SFS 2013:434 Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

130434.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:160) om utländska
filialer m.m.;

utfärdad den 30 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 29 a § lagen (1992:160) om ut-

ländska filialer m.m. ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2013.

På regeringens vägnar

ANNIE L��F

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2012/13:74, bet. 2012/13:JuU24, rskr. 2012/13:235.

SFS 2013:434

Utkom från trycket
den 10 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013