SFS 2013:423 Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

130423.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:907) om
miljöledning i statliga myndigheter;

utfärdad den 30 maj 2013.

Regeringen föreskriver att bilaga 1 till förordningen (2009:907) om miljö-

ledning i statliga myndigheter ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2013.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2013:423

Utkom från trycket
den 10 juni 2013

background image

2

SFS 2013:423

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Bilaga 1

1

Denna bilaga innehåller en förteckning över de myndigheter som enligt 3 §
ska ha ett miljöledningssystem.

Beteckningen ”(F)” efter myndighetens namn innebär att myndigheten får

ha ett sådant förenklat miljöledningssystem som avses i 3 § tredje stycket.

Myndigheter som hör till Socialdepartementet

Arbetsgivarverket
Barnombudsmannen (F)
Boverket
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (F)
Fortifikationsverket
Försäkringskassan
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (F)
Inspektionen för vård och omsorg
Lantmäteriet
Läkemedelsverket
länsstyrelserna
Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) (F)
Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (F)
Pensionsmyndigheten
Smittskyddsinstitutet
Socialstyrelsen
Statens beredning för medicinsk utvärdering (F)
Statens fastighetsverk
Statens folkhälsoinstitut
Statens geotekniska institut
Statens institutionsstyrelse
Statens tjänstepensionsverk
Statens va-nämnd (F)
Statskontoret
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

1 Senaste lydelse 2013:139.