SFS 2013:448 Lag om ändring i lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt

130448.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:569) om Sveriges
samarbete med de internationella tribunalerna för
brott mot internationell humanitär rätt;

utfärdad den 30 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1994:569) om Sveriges

samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot internationell hu-
manitär rätt

2 ska ha följande lydelse.

1 §

3

Denna lag gäller i förhållande till följande tribunaler:

1. den av Förenta nationernas säkerhetsråd den 25 maj 1993 inrättade inter-

nationella tribunalen för f.d. Jugoslavien,

2. den av Förenta nationernas säkerhetsråd den 8 november 1994 inrättade

internationella tribunalen för Rwanda, och

3. den av Förenta nationernas säkerhetsråd den 22 december 2010 inrättade

internationella avvecklingsmekanismen för brottmålstribunaler.

Om någon av tribunalerna begär rättsligt biträde av Sverige, ska den be-

gärda åtgärden vidtas enligt vad som sägs i denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Marie Skåninger
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2012/13:126, bet. 2012/13:JuU18, rskr. 2012/13:243.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 1995:1306.

3 Senaste lydelse 1995:1306.

SFS 2013:448

Utkom från trycket
den 12 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013