SFS 2013:444 Förordning om statsbidrag för yrkesintroduktion i gymnasieskolan

130444.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:KIFEKO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:KIFEKP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:KIFEKP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:15px;font-family:KIFEKP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:KIFEKP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:KIFEKO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;line-height:19px;font-family:KIFEKP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;line-height:17px;font-family:KIFEKO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:15px;font-family:KIFEKO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:KIFEKO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:KIFEKP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:KIFEKO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:KIFEKP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:KIFEKO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>F�rordning<br/>om statsbidrag f�r yrkesintroduktion i <br/>gymnasieskolan;</b></p> <p style="position:absolute;top:263px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 30 maj 2013.</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:342px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Inledande best�mmelse</b></p> <p style="position:absolute;top:368px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:367px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning inneh�ller best�mmelser om statsbidrag f�r introduk-</p> <p style="position:absolute;top:385px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">tionsprogrammet yrkesintroduktion i gymnasieskolan. Syftet med bidraget �r<br/>att utveckla kvaliteten i yrkesintroduktionen.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Statsbidrag l�mnas i den m�n det finns tillg�ng p� medel och f�r ett kalen-</p> <p style="position:absolute;top:437px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">der�r i s�nder.</p> <p style="position:absolute;top:481px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>F�ruts�ttningar f�r statsbidrag</b></p> <p style="position:absolute;top:507px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:507px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Statsbidrag f�r l�mnas till huvudm�n inom gymnasieskolan f�r insatser</p> <p style="position:absolute;top:524px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">f�r att utveckla samarbetet mellan huvudm�nnen och det lokala arbetslivet<br/>n�r det g�ller yrkesintroduktionen samt f�r att utveckla yrkesintroduktionen<br/>s� att eleverna f�rbereds f�r vidare studier p� yrkesprogram eller f�r konkreta<br/>arbetsuppgifter som efterfr�gas p� arbetsmarknaden.</p> <p style="position:absolute;top:620px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Ans�kan och beslut om statsbidrag</b></p> <p style="position:absolute;top:646px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:646px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Ans�kan om statsbidrag ges in till Statens skolverk. Skolverket beslutar</p> <p style="position:absolute;top:663px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">om och betalar ut bidrag. Beslutet f�r f�renas med villkor, som ska framg� av<br/>beslutet.</p> <p style="position:absolute;top:724px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>F�rdelning av statsbidrag</b></p> <p style="position:absolute;top:751px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:750px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Statens skolverk ska vid sin f�rdelning av statsbidrag ta h�nsyn till</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. i vilken grad insatserna kan bidra till att utveckla kvaliteten i yrkesintro-</p> <p style="position:absolute;top:785px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">duktionen, och</p> <p style="position:absolute;top:802px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. behovet av geografisk spridning av insatserna.</p> <p style="position:absolute;top:846px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Uppf�ljning och redovisning</b></p> <p style="position:absolute;top:872px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:872px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Statens skolverk ska f�lja upp hur statsbidraget har anv�nts.</p> <p style="position:absolute;top:889px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Skolverket ska i samband med sin �rsredovisning till Regeringskansliet</p> <p style="position:absolute;top:907px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">l�mna en redovisning av hur bidraget har anv�nts.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:444</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft18">Utkom fr�n trycket<br/>den 10 juni 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2013:444</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2013</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Mottagaren av statsbidrag �r skyldig att l�mna s�dan ekonomisk och</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">annan redovisning till Statens skolverk som verket beg�r.</p> <p style="position:absolute;top:112px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>�terbetalning och �terkrav</b></p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:138px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Mottagaren av statsbidrag enligt denna f�rordning �r �terbetalningsskyl-</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">dig, om</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. mottagaren genom att l�mna oriktiga uppgifter eller p� n�got annat s�tt</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">har f�rorsakat att bidraget har l�mnats felaktigt eller med f�r h�gt belopp,</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. bidraget av n�got annat sk�l har l�mnats felaktigt eller med f�r h�gt</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">belopp och mottagaren borde ha insett detta,</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har anv�nts f�r det</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">�ndam�l det har l�mnats f�r,</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft24">4. s�dan redovisning som avses i 6 � inte har l�mnats, eller<br/>5. mottagaren inte har f�ljt villkor i beslutet om bidrag.</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:329px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kr�va tillbaka ett stats-</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">bidrag om n�gon �r �terbetalningsskyldig enligt 7 �.</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om det finns s�rskilda sk�l f�r det, f�r Skolverket efterge �terkrav helt eller</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">delvis.</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:416px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">P� statsbidrag som kr�vs tillbaka ska r�nta tas ut fr�n och med den dag</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">som infaller en m�nad efter det att beslut om �terkrav har fattats och efter en<br/>r�ntesats som vid varje tidpunkt �verstiger statens utl�ningsr�nta med tv� pro-<br/>centenheter.</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om det finns s�rskilda sk�l f�r det, f�r Statens skolverk efterge krav p�</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">r�nta helt eller delvis.</p> <p style="position:absolute;top:547px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Bemyndigande</b></p> <p style="position:absolute;top:573px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:573px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Statens skolverk f�r meddela de f�reskrifter som beh�vs f�r verkst�l-</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ligheten av denna f�rordning.</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>�verklagande</b></p> <p style="position:absolute;top:660px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:660px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Beslut enligt denna f�rordning f�r inte �verklagas.</p> <p style="position:absolute;top:696px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 8 juli 2013.</p> <p style="position:absolute;top:730px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:765px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">MARIA ARNHOLM</p> <p style="position:absolute;top:783px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft24">Eva Lenberg<br/>(Utbildningsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om statsbidrag f�r yrkesintroduktion i
gymnasieskolan;

utf�rdad den 30 maj 2013.

Regeringen f�reskriver f�ljande.

Inledande best�mmelse

1 �

Denna f�rordning inneh�ller best�mmelser om statsbidrag f�r introduk-

tionsprogrammet yrkesintroduktion i gymnasieskolan. Syftet med bidraget �r
att utveckla kvaliteten i yrkesintroduktionen.

Statsbidrag l�mnas i den m�n det finns tillg�ng p� medel och f�r ett kalen-

der�r i s�nder.

F�ruts�ttningar f�r statsbidrag

2 �

Statsbidrag f�r l�mnas till huvudm�n inom gymnasieskolan f�r insatser

f�r att utveckla samarbetet mellan huvudm�nnen och det lokala arbetslivet
n�r det g�ller yrkesintroduktionen samt f�r att utveckla yrkesintroduktionen
s� att eleverna f�rbereds f�r vidare studier p� yrkesprogram eller f�r konkreta
arbetsuppgifter som efterfr�gas p� arbetsmarknaden.

Ans�kan och beslut om statsbidrag

3 �

Ans�kan om statsbidrag ges in till Statens skolverk. Skolverket beslutar

om och betalar ut bidrag. Beslutet f�r f�renas med villkor, som ska framg� av
beslutet.

F�rdelning av statsbidrag

4 �

Statens skolverk ska vid sin f�rdelning av statsbidrag ta h�nsyn till

1. i vilken grad insatserna kan bidra till att utveckla kvaliteten i yrkesintro-

duktionen, och

2. behovet av geografisk spridning av insatserna.

Uppf�ljning och redovisning

5 �

Statens skolverk ska f�lja upp hur statsbidraget har anv�nts.

Skolverket ska i samband med sin �rsredovisning till Regeringskansliet

l�mna en redovisning av hur bidraget har anv�nts.

SFS 2013:444

Utkom fr�n trycket
den 10 juni 2013

background image

2

SFS 2013:444

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

6 �

Mottagaren av statsbidrag �r skyldig att l�mna s�dan ekonomisk och

annan redovisning till Statens skolverk som verket beg�r.

�terbetalning och �terkrav

7 �

Mottagaren av statsbidrag enligt denna f�rordning �r �terbetalningsskyl-

dig, om

1. mottagaren genom att l�mna oriktiga uppgifter eller p� n�got annat s�tt

har f�rorsakat att bidraget har l�mnats felaktigt eller med f�r h�gt belopp,

2. bidraget av n�got annat sk�l har l�mnats felaktigt eller med f�r h�gt

belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har anv�nts f�r det

�ndam�l det har l�mnats f�r,

4. s�dan redovisning som avses i 6 � inte har l�mnats, eller
5. mottagaren inte har f�ljt villkor i beslutet om bidrag.

8 �

Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kr�va tillbaka ett stats-

bidrag om n�gon �r �terbetalningsskyldig enligt 7 �.

Om det finns s�rskilda sk�l f�r det, f�r Skolverket efterge �terkrav helt eller

delvis.

9 �

P� statsbidrag som kr�vs tillbaka ska r�nta tas ut fr�n och med den dag

som infaller en m�nad efter det att beslut om �terkrav har fattats och efter en
r�ntesats som vid varje tidpunkt �verstiger statens utl�ningsr�nta med tv� pro-
centenheter.

Om det finns s�rskilda sk�l f�r det, f�r Statens skolverk efterge krav p�

r�nta helt eller delvis.

Bemyndigande

10 �

Statens skolverk f�r meddela de f�reskrifter som beh�vs f�r verkst�l-

ligheten av denna f�rordning.

�verklagande

11 �

Beslut enligt denna f�rordning f�r inte �verklagas.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 8 juli 2013.

P� regeringens v�gnar

MARIA ARNHOLM

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

;