SFS 2013:416 Förordning om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

130416.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter
för prövning och tillsyn enligt miljöbalken;

utfärdad den 30 maj 2013.

Regeringen föreskriver att 6 kap. 52 § förordningen (1998:940) om avgif-

ter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken ska ha följande lydelse.

6 kap.

52 §

1

Läkemedelsverket får meddela föreskrifter om avgift för prövning och

tillsyn enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 av
den 30 november 2009 om kosmetiska produkter

2, förordningen (2013:413)

om kosmetiska produkter och förordningen (2012:503) om tatueringsfärger.

Denna förordning träder i kraft den 11 juli 2013.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2012:505.

2 EUT L 342, 22.12.2009, s. 59 (Celex 32009R1223).

SFS 2013:416

Utkom från trycket
den 10 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013