SFS 2013:427 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

130427.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 30 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om socialförsäkringsbalken

dels att 115 kap. 2 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 115 kap. 2 § ska utgå,
dels att 115 kap. 1 § ska ha följande lydelse.

115 kap.

1 §

I detta kapitel finns bestämmelser om arbetsgivare och uppdragsgivare

m.fl. i 3 och 4 §§.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2012/13:74, bet. 2012/13:JuU24, rskr. 2012/13:235.

SFS 2013:427

Utkom från trycket
den 10 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013