SFS 2013:443 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

130443.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043);

utfärdad den 30 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 12 kap. 91 § försäkringsrörelselagen

(2010:2043) ska ha följande lydelse.

12 kap.

91 §

Bestämmelserna i 16 kap. 1 § första och tredje styckena och 2 § lagen

(1987:667) om ekonomiska föreningar om straff och vite gäller för ömsesi-
diga försäkringsbolag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2012/13:74, bet. 2012/13:JuU24, rskr. 2012/13:235.

SFS 2013:443

Utkom från trycket
den 10 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013