SFS 2013:418 Förordning om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)

130418.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:JFNACD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:JFNACE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:JFNACE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:JFNADF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:JFNACE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:JFNACE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:8px;font-family:JFNACD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:JFNACD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:JFNACD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:JFNACE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:JFNACD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:JFNACD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:JFNACD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:JFNACE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:JFNACE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:JFNACD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:JFNACD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:JFNACD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:JFNACD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:JFNACD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:JFNACE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:JFNACE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:8px;font-family:JFNACD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:7px;font-family:JFNACD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft35{font-size:12px;font-family:JFNACD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft36{font-size:14px;line-height:17px;font-family:JFNACD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:JFNACD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>F�rordning<br/>om �ndring i milj�tillsynsf�rordningen (2011:13);</b></p> <p style="position:absolute;top:244px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 30 maj 2013.</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">Regeringen f�reskriver i fr�ga om milj�tillsynsf�rordningen (2011:13)<br/><i>dels</i> att nuvarande 2 kap. 34 � ska betecknas 2 kap. 35 �,<br/><i>dels</i> att den nya 2 kap. 35 � ska ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels</i> att 1 kap. 26 �, 2 kap. 19 och 23 ��, samt 3 kap. 7 � ska ha f�ljande ly-</p> <p style="position:absolute;top:348px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">delse, </p> <p style="position:absolute;top:365px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>dels</i> att det i f�rordningen ska inf�ras tv� nya paragrafer, 1 kap. 5 a � och</p> <p style="position:absolute;top:383px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">2 kap. 34 �, samt n�rmast f�re 2 kap. 34 och 35 �� nya rubriker av f�ljande<br/>lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:418px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>dels</i> att det i f�rordningen n�rmast f�re 2 kap. 33 � ska inf�ras en ny rubrik</p> <p style="position:absolute;top:435px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">som ska lyda Inf�rsel och utf�rsel. </p> <p style="position:absolute;top:479px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:505px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>5 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:505px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft10">En myndighet som enligt denna f�rordning ut�var tillsyn �ver kosme-</p> <p style="position:absolute;top:522px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">tiska produkter enligt Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr<br/>1223/2009 av den 30 november 2009 om kosmetiska produkter</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:438px;white-space:nowrap" class="ft16">1 f�r inte vidta</p> <p style="position:absolute;top:557px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">tillsyns�tg�rder som strider mot den f�rordningen.</p> <p style="position:absolute;top:592px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>26 �</b></p> <p style="position:absolute;top:592px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft10">L�kemedelsverket f�r f�rel�gga den som saluf�r, �verl�ter, till Sverige</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">f�r in eller fr�n Sverige f�r ut en s�dan kosmetisk produkt som avses i f�rord-<br/>ning (EG) nr 1223/2009 eller en s�dan vara som avses i 7 � f�rordningen<br/>(2013:413) om kosmetiska produkter, att l�mna de prover som beh�vs f�r till-<br/>synen. </p> <p style="position:absolute;top:705px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:731px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>19 �</b></p> <p style="position:absolute;top:729px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft16">2</p> <p style="position:absolute;top:731px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft10">I 2035 �� f�rdelas ansvaret f�r tillsynen i fr�ga om</p> <p style="position:absolute;top:748px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">1. milj�farliga verksamheter enligt 9 kap. milj�balken,<br/>2. f�roreningsskador och milj�skador enligt 10 kap. milj�balken,<br/>3. vattenverksamheter enligt 11 kap. milj�balken,<br/>4. jordbruk och andra verksamheter enligt 12 kap. 10 � milj�balken,<br/>5. kemiska produkter, biotekniska organismer och varor enligt 14 kap. mil-</p> <p style="position:absolute;top:835px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">j�balken samt utrustning avsedd f�r hantering av v�xtskyddsmedel,</p> <p style="position:absolute;top:853px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">6. avfall och producentansvar enligt 15 kap. milj�balken,</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">1 EUT L 342, 22.12.2009, s. 59 (Celex 32009R1223).</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">2 Senaste lydelse 2012:864.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:418</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 10 juni 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2013:418</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">7. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 648/2004 av den</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">31 mars 2004 om tv�tt- och reng�ringsmedel,</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">8. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 850/2004 av den</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">29 april 2004 om l�nglivade organiska f�roreningar och om �ndring av direk-<br/>tiv 79/117/EEG,</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">9. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 842/2006 av den</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">17 maj 2006 om vissa fluorerade v�xthusgaser,</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">10. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 1013/2006 av den</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">14 juni 2006 om transport av avfall,</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">11. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 1907/2006 av den</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">18 december 2006 om registrering, utv�rdering, godk�nnande och begr�ns-<br/>ning av kemikalier (Reach), inr�ttande av en europeisk kemikaliemyndighet,<br/>�ndring av direktiv 1999/45/EG och upph�vande av r�dets f�rordning (EEG)<br/>nr 793/93 och kommissionens f�rordning (EG) nr 1488/94 samt r�dets direk-<br/>tiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG,<br/>93/105/EG och 2000/21/EG,</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">12. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 1272/2008 av den</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">16 december 2008 om klassificering, m�rkning och f�rpackning av �mnen<br/>och blandningar, �ndring och upph�vande av direktiven 67/548/EEG och<br/>1999/45/EG samt �ndring av f�rordning (EG) nr 1907/2006,</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">13. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 689/2008 av den</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">17 juni 2008 om export och import av farliga kemikalier, </p> <p style="position:absolute;top:433px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">14. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 1005/2009 av den</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">16 september 2009 om �mnen som bryter ned ozonskiktet,</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">15. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 1107/2009 av den</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">21 oktober 2009 om utsl�ppande av v�xtskyddsmedel p� marknaden och om<br/>upph�vande av r�dets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG, och </p> <p style="position:absolute;top:520px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">16. f�rordning (EG) nr 1223/2009. </p> <p style="position:absolute;top:555px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>23 �</b></p> <p style="position:absolute;top:553px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft23">3</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">L�kemedelsverket har ansvar f�r tillsynen i fr�ga om</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. kosmetiska produkter enligt f�rordning (EG) nr 1223/2009 och f�rord-</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">ningen (2013:413) om kosmetiska produkter samt s�dana varor som avses i<br/>7 � f�rordningen om kosmetiska produkter, med undantag f�r fr�gor som r�r<br/>produkternas brandfarliga, oxiderande eller explosiva egenskaper,</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. producenters skyldigheter att enligt 35 och 8 �� f�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">(2009:1031) om producentansvar f�r l�kemedel ta emot avfall som utg�rs av<br/>l�kemedel och informera om m�jligheten att l�mna avfall som utg�rs av l�ke-<br/>medel, och</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">3. prim�rleverant�rers utsl�ppande p� marknaden av s�dana tatueringsf�r-</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ger som avses i f�rordning (2012:503) om tatueringsf�rger.</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>S�rskilda uppgifter enligt EU-f�rordningar</b></p> <p style="position:absolute;top:799px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>34 �</b></p> <p style="position:absolute;top:799px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid tillsyn av kosmetiska produkter enligt denna f�rordning ska gene-</p> <p style="position:absolute;top:817px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">rall�karen eller en kommunal n�mnd �ven utf�ra de uppgifter som enligt<br/>artiklarna 24, 25.1, 25.5 f�rsta stycket, 26, 27.1 och 27.5 i f�rordning (EG) nr<br/>1223/2009 ankommer p� beh�rig myndighet. </p> <p style="position:absolute;top:869px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Generall�karen och den kommunala n�mnden ska r�dg�ra med L�keme-</p> <p style="position:absolute;top:886px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">delsverket innan �tg�rder vidtas enligt artikel 27.1 i f�rordningen.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">3 Senaste lydelse 2012:504.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2013:418</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Marknadskontroll</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>35 �</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">En tillsynsmyndighet som har ansvar f�r den operativa tillsynen i fr�ga</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">om kosmetiska produkter enligt f�rordning (EG) nr 1223/2009 eller i fr�ga<br/>om farliga �mnen enligt f�rordningen (2012:861) om farliga �mnen i elektrisk<br/>eller elektronisk utrustning ska inom sitt omr�de fullg�ra de uppgifter som<br/>anges i 1 kap. 5 � tredje stycket 1.</p> <p style="position:absolute;top:164px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft36">De uppgifter som anges i 1 kap. 5 � tredje stycket 26 ska fullg�ras av <br/>1. Kemikalieinspektionen i fr�ga om farliga �mnen i elektrisk eller elektro-</p> <p style="position:absolute;top:199px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">nisk utrustning, och</p> <p style="position:absolute;top:216px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">2. L�kemedelsverket i fr�ga om kosmetiska produkter. </p> <p style="position:absolute;top:260px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>3 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:286px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft33">4</p> <p style="position:absolute;top:286px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft30">L�kemedelsverket ska ge tillsynsv�gledning i fr�gor som regleras i</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft36">1. f�rordning (EG) nr 1223/2009,<br/>2. f�rordningen (2013:413) om kosmetiska produkter,<br/>3. f�rordningen (1977:994) om f�rs�ljning och f�rvaring av vissa flyktiga</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">l�sningsmedel m.m., och</p> <p style="position:absolute;top:373px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">4. f�rordningen (2012:503) om tatueringsf�rger.</p> <p style="position:absolute;top:409px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna f�rordning tr�der i kraft den 11 juli 2013.</p> <p style="position:absolute;top:444px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:478px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">ESKIL ERLANDSSON</p> <p style="position:absolute;top:496px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft36">Egon Abresparr<br/>(Milj�departementet)</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">4 Senaste lydelse 2012:504.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft40">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft40">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i milj�tillsynsf�rordningen (2011:13);

utf�rdad den 30 maj 2013.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om milj�tillsynsf�rordningen (2011:13)
dels att nuvarande 2 kap. 34 � ska betecknas 2 kap. 35 �,
dels att den nya 2 kap. 35 � ska ha f�ljande lydelse,
dels att 1 kap. 26 �, 2 kap. 19 och 23 ��, samt 3 kap. 7 � ska ha f�ljande ly-

delse,

dels att det i f�rordningen ska inf�ras tv� nya paragrafer, 1 kap. 5 a � och

2 kap. 34 �, samt n�rmast f�re 2 kap. 34 och 35 �� nya rubriker av f�ljande
lydelse,

dels att det i f�rordningen n�rmast f�re 2 kap. 33 � ska inf�ras en ny rubrik

som ska lyda Inf�rsel och utf�rsel.

1 kap.

5 a �

En myndighet som enligt denna f�rordning ut�var tillsyn �ver kosme-

tiska produkter enligt Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr
1223/2009 av den 30 november 2009 om kosmetiska produkter

1 f�r inte vidta

tillsyns�tg�rder som strider mot den f�rordningen.

26 �

L�kemedelsverket f�r f�rel�gga den som saluf�r, �verl�ter, till Sverige

f�r in eller fr�n Sverige f�r ut en s�dan kosmetisk produkt som avses i f�rord-
ning (EG) nr 1223/2009 eller en s�dan vara som avses i 7 � f�rordningen
(2013:413) om kosmetiska produkter, att l�mna de prover som beh�vs f�r till-
synen.

2 kap.

19 �

2

I 2035 �� f�rdelas ansvaret f�r tillsynen i fr�ga om

1. milj�farliga verksamheter enligt 9 kap. milj�balken,
2. f�roreningsskador och milj�skador enligt 10 kap. milj�balken,
3. vattenverksamheter enligt 11 kap. milj�balken,
4. jordbruk och andra verksamheter enligt 12 kap. 10 � milj�balken,
5. kemiska produkter, biotekniska organismer och varor enligt 14 kap. mil-

j�balken samt utrustning avsedd f�r hantering av v�xtskyddsmedel,

6. avfall och producentansvar enligt 15 kap. milj�balken,

1 EUT L 342, 22.12.2009, s. 59 (Celex 32009R1223).

2 Senaste lydelse 2012:864.

SFS 2013:418

Utkom fr�n trycket
den 10 juni 2013

background image

2

SFS 2013:418

7. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 648/2004 av den

31 mars 2004 om tv�tt- och reng�ringsmedel,

8. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 850/2004 av den

29 april 2004 om l�nglivade organiska f�roreningar och om �ndring av direk-
tiv 79/117/EEG,

9. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 842/2006 av den

17 maj 2006 om vissa fluorerade v�xthusgaser,

10. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 1013/2006 av den

14 juni 2006 om transport av avfall,

11. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 1907/2006 av den

18 december 2006 om registrering, utv�rdering, godk�nnande och begr�ns-
ning av kemikalier (Reach), inr�ttande av en europeisk kemikaliemyndighet,
�ndring av direktiv 1999/45/EG och upph�vande av r�dets f�rordning (EEG)
nr 793/93 och kommissionens f�rordning (EG) nr 1488/94 samt r�dets direk-
tiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG,
93/105/EG och 2000/21/EG,

12. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 1272/2008 av den

16 december 2008 om klassificering, m�rkning och f�rpackning av �mnen
och blandningar, �ndring och upph�vande av direktiven 67/548/EEG och
1999/45/EG samt �ndring av f�rordning (EG) nr 1907/2006,

13. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 689/2008 av den

17 juni 2008 om export och import av farliga kemikalier,

14. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 1005/2009 av den

16 september 2009 om �mnen som bryter ned ozonskiktet,

15. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 1107/2009 av den

21 oktober 2009 om utsl�ppande av v�xtskyddsmedel p� marknaden och om
upph�vande av r�dets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG, och

16. f�rordning (EG) nr 1223/2009.

23 �

3

L�kemedelsverket har ansvar f�r tillsynen i fr�ga om

1. kosmetiska produkter enligt f�rordning (EG) nr 1223/2009 och f�rord-

ningen (2013:413) om kosmetiska produkter samt s�dana varor som avses i
7 � f�rordningen om kosmetiska produkter, med undantag f�r fr�gor som r�r
produkternas brandfarliga, oxiderande eller explosiva egenskaper,

2. producenters skyldigheter att enligt 35 och 8 �� f�rordningen

(2009:1031) om producentansvar f�r l�kemedel ta emot avfall som utg�rs av
l�kemedel och informera om m�jligheten att l�mna avfall som utg�rs av l�ke-
medel, och

3. prim�rleverant�rers utsl�ppande p� marknaden av s�dana tatueringsf�r-

ger som avses i f�rordning (2012:503) om tatueringsf�rger.

S�rskilda uppgifter enligt EU-f�rordningar

34 �

Vid tillsyn av kosmetiska produkter enligt denna f�rordning ska gene-

rall�karen eller en kommunal n�mnd �ven utf�ra de uppgifter som enligt
artiklarna 24, 25.1, 25.5 f�rsta stycket, 26, 27.1 och 27.5 i f�rordning (EG) nr
1223/2009 ankommer p� beh�rig myndighet.

Generall�karen och den kommunala n�mnden ska r�dg�ra med L�keme-

delsverket innan �tg�rder vidtas enligt artikel 27.1 i f�rordningen.

3 Senaste lydelse 2012:504.

background image

3

SFS 2013:418

Marknadskontroll

35 �

En tillsynsmyndighet som har ansvar f�r den operativa tillsynen i fr�ga

om kosmetiska produkter enligt f�rordning (EG) nr 1223/2009 eller i fr�ga
om farliga �mnen enligt f�rordningen (2012:861) om farliga �mnen i elektrisk
eller elektronisk utrustning ska inom sitt omr�de fullg�ra de uppgifter som
anges i 1 kap. 5 � tredje stycket 1.

De uppgifter som anges i 1 kap. 5 � tredje stycket 26 ska fullg�ras av
1. Kemikalieinspektionen i fr�ga om farliga �mnen i elektrisk eller elektro-

nisk utrustning, och

2. L�kemedelsverket i fr�ga om kosmetiska produkter.

3 kap.

7 �

4

L�kemedelsverket ska ge tillsynsv�gledning i fr�gor som regleras i

1. f�rordning (EG) nr 1223/2009,
2. f�rordningen (2013:413) om kosmetiska produkter,
3. f�rordningen (1977:994) om f�rs�ljning och f�rvaring av vissa flyktiga

l�sningsmedel m.m., och

4. f�rordningen (2012:503) om tatueringsf�rger.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 11 juli 2013.

P� regeringens v�gnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Milj�departementet)

4 Senaste lydelse 2012:504.

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;