SFS 2013:442 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

130442.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i aktiebolagslagen (2005:551);

utfärdad den 30 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 30 kap. 2 § aktiebolagslagen

(2005:551) ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2012/13:74, bet. 2012/13:JuU24, rskr. 2012/13:235.

SFS 2013:442

Utkom från trycket
den 10 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013