SFS 2013:445 Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

130445.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall;

utfärdad den 30 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om im-

munitet och privilegier i vissa fall

2 ska ha följande lydelse.

1 Prop. 2012/13:126, bet. 2012/13:JuU18, rskr. 2012/13:243.

2 Lagen omtryckt 1994:717.

SFS 2013:445

Utkom från trycket
den 12 juni 2013

background image

2

SFS 2013:445

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Bilaga

3

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

Immunitet och/eller privilegier gäller för följande

Tillämplig internationell
överenskommelse

Internationella organ

Fysiska personer

74. Internationella av-
vecklingsmekanismen
för brottmålstribunaler

Avvecklingsmekanis-
mens ledamöter, åkla-
garen och dennes per-
sonal, registratorn och
dennes personal, för-
svarare och andra per-
soner som på annat
sätt medverkar i av-
vecklingsmekanismen

Stadga för Internatio-
nella avvecklingsmeka-
nismen för brottmålstri-
bunaler fastställd genom
FN:s säkerhetsråds reso-
lution 1966 den 22 de-
cember 2010

3 Senaste lydelse 2013:420.