SFS 2013:437 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

130437.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i
kreditinstitut och värdepappersbolag;

utfärdad den 30 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 kap. 5 b § lagen (1995:1559) om

årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag ska upphöra att gälla
vid utgången av juni 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2012/13:74, bet. 2012/13:JuU24, rskr. 2012/13:235.

SFS 2013:437

Utkom från trycket
den 10 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013