrihet för undersökning, vård och behandling som en läkare bedömer
minska risken för smittspridning av en allmänfarlig sjukdom samt läkemedel
mot en sådan sjukdom.

3 §

Utlänningar som omfattas av denna förordning ska betala vårdavgift

med 50 kronor för läkarbesök inom landstingets hälso- och sjukvård eller hos
läkare som får ersättning enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning el-
ler enligt vårdavtal med landstinget samt för läkarvård som ges efter remiss
av sådana läkare.

4 §

Utlänningar som omfattas av denna förordning ska betala vårdavgift

med 25 kronor för annan sjukvårdande behandling än läkarvård, om den ges
av en vårdgivare efter remiss av en läkare inom landstingets hälso- och sjuk-
vård eller av läkare som får ersättning enligt lagen (1993:1651) om läkar-
vårdsersättning eller enligt vårdavtal. Vidare ska den ska betala avgift för
sjukresa, dock med högst 40 kronor.

5 §

Vårdavgift och avgift för sjukresa enligt 3 och 4 §§ ska betalas endast i

den utsträckning som motsvarande avgift ska betalas av andra vårdtagare.

6 §

Utlänningar som omfattas av denna förordning ska inte betala vårdav-

gift för

1. förebyggande barna- och mödravård som ges av en vårdgivare inom den

offentliga primärvården, och

2. förlossningsvård.

SFS 2013:412

Utkom från trycket
den 10 juni 2013

background image

2

SFS 2013:412

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

7 §

För förskrivna läkemedel som omfattas av lagen (2002:160) om läkeme-

delsförmåner m.m. ska utlänningar som omfattas av denna förordning betala
avgift med högst 50 kronor per läkemedel.

8 §

Utlänningar som omfattas av denna förordning och som är över 18 år

ska betala avgift med 50 kronor för behandling hos en tandläkare som omfat-
tas av det statliga tandvårdsstödet.

Tandvård hos en tandläkare som omfattas av det statliga tandvårdsstödet är
kostnadsfri för barn som inte har fyllt 18 år.

9 §

Socialstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om hälsoundersökning

för utlänningar som omfattas av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

;