SFS 2013:446 Lag om upphävande av konvention (1870:37 s. 1) angående ömsesidigt utlämnande av förbrytare emellan Hans Maj:t Konungen av Sverige (och Norge) och Hans Maj:t Belgiernas Konung

130446.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om upphävande av konvention (1870:37 s. 1)
angående ömsesidigt utlämnande av förbrytare
emellan Hans Maj:t Konungen av Sverige (och
Norge) och Hans Maj:t Belgiernas Konung;

utfärdad den 30 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att konventionen (1870:37 s. 1) angå-

ende ömsesidigt utlämnande av förbrytare emellan Hans Maj:t Konungen av
Sverige (och Norge) och Hans Maj:t Belgiernas Konung ska upphöra att gälla
den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Marie Skåninger
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2012/13:126, bet. 2012/13:JuU18, rskr. 2012/13:243.

SFS 2013:446

Utkom från trycket
den 12 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013