SFS 2013:436 Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

130436.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554);

utfärdad den 30 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om årsredovisningslagen

(1995:1554)

dels att 8 kap. 3 b § ska upphöra att gälla,
dels att 7 kap. 2 § och 9 kap. 2 § ska ha följande lydelse.

7 kap.

2 §

2

Ett moderföretag som är dotterföretag behöver inte upprätta koncernre-

dovisning, om

1. företaget och dess samtliga dotterföretag omfattas av en koncernredovis-

ning som upprättas av ett överordnat moderföretag, och

2. det överordnade moderföretagets koncernredovisning har upprättats och

reviderats enligt lagstiftning som har tillkommit i enlighet med Europeiska
gemenskapernas direktiv av den 13 juni 1983 om sammanställd redovisning
(83/349/EEG) eller på likvärdigt sätt.

Första stycket gäller även om något dotterföretag av skäl som anges i 5 §

andra eller tredje stycket inte omfattas av den upprättade koncernredovis-
ningen.

Ett moderföretag som med stöd av första stycket inte självt har upprättat

någon koncernredovisning ska ge in det överordnade moderföretagets kon-
cernredovisning och koncernrevisionsberättelse till registreringsmyndigheten
enligt bestämmelserna i 8 kap. 3, 3 a och 3 c §§. Registreringsmyndigheten
ska på det sätt som anges i 8 kap. 4 § kungöra att handlingarna har getts in.
Om handlingarna inte är avfattade på svenska, får registreringsmyndigheten
förelägga moderföretaget att ge in en bestyrkt översättning till svenska. Ett så-
dant föreläggande ska beslutas om någon begär det. Om moderföretaget, i fall
det hade upprättat en koncernredovisning, enligt 8 kap. 3 och 16 §§ inte
skulle ha varit skyldigt att ge in denna och koncernrevisionsberättelsen till re-
gistreringsmyndigheten, ska vad som i nämnda paragrafer sägs om att hand-
lingarna ska hållas tillgängliga i stället tillämpas på det överordnade moderfö-
retagets koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

Första stycket gäller inte,
1. om delägare som har en kapitalandel i moderföretaget på minst tio pro-

cent senast sex månader före räkenskapsårets utgång hos moderföretagets sty-

1 Prop. 2012/13:74, bet. 2012/13:JuU24, rskr. 2012/13:235.

2 Senaste lydelse 2008:89.

SFS 2013:436

Utkom från trycket
den 10 juni 2013

background image

2

SFS 2013:436

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

relse eller motsvarande ledningsorgan har krävt att koncernredovisning ska
upprättas, eller

2. om andelarna i moderföretaget eller skuldebrev som moderföretaget har

utfärdat är upptagna till handel på en reglerad marknad.

Den som enligt första stycket inte upprättar någon koncernredovisning ska

upplysa om detta i en not till årsredovisningen samt lämna uppgift om namn,
organisationsnummer eller, i förekommande fall, personnummer samt säte för
det överordnade moderföretag som upprättar den i stycket nämnda koncernre-
dovisningen.

9 kap.

2 §

3

Delårsrapporten ska hållas tillgänglig hos företaget för var och en som

vill ta del av den. En kopia ska genast sändas till en sådan aktieägare, bolags-
man eller medlem som begär det och uppger sin postadress. En delårsrapport
som avses i 1 § andra stycket andra meningen och en delårsrapport som avses
i 16 kap. 5 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska senast två må-
nader efter rapportperiodens utgång lämnas till registreringsmyndigheten i
enlighet med bestämmelserna i 8 kap. 3, 3 a och 3 c §§.

Om delårsrapporten inte lämnas till registreringsmyndigheten i rätt tid, till-

lämpas 8 kap. 13 §.

Ytterligare bestämmelser om offentliggörande av delårsrapporter finns i

17 kap. lagen om värdepappersmarknaden, för sådana företag som är skyldiga
att upprätta delårsrapport enligt den lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 2008:277.