SFS 2013:449 Förordning om ändring i förordningen (2000:704) om internationell rättslig hjälp i brottmål

130449.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:704) om
internationell rättslig hjälp i brottmål;

utfärdad den 30 maj 2013.

Regeringen föreskriver att 1 och 13 §§ förordningen (2000:704) om inter-

nationell rättslig hjälp i brottmål ska ha följande lydelse.

1 §

1

Denna förordning innehåller bestämmelser om tillämpning av lagen

(2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål.

I fråga om rättslig hjälp till Internationella brottmålsdomstolen finns sär-

skilda bestämmelser.

13 §

Den domstol eller åklagare som skickar en ansökan om rättslig hjälp

direkt till behörig myndighet i den andra staten ska se till att ansökan över-
sätts till ett språk som den andra staten godtar. När en ansökan skickas genom
Justitiedepartementet, ska departementet se till att ansökan översätts.

I bilaga till förordningen framgår vissa staters krav på vilket språk en ansö-

kan ska vara översatt till. En ansökan till någon av de tribunaler som anges i
lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna
för brott mot internationell humanitär rätt eller till Internationella brottmåls-
domstolen ska vara översatt till engelska eller franska.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Marie Skåninger
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2003:68.

SFS 2013:449

Utkom från trycket
den 12 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013