SFS 2013:429 Lag om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)

130429.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i handelsregisterlagen (1974:157);

utfärdad den 30 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 23 § handelsregisterlagen

(1974:157) ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2012/13:74, bet. 2012/13:JuU24, rskr. 2012/13:235.

SFS 2013:429

Utkom från trycket
den 10 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013