SFS 2013:452 Lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

130452.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:GPMKDD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:GPMKEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:GPMKEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:GPMKDD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:GPMKEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:GPMKEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:GPMKDD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:GPMKDD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:GPMKEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GPMKDD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:GPMKDD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:GPMKDD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:GPMKEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:GPMKDD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GPMKDD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1995:1560) om �rsredovisning <br/>i f�rs�kringsf�retag;</b></p> <p style="position:absolute;top:263px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 30 maj 2013.</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 1 kap. 1 � och 10 kap. 1 � lagen</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">(1995:1560) om �rsredovisning i f�rs�kringsf�retag ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:359px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:383px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:385px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag �r till�mplig p� f�rs�kringsf�retag. Med f�rs�kringsf�retag</p> <p style="position:absolute;top:402px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">avses f�rs�kringsaktiebolag, �msesidiga f�rs�kringsbolag och f�rs�krings-<br/>f�reningar som omfattas av f�rs�kringsr�relselagen (2010:2043).</p> <p style="position:absolute;top:437px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelserna om koncernredovisning i 7 kap. ska till�mpas p� finan-</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">siella holdingf�retag som uteslutande eller huvudsakligen f�rvaltar andelar i<br/>dotterf�retag som �r f�rs�kringsf�retag eller utl�ndska f�retag av motsva-<br/>rande slag. Med finansiellt holdingf�retag avses ett aktiebolag, ett handelsbo-<br/>lag eller en ekonomisk f�rening vars verksamhet uteslutande eller s� gott som<br/>uteslutande best�r i att i vinstsyfte f�rv�rva och f�rvalta andelar i dotterf�re-<br/>tag.</p> <p style="position:absolute;top:559px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Fr�n denna lag f�r medges undantag f�r s�dana f�rs�kringsf�retag som f�r</p> <p style="position:absolute;top:576px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">undantas fr�n f�rs�kringsr�relselagen enligt 1 kap. 19 och 20 �� samma lag.<br/>Fr�gor om s�dana undantag pr�vas av Finansinspektionen.</p> <p style="position:absolute;top:611px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r s�dana f�retag som medgivits undantag fr�n denna lag ska i st�llet</p> <p style="position:absolute;top:628px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">s�dana f�reskrifter som meddelats med st�d av 4 � andra stycket g�lla.</p> <p style="position:absolute;top:672px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>10 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:698px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:696px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:698px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Beslut som Finansinspektionen eller registreringsmyndigheten medde-</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">lar enligt denna lag f�r �verklagas hos allm�n f�rvaltningsdomstol. Detta g�l-<br/>ler dock inte beslut i �renden som avses i 20 � f�rsta stycket 5 f�rvaltnings-<br/>lagen (1986:223).</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.</p> <p style="position:absolute;top:804px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">1. Denna lag tr�der i kraft den 15 juli 2013.<br/>2. �ldre best�mmelser g�ller f�r �renden som har kommit in till Finansin-</p> <p style="position:absolute;top:838px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">spektionen f�re ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2012/13:95, bet. 2012/13:FiU36, rskr. 2012/13:211.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2010:2058.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2007:369. �ndringen inneb�r bl.a. att f�rsta stycket upph�vs.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:452</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 12 juni 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2013:452</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2013</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">PETER NORMAN</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Eva-Lena Norgren<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1995:1560) om �rsredovisning
i f�rs�kringsf�retag;

utf�rdad den 30 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 1 kap. 1 � och 10 kap. 1 � lagen

(1995:1560) om �rsredovisning i f�rs�kringsf�retag ska ha f�ljande lydelse.

1 kap.

1 �

2

Denna lag �r till�mplig p� f�rs�kringsf�retag. Med f�rs�kringsf�retag

avses f�rs�kringsaktiebolag, �msesidiga f�rs�kringsbolag och f�rs�krings-
f�reningar som omfattas av f�rs�kringsr�relselagen (2010:2043).

Best�mmelserna om koncernredovisning i 7 kap. ska till�mpas p� finan-

siella holdingf�retag som uteslutande eller huvudsakligen f�rvaltar andelar i
dotterf�retag som �r f�rs�kringsf�retag eller utl�ndska f�retag av motsva-
rande slag. Med finansiellt holdingf�retag avses ett aktiebolag, ett handelsbo-
lag eller en ekonomisk f�rening vars verksamhet uteslutande eller s� gott som
uteslutande best�r i att i vinstsyfte f�rv�rva och f�rvalta andelar i dotterf�re-
tag.

Fr�n denna lag f�r medges undantag f�r s�dana f�rs�kringsf�retag som f�r

undantas fr�n f�rs�kringsr�relselagen enligt 1 kap. 19 och 20 �� samma lag.
Fr�gor om s�dana undantag pr�vas av Finansinspektionen.

F�r s�dana f�retag som medgivits undantag fr�n denna lag ska i st�llet

s�dana f�reskrifter som meddelats med st�d av 4 � andra stycket g�lla.

10 kap.

1 �

3

Beslut som Finansinspektionen eller registreringsmyndigheten medde-

lar enligt denna lag f�r �verklagas hos allm�n f�rvaltningsdomstol. Detta g�l-
ler dock inte beslut i �renden som avses i 20 � f�rsta stycket 5 f�rvaltnings-
lagen (1986:223).

Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.

1. Denna lag tr�der i kraft den 15 juli 2013.
2. �ldre best�mmelser g�ller f�r �renden som har kommit in till Finansin-

spektionen f�re ikrafttr�dandet.

1 Prop. 2012/13:95, bet. 2012/13:FiU36, rskr. 2012/13:211.

2 Senaste lydelse 2010:2058.

3 Senaste lydelse 2007:369. �ndringen inneb�r bl.a. att f�rsta stycket upph�vs.

SFS 2013:452

Utkom fr�n trycket
den 12 juni 2013

background image

2

SFS 2013:452

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

P� regeringens v�gnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

;