SFS 2013:432 Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

130432.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar;

utfärdad den 30 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 16 kap. 1 a § lagen (1987:667) om

ekonomiska föreningar ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2012/13:74, bet. 2012/13:JuU24, rskr. 2012/13:235.

SFS 2013:432

Utkom från trycket
den 10 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013