SFS 2013:421 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

130421.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:JHMFIJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:JHMFIK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:JHMFIK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:JHMFIJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:JHMFJK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:15px;font-family:JHMFIK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:JHMFIK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:JHMFIJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:JHMFIJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:JHMFIK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:JHMFIJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:JHMFIJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:JHMFIJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:JHMFIK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:JHMFIJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:JHMFIJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i socialtj�nstlagen (2001:453);</b></p> <p style="position:absolute;top:244px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 30 maj 2013.</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om socialtj�nstlagen (2001:453)</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels</i> att nuvarande 4 kap. 1 b � ska betecknas 4 kap. 1 c �,<br/><i>dels</i> att 4 kap. 1 a och 4 �� ska ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels</i> att det i lagen ska inf�ras en ny paragraf, 4 kap. 1 b �, av f�ljande</p> <p style="position:absolute;top:348px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:392px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>4 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:418px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>1 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:416px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft10">F�ljande inkomster ska inte beaktas vid bed�mningen av r�tten till bi-</p> <p style="position:absolute;top:435px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">st�nd enligt 1 �</p> <p style="position:absolute;top:452px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">1. hemmavarande barns inkomster av eget arbete, <br/>2. hemmavarande skolungdomars inkomster av eget arbete, om skolung-</p> <p style="position:absolute;top:487px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">domarna �r under 21 �r. </p> <p style="position:absolute;top:505px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Till skolg�ng r�knas studier i grundskolan eller gymnasieskolan eller annan</p> <p style="position:absolute;top:522px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">j�mf�rlig grundutbildning.</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Inkomster som avses i f�rsta stycket f�r dock beaktas vid till�mpning av</p> <p style="position:absolute;top:557px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">1 � till den del de �verstiger ett prisbasbelopp per kalender�r enligt 2 kap. 6<br/>och 7 �� socialf�rs�kringsbalken.</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>1 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:609px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r den som har f�tt f�rs�rjningsst�d under sex m�nader i f�ljd ska 25</p> <p style="position:absolute;top:626px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">procent av inkomsterna av anst�llning inte beaktas vid bed�mningen av r�tten<br/>till bist�nd enligt 1 � (s�rskild ber�kningsregel).</p> <p style="position:absolute;top:661px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Den s�rskilda ber�kningsregeln g�ller under tv� �r. D�refter m�ste kravet</p> <p style="position:absolute;top:679px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">p� att f�rs�rjningsst�d ska ha l�mnats under sex m�nader i f�ljd uppfyllas p�<br/>nytt f�r att den s�rskilda ber�kningsregeln ska g�lla igen.</p> <p style="position:absolute;top:713px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Den s�rskilda ber�kningsregeln g�ller inte inkomster som anges i 1 a �.</p> <p style="position:absolute;top:748px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:746px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:748px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Socialn�mnden f�r beg�ra att den som f�r f�rs�rjningsst�d under viss</p> <p style="position:absolute;top:766px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">tid ska delta i av n�mnden anvisad praktik eller annan kompetensh�jande<br/>verksamhet om den enskilde inte har kunnat erbjudas n�gon l�mplig arbets-<br/>marknadspolitisk �tg�rd. </p> <p style="position:absolute;top:818px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Den praktik eller kompetensh�jande verksamhet som avses i f�rsta stycket</p> <p style="position:absolute;top:835px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">ska syfta till att utveckla den enskildes m�jligheter att i framtiden f�rs�rja sig<br/>sj�lv. Verksamheten ska st�rka den enskildes m�jligheter att komma in p� ar-</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2012/13:94, bet. 2012/13:SoU22, rskr. 2012/13:245.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">2 Senaste lydelse 2007:1429.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">3 Senaste lydelse 2007:409.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:421</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 10 juni 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2013:421</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2013</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">betsmarknaden eller, d�r s� �r l�mpligt, p� en fortsatt utbildning. Den ska ut-<br/>formas med sk�lig h�nsyn till den enskildes individuella �nskem�l och f�rut-<br/>s�ttningar. </p> <p style="position:absolute;top:103px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Socialn�mnden ska samr�da med Arbetsf�rmedlingen innan beslut fattas</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">enligt f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:156px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2013.<br/>2. Den nya best�mmelsen i 4 kap. 1 b � till�mpas inte p� inkomster som har</p> <p style="position:absolute;top:191px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">intj�nats f�re utg�ngen av juni 2013.</p> <p style="position:absolute;top:226px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:261px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">MARIA LARSSON</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Lars Hedengran<br/>(Socialdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i socialtj�nstlagen (2001:453);

utf�rdad den 30 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om socialtj�nstlagen (2001:453)

dels att nuvarande 4 kap. 1 b � ska betecknas 4 kap. 1 c �,
dels att 4 kap. 1 a och 4 �� ska ha f�ljande lydelse,
dels att det i lagen ska inf�ras en ny paragraf, 4 kap. 1 b �, av f�ljande

lydelse.

4 kap.

1 a �

2

F�ljande inkomster ska inte beaktas vid bed�mningen av r�tten till bi-

st�nd enligt 1 �

1. hemmavarande barns inkomster av eget arbete,
2. hemmavarande skolungdomars inkomster av eget arbete, om skolung-

domarna �r under 21 �r.

Till skolg�ng r�knas studier i grundskolan eller gymnasieskolan eller annan

j�mf�rlig grundutbildning.

Inkomster som avses i f�rsta stycket f�r dock beaktas vid till�mpning av

1 � till den del de �verstiger ett prisbasbelopp per kalender�r enligt 2 kap. 6
och 7 �� socialf�rs�kringsbalken.

1 b �

F�r den som har f�tt f�rs�rjningsst�d under sex m�nader i f�ljd ska 25

procent av inkomsterna av anst�llning inte beaktas vid bed�mningen av r�tten
till bist�nd enligt 1 � (s�rskild ber�kningsregel).

Den s�rskilda ber�kningsregeln g�ller under tv� �r. D�refter m�ste kravet

p� att f�rs�rjningsst�d ska ha l�mnats under sex m�nader i f�ljd uppfyllas p�
nytt f�r att den s�rskilda ber�kningsregeln ska g�lla igen.

Den s�rskilda ber�kningsregeln g�ller inte inkomster som anges i 1 a �.

4 �

3

Socialn�mnden f�r beg�ra att den som f�r f�rs�rjningsst�d under viss

tid ska delta i av n�mnden anvisad praktik eller annan kompetensh�jande
verksamhet om den enskilde inte har kunnat erbjudas n�gon l�mplig arbets-
marknadspolitisk �tg�rd.

Den praktik eller kompetensh�jande verksamhet som avses i f�rsta stycket

ska syfta till att utveckla den enskildes m�jligheter att i framtiden f�rs�rja sig
sj�lv. Verksamheten ska st�rka den enskildes m�jligheter att komma in p� ar-

1 Prop. 2012/13:94, bet. 2012/13:SoU22, rskr. 2012/13:245.

2 Senaste lydelse 2007:1429.

3 Senaste lydelse 2007:409.

SFS 2013:421

Utkom fr�n trycket
den 10 juni 2013

background image

2

SFS 2013:421

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

betsmarknaden eller, d�r s� �r l�mpligt, p� en fortsatt utbildning. Den ska ut-
formas med sk�lig h�nsyn till den enskildes individuella �nskem�l och f�rut-
s�ttningar.

Socialn�mnden ska samr�da med Arbetsf�rmedlingen innan beslut fattas

enligt f�rsta stycket.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2013.
2. Den nya best�mmelsen i 4 kap. 1 b � till�mpas inte p� inkomster som har

intj�nats f�re utg�ngen av juni 2013.

P� regeringens v�gnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

;