SFS 2013:435 Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

130435.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i stiftelselagen (1994:1220);

utfärdad den 30 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 kap. 12 § stiftelselagen

(1994:1220) ska upphöra att gälla och att rubriken närmast före 9 kap. 12 §
ska utgå vid utgången av juni 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2012/13:74, bet. 2012/13:JuU24, rskr. 2012/13:235.

SFS 2013:435

Utkom från trycket
den 10 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;