SFS 2013:444 Förordning om statsbidrag för yrkesintroduktion i gymnasieskolan

130444.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statsbidrag för yrkesintroduktion i
gymnasieskolan;

utfärdad den 30 maj 2013.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelse

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för introduk-

tionsprogrammet yrkesintroduktion i gymnasieskolan. Syftet med bidraget är
att utveckla kvaliteten i yrkesintroduktionen.

Statsbidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel och för ett kalen-

derår i sänder.

Förutsättningar för statsbidrag

2 §

Statsbidrag får lämnas till huvudmän inom gymnasieskolan för insatser

för att utveckla samarbetet mellan huvudmännen och det lokala arbetslivet
när det gäller yrkesintroduktionen samt för att utveckla yrkesintroduktionen
så att eleverna förbereds för vidare studier på yrkesprogram eller för konkreta
arbetsuppgifter som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Ansökan och beslut om statsbidrag

3 §

Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk. Skolverket beslutar

om och betalar ut bidrag. Beslutet får förenas med villkor, som ska framgå av
beslutet.

Fördelning av statsbidrag

4 §

Statens skolverk ska vid sin fördelning av statsbidrag ta hänsyn till

1. i vilken grad insatserna kan bidra till att utveckla kvaliteten i yrkesintro-

duktionen, och

2. behovet av geografisk spridning av insatserna.

Uppföljning och redovisning

5 §

Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget har använts.

Skolverket ska i samband med sin årsredovisning till Regeringskansliet

lämna en redovisning av hur bidraget har använts.

SFS 2013:444

Utkom från trycket
den 10 juni 2013

background image

2

SFS 2013:444

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

6 §

Mottagaren av statsbidrag är skyldig att lämna sådan ekonomisk och

annan redovisning till Statens skolverk som verket begär.

�&terbetalning och återkrav

7 §

Mottagaren av statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyl-

dig, om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt

har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt

belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det

ändamål det har lämnats för,

4. sådan redovisning som avses i 6 § inte har lämnats, eller
5. mottagaren inte har följt villkor i beslutet om bidrag.

8 §

Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett stats-

bidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt 7 §.

Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket efterge återkrav helt eller

delvis.

9 §

På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag

som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en
räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två pro-
centenheter.

Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk efterge krav på

ränta helt eller delvis.

Bemyndigande

10 §

Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs för verkstäl-

ligheten av denna förordning.

�verklagande

11 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 8 juli 2013.

På regeringens vägnar

MARIA ARNHOLM

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)