SFS 2013:421 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

130421.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 30 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen (2001:453)

dels att nuvarande 4 kap. 1 b § ska betecknas 4 kap. 1 c §,
dels att 4 kap. 1 a och 4 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 4 kap. 1 b §, av följande

lydelse.

4 kap.

1 a §

2

Följande inkomster ska inte beaktas vid bedömningen av rätten till bi-

stånd enligt 1 §

1. hemmavarande barns inkomster av eget arbete,
2. hemmavarande skolungdomars inkomster av eget arbete, om skolung-

domarna är under 21 år.

Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan eller annan

jämförlig grundutbildning.

Inkomster som avses i första stycket får dock beaktas vid tillämpning av

1 § till den del de överstiger ett prisbasbelopp per kalenderår enligt 2 kap. 6
och 7 §§ socialförsäkringsbalken.

1 b §

För den som har fått försörjningsstöd under sex månader i följd ska 25

procent av inkomsterna av anställning inte beaktas vid bedömningen av rätten
till bistånd enligt 1 § (särskild beräkningsregel).

Den särskilda beräkningsregeln gäller under två år. Därefter måste kravet

på att försörjningsstöd ska ha lämnats under sex månader i följd uppfyllas på
nytt för att den särskilda beräkningsregeln ska gälla igen.

Den särskilda beräkningsregeln gäller inte inkomster som anges i 1 a §.

4 §

3

Socialnämnden får begära att den som får försörjningsstöd under viss

tid ska delta i av nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande
verksamhet om den enskilde inte har kunnat erbjudas någon lämplig arbets-
marknadspolitisk åtgärd.

Den praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses i första stycket

ska syfta till att utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig
själv. Verksamheten ska stärka den enskildes möjligheter att komma in på ar-

1 Prop. 2012/13:94, bet. 2012/13:SoU22, rskr. 2012/13:245.

2 Senaste lydelse 2007:1429.

3 Senaste lydelse 2007:409.

SFS 2013:421

Utkom från trycket
den 10 juni 2013

background image

2

SFS 2013:421

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

betsmarknaden eller, där så är lämpligt, på en fortsatt utbildning. Den ska ut-
formas med skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemål och förut-
sättningar.

Socialnämnden ska samråda med Arbetsförmedlingen innan beslut fattas

enligt första stycket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
2. Den nya bestämmelsen i 4 kap. 1 b § tillämpas inte på inkomster som har

intjänats före utgången av juni 2013.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)