SFS 2013:422 Förordning om ändring i förordningen (2007:1431) med instruktion för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

130422.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1431) med
instruktion för Forskningsrådet för arbetsliv och
socialvetenskap;

utfärdad den 30 maj 2013.

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (2007:1431) med in-

struktion för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap samt 1 och
7 §§ ska ha följande lydelse.

Förordning med instruktion för Forskningsrådet för hälsa,
arbetsliv och välfärd

1 §

1

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd har till uppgift att

främja och stödja grundforskning och behovsstyrd forskning på arbetslivsom-
rådet samt inom social- och folkhälsovetenskap.

7 §

2

Vid forskningsrådet ska det finnas en huvudsekreterare med hög veten-

skaplig kompetens.

För Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Verket för innova-

tionssystem, Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande och Statens energimyndighet ska det finnas en samord-
ningsgrupp bestående av myndighetscheferna. Gruppen ska samverka och ge-
mensamt utarbeta analyser, strategier och forskningsprogram samt i övrigt ta
initiativ för att utveckla och förnya formerna för forskningsverksamhet.

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd ska eftersträva en jämn

könsfördelning i beredningsorganisationen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:862.

2 Senaste lydelse 2012:977.

SFS 2013:422

Utkom från trycket
den 10 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013