SFS 2013:415 Förordning om ändring i förordningen (1993:1322) om informationsutbyte inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i fråga om farliga konsumentvaror

130415.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:1322) om
informationsutbyte inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet i fråga om farliga
konsumentvaror;

utfärdad den 30 maj 2013.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (1993:1322) om informa-

tionsutbyte inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i fråga om far-
liga konsumentvaror

1 ska införas en ny paragraf, 3 b §, av följande lydelse.

3 b §

I fråga om en kemisk produkt som enligt artikel 2.1 a i Europaparla-

mentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 av den 30 november 2009
om kosmetiska produkter

2 är en kosmetisk produkt, ska en kommunal nämnd

eller generalläkaren som vidtar åtgärder som är sådana att det kan krävas en
underrättelse enligt 3 § lämna de uppgifter som anges i 4 § till Läkemedels-
verket i stället för till Kemikalieinspektionen. Om Läkemedelsverket anser att
sådan underrättelse krävs, ska Läkemedelsverket vid behov komplettera upp-
gifterna och därefter genast vidarebefordra dem till Konsumentverket.

Denna förordning träder i kraft den 11 juli 2013.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Linda Utterberg
(Justitiedepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2004:473.

2 EUT L 342, 22.12.2009, s. 59 (Celex 32009R1223).

SFS 2013:415

Utkom från trycket
den 10 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013