SFS 2013:431 Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)

130431.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sparbankslagen (1987:619);

utfärdad den 30 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 12 kap. sparbankslagen (1987:619)2

ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2012/13:74, bet. 2012/13:JuU24, rskr. 2012/13:235.

2 Lagen omtryckt 1996:1005.

SFS 2013:431

Utkom från trycket
den 10 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;