SFS 2013:450 Förordning om ändring i förordningen (2003:69) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen

130450.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:69) om
samarbete med Internationella
brottmålsdomstolen;

utfärdad den 30 maj 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2003:69) om samarbete

med Internationella brottmålsdomstolen

dels att 5 och 7 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 5 § ska utgå.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Marie Skåninger
(Justitiedepartementet)

SFS 2013:450

Utkom från trycket
den 12 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013