SFS 2013:418 Förordning om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)

130418.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13);

utfärdad den 30 maj 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om miljötillsynsförordningen (2011:13)
dels att nuvarande 2 kap. 34 § ska betecknas 2 kap. 35 §,
dels att den nya 2 kap. 35 § ska ha följande lydelse,
dels att 1 kap. 26 §, 2 kap. 19 och 23 §§, samt 3 kap. 7 § ska ha följande ly-

delse,

dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 1 kap. 5 a § och

2 kap. 34 §, samt närmast före 2 kap. 34 och 35 §§ nya rubriker av följande
lydelse,

dels att det i förordningen närmast före 2 kap. 33 § ska införas en ny rubrik

som ska lyda ⬝Införsel och utförsel⬝.

1 kap.

5 a §

En myndighet som enligt denna förordning utövar tillsyn över kosme-

tiska produkter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1223/2009 av den 30 november 2009 om kosmetiska produkter

1 får inte vidta

tillsynsåtgärder som strider mot den förordningen.

26 §

Läkemedelsverket får förelägga den som saluför, överlåter, till Sverige

för in eller från Sverige för ut en sådan kosmetisk produkt som avses i förord-
ning (EG) nr 1223/2009 eller en sådan vara som avses i 7 § förordningen
(2013:413) om kosmetiska produkter, att lämna de prover som behövs för till-
synen.

2 kap.

19 §

2

I 20�35 §§ fördelas ansvaret för tillsynen i fråga om

1. miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap. miljöbalken,
2. föroreningsskador och miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken,
3. vattenverksamheter enligt 11 kap. miljöbalken,
4. jordbruk och andra verksamheter enligt 12 kap. 10 § miljöbalken,
5. kemiska produkter, biotekniska organismer och varor enligt 14 kap. mil-

jöbalken samt utrustning avsedd för hantering av växtskyddsmedel,

6. avfall och producentansvar enligt 15 kap. miljöbalken,

1 EUT L 342, 22.12.2009, s. 59 (Celex 32009R1223).

2 Senaste lydelse 2012:864.

SFS 2013:418

Utkom från trycket
den 10 juni 2013

background image

2

SFS 2013:418

7. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av den

31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel,

8. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 av den

29 april 2004 om långlivade organiska föroreningar och om ändring av direk-
tiv 79/117/EEG,

9. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 av den

17 maj 2006 om vissa fluorerade växthusgaser,

10. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den

14 juni 2006 om transport av avfall,

11. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den

18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begräns-
ning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet,
ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG)
nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direk-
tiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG,
93/105/EG och 2000/21/EG,

12. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den

16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen
och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006,

13. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 689/2008 av den

17 juni 2008 om export och import av farliga kemikalier,

14. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 av den

16 september 2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet,

15. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den

21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om
upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG, och

16. förordning (EG) nr 1223/2009.

23 §

3

Läkemedelsverket har ansvar för tillsynen i fråga om

1. kosmetiska produkter enligt förordning (EG) nr 1223/2009 och förord-

ningen (2013:413) om kosmetiska produkter samt sådana varor som avses i
7 § förordningen om kosmetiska produkter, med undantag för frågor som rör
produkternas brandfarliga, oxiderande eller explosiva egenskaper,

2. producenters skyldigheter att enligt 3�5 och 8 §§ förordningen

(2009:1031) om producentansvar för läkemedel ta emot avfall som utgörs av
läkemedel och informera om möjligheten att lämna avfall som utgörs av läke-
medel, och

3. primärleverantörers utsläppande på marknaden av sådana tatueringsfär-

ger som avses i förordning (2012:503) om tatueringsfärger.

Särskilda uppgifter enligt EU-förordningar

34 §

Vid tillsyn av kosmetiska produkter enligt denna förordning ska gene-

ralläkaren eller en kommunal nämnd även utföra de uppgifter som enligt
artiklarna 24, 25.1, 25.5 första stycket, 26, 27.1 och 27.5 i förordning (EG) nr
1223/2009 ankommer på behörig myndighet.

Generalläkaren och den kommunala nämnden ska rådgöra med Läkeme-

delsverket innan åtgärder vidtas enligt artikel 27.1 i förordningen.

3 Senaste lydelse 2012:504.

background image

3

SFS 2013:418

Marknadskontroll

35 §

En tillsynsmyndighet som har ansvar för den operativa tillsynen i fråga

om kosmetiska produkter enligt förordning (EG) nr 1223/2009 eller i fråga
om farliga ämnen enligt förordningen (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk
eller elektronisk utrustning ska inom sitt område fullgöra de uppgifter som
anges i 1 kap. 5 § tredje stycket 1.

De uppgifter som anges i 1 kap. 5 § tredje stycket 2�6 ska fullgöras av
1. Kemikalieinspektionen i fråga om farliga ämnen i elektrisk eller elektro-

nisk utrustning, och

2. Läkemedelsverket i fråga om kosmetiska produkter.

3 kap.

7 §

4

Läkemedelsverket ska ge tillsynsvägledning i frågor som regleras i

1. förordning (EG) nr 1223/2009,
2. förordningen (2013:413) om kosmetiska produkter,
3. förordningen (1977:994) om försäljning och förvaring av vissa flyktiga

lösningsmedel m.m., och

4. förordningen (2012:503) om tatueringsfärger.

Denna förordning träder i kraft den 11 juli 2013.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

4 Senaste lydelse 2012:504.

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013