SFS 2013:440 Lag om ändring i revisionslagen (1999:1079)

130440.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i revisionslagen (1999:1079);

utfärdad den 30 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 40 a § revisionslagen (1999:1079)

ska upphöra att gälla och att rubriken närmast före 40 a § ska utgå vid ut-
gången av juni 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2012/13:74, bet. 2012/13:JuU24, rskr. 2012/13:235.

SFS 2013:440

Utkom från trycket
den 10 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;