SFS 2013:424 Förordning om ändring i förordningen (2009:1024) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

130424.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1024) med
instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella
näringar och samhällsbyggande;

utfärdad den 30 maj 2013.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2009:1024) med instruktion

för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande ska ha
följande lydelse.

4 §

Formas ska tillsammans med Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för

hälsa, arbetsliv och välfärd, Verket för innovationssystem och Statens energi-
myndighet ingå i en samordningsgrupp bestående av myndighetscheferna.
Gruppen ska samverka och gemensamt utarbeta analyser, strategier och forsk-
ningsprogram samt i övrigt ta initiativ för att utveckla och förnya formerna
för forskningsverksamheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2013:424

Utkom från trycket
den 10 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013