SFS 2013:417 Förordning om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer

130417.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska
produkter och biotekniska organismer;

utfärdad den 30 maj 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2008:245) om kemiska

produkter och biotekniska organismer

dels att 22 och 27 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 2 a §, samt närmast

före 2 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Förordningens tillämpning i fråga om kosmetiska produkter

2 a §

Bestämmelserna i 1–26 och 28–37 §§ denna förordning ska inte till-

lämpas på kosmetiska produkter.

22 §

1

En behållare som innehåller en farlig kemisk produkt och som erbjuds

eller säljs till allmänheten får inte ha

1. en form eller en grafisk dekor som kan attrahera eller väcka aktiv nyfi-

kenhet hos barn eller vilseleda konsumenter, eller

2. en utformning eller en beteckning som används för livsmedel, djurfoder,

läkemedel eller kosmetiska produkter.

27 §

2

En transportmyndighet som avses i 2 § förordningen (2006:311) om

transport av farligt gods får inom sitt ansvarsområde enligt den paragrafen
meddela föreskrifter om sådana kunskapskrav, försiktighetsmått och produkt-
val som avses i 2 kap. 2–4 §§ miljöbalken i fråga om transport av kemiska
produkter, biotekniska organismer och varor.

Innan transportmyndigheten meddelar en sådan föreskrift, ska myndighe-

ten samråda med Kemikalieinspektionen och den eller de andra berörda trans-
portmyndigheterna samt, i fråga om kosmetiska produkter, med Läkemedels-
verket.

Denna förordning träder i kraft den 11 juli 2013.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:965.

2 Senaste lydelse 2010:965.

SFS 2013:417

Utkom från trycket
den 10 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013