SFS 2013:428 Lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

130428.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av
pensionsutfästelse m.m.;

utfärdad den 30 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 37 § lagen (1967:531) om tryg-

gande av pensionsutfästelse m.m. ska upphöra att gälla och att rubriken när-
mast före 37 § ska utgå vid utgången av juni 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2012/13:74, bet. 2012/13:JuU24, rskr. 2012/13:235.

SFS 2013:428

Utkom från trycket
den 10 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013