SFS 2013:454 Lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige

130454.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:293) om utländska
försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts
verksamhet i Sverige;

utfärdad den 30 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1998:293) om utländ-

ska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige

2

dels att 6 kap. 10 § ska upphöra att gälla,
dels att 4 kap. 2 och 4 §§, 6 kap. 2 och 13 §§, 7 kap. 1 § samt 10 kap. 4 §

ska ha följande lydelse.

4 kap.

2 §

3

En försäkringsgivare från tredje land som bedriver verksamhet enligt

denna lag får inte utan medgivande driva annan rörelse än försäkringsrörelse
här i landet. Frågor om sådant medgivande prövas av Finansinspektionen.
Medgivande ska lämnas om det finns särskilda skäl för det.

Ett medgivande enligt första stycket får återkallas av Finansinspektionen,

om det finns skäl för det.

Ansökan om medgivande enligt första stycket ska lämnas in till Finansin-

spektionen. Ansökningen ska även innehålla den utredning som inspektionen
bestämmer.

4 §

4

Ansökan om koncession enligt 1 § första stycket prövas av Finansin-

spektionen.

Tillsammans med ansökningen ska följande handlingar lämnas:
1. en plan för verksamheten i Sverige (verksamhetsplan), och
2. ett intyg om att försäkringsgivaren har deponerat värdehandlingar enligt

5 kap. 1 § andra stycket.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om vad verksamhetsplanen ska innehålla och vilka ytterligare
handlingar som ska lämnas tillsammans med ansökan.

1 Prop. 2012/13:95, bet. 2012/13:FiU36, rskr. 2012/13:211.

2 Senaste lydelse av
lagens rubrik 2005:1123
6 kap. 10 § 1999:226.

3 Senaste lydelse 1999:226.

4 Senaste lydelse 1999:602.

SFS 2013:454

Utkom från trycket
den 12 juni 2013

background image

2

SFS 2013:454

6 kap.

2 §

5

Koncession som beviljats för en försäkringsgivare från tredje land ska

förklaras förverkad om

1. försäkringsgivaren inte har börjat sin verksamhet inom ett år från det

koncessionen beviljades eller inom samma tid förklarat sig avstå från konces-
sionen, eller

2. försäkringsgivaren under längre tid än sex månader inte drivit verksam-

het.

Frågor om förverkande av koncession prövas av Finansinspektionen.

13 §

6

En koncession för en försäkringsgivare från tredje land kan förklaras

förverkad om försäkringsgivaren

1. inte längre uppfyller kraven för koncession,
2. inte inom angiven tid har fullföljt en plan som har godkänts enligt 9 §

första stycket 2 eller 3, eller

3. på annat sätt allvarligt åsidosätter gällande bestämmelser för verksam-

heten.

Om försäkringsgivaren medgetts undantag enligt 5 kap. 16 § och försäk-

ringsgivarens auktorisation förklarats förverkad av en utländsk myndighet
som kontrollerar dennes soliditet, ska Finansinspektionen vidta de åtgärder
som behövs. Om skälet till att auktorisationen förklarats förverkad är att för-
säkringsgivarens soliditet är otillräcklig, ska försäkringsgivarens koncession i
Sverige genast förklaras förverkad.

Om försäkringsgivaren försatts i konkurs eller om beslut fattats om att

bolaget ska träda i tvångslikvidation, ska försäkringsgivarens auktorisation
förklaras förverkad.

Frågor om förverkande av koncession prövas av Finansinspektionen.

7 kap.

1 §

7

Om en försäkringsgivare från tredje land avser att upphöra med sin för-

säkringsrörelse i Sverige, ska försäkringsgivaren ansöka om återkallelse av
koncessionen. Sådan ansökan prövas av Finansinspektionen.

10 kap.

4 §

Beslut av Finansinspektionen enligt denna lag får överklagas till allmän

förvaltningsdomstol. Beslut i ärenden som avses i 20 § första stycket 5 för-
valtningslagen (1986:223) får dock inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 15 juli 2013.
2. �ldre bestämmelser gäller för ärenden som har kommit in till Finans-

inspektionen före ikraftträdandet.

5 Senaste lydelse 1999:226.

6 Senaste lydelse 2005:1054.

7 Senaste lydelse 1999:226.

background image

3

SFS 2013:454

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013