SFS 2013:454 Lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige

130454.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:HBKJKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:HBKJKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:HBKJKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:HBKJKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:HBKJKL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:15px;font-family:HBKJKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:HBKJKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:HBKJKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:HBKJKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:HBKJKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HBKJKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:14px;font-family:HBKJKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:12px;font-family:HBKJKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:15px;font-family:HBKJKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:HBKJKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:HBKJKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:HBKJKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:HBKJKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:HBKJKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:HBKJKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HBKJKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:HBKJKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:HBKJKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HBKJKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:HBKJKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1998:293) om utl�ndska <br/>f�rs�kringsgivares och tj�nstepensionsinstituts <br/>verksamhet i Sverige;</b></p> <p style="position:absolute;top:283px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 30 maj 2013.</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:316px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1998:293) om utl�nd-</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ska f�rs�kringsgivares och tj�nstepensionsinstituts verksamhet i Sverige</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:488px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:352px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels</i> att 6 kap. 10 � ska upph�ra att g�lla, <br/><i>dels</i> att 4 kap. 2 och 4 ��, 6 kap. 2 och 13 ��, 7 kap. 1 � samt 10 kap. 4 �</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:431px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>4 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:457px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:455px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">En f�rs�kringsgivare fr�n tredje land som bedriver verksamhet enligt</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">denna lag f�r inte utan medgivande driva annan r�relse �n f�rs�kringsr�relse<br/>h�r i landet. Fr�gor om s�dant medgivande pr�vas av Finansinspektionen.<br/>Medgivande ska l�mnas om det finns s�rskilda sk�l f�r det. </p> <p style="position:absolute;top:526px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett medgivande enligt f�rsta stycket f�r �terkallas av Finansinspektionen,</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">om det finns sk�l f�r det.</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Ans�kan om medgivande enligt f�rsta stycket ska l�mnas in till Finansin-</p> <p style="position:absolute;top:578px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">spektionen. Ans�kningen ska �ven inneh�lla den utredning som inspektionen<br/>best�mmer.</p> <p style="position:absolute;top:631px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:629px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">4</p> <p style="position:absolute;top:631px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Ans�kan om koncession enligt 1 � f�rsta stycket pr�vas av Finansin-</p> <p style="position:absolute;top:648px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">spektionen. </p> <p style="position:absolute;top:665px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">Tillsammans med ans�kningen ska f�ljande handlingar l�mnas:<br/>1. en plan f�r verksamheten i Sverige (verksamhetsplan), och<br/>2. ett intyg om att f�rs�kringsgivaren har deponerat v�rdehandlingar enligt</p> <p style="position:absolute;top:718px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">5 kap. 1 � andra stycket.</p> <p style="position:absolute;top:735px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela</p> <p style="position:absolute;top:752px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">f�reskrifter om vad verksamhetsplanen ska inneh�lla och vilka ytterligare<br/>handlingar som ska l�mnas tillsammans med ans�kan.</p> <p style="position:absolute;top:860px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2012/13:95, bet. 2012/13:FiU36, rskr. 2012/13:211.</p> <p style="position:absolute;top:872px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft112">2 Senaste lydelse av<br/>lagens rubrik 2005:1123 <br/>6 kap. 10 � 1999:226.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">3 Senaste lydelse 1999:226.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">4 Senaste lydelse 1999:602.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:454</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft113">Utkom fr�n trycket<br/>den 12 juni 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2013:454</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>6 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:75px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft23">5</p> <p style="position:absolute;top:77px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">Koncession som beviljats f�r en f�rs�kringsgivare fr�n tredje land ska</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rklaras f�rverkad om</p> <p style="position:absolute;top:112px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. f�rs�kringsgivaren inte har b�rjat sin verksamhet inom ett �r fr�n det</p> <p style="position:absolute;top:129px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">koncessionen beviljades eller inom samma tid f�rklarat sig avst� fr�n konces-<br/>sionen, eller</p> <p style="position:absolute;top:164px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. f�rs�kringsgivaren under l�ngre tid �n sex m�nader inte drivit verksam-</p> <p style="position:absolute;top:181px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">het.</p> <p style="position:absolute;top:199px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Fr�gor om f�rverkande av koncession pr�vas av Finansinspektionen.</p> <p style="position:absolute;top:234px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:232px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft23">6</p> <p style="position:absolute;top:233px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft20">En koncession f�r en f�rs�kringsgivare fr�n tredje land kan f�rklaras</p> <p style="position:absolute;top:251px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rverkad om f�rs�kringsgivaren </p> <p style="position:absolute;top:268px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">1. inte l�ngre uppfyller kraven f�r koncession,<br/>2. inte inom angiven tid har fullf�ljt en plan som har godk�nts enligt 9 �</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rsta stycket 2 eller 3, eller</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">3. p� annat s�tt allvarligt �sidos�tter g�llande best�mmelser f�r verksam-</p> <p style="position:absolute;top:338px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">heten.</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om f�rs�kringsgivaren medgetts undantag enligt 5 kap. 16 � och f�rs�k-</p> <p style="position:absolute;top:373px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">ringsgivarens auktorisation f�rklarats f�rverkad av en utl�ndsk myndighet<br/>som kontrollerar dennes soliditet, ska Finansinspektionen vidta de �tg�rder<br/>som beh�vs. Om sk�let till att auktorisationen f�rklarats f�rverkad �r att f�r-<br/>s�kringsgivarens soliditet �r otillr�cklig, ska f�rs�kringsgivarens koncession i<br/>Sverige genast f�rklaras f�rverkad. </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om f�rs�kringsgivaren f�rsatts i konkurs eller om beslut fattats om att</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">bolaget ska tr�da i tv�ngslikvidation, ska f�rs�kringsgivarens auktorisation<br/>f�rklaras f�rverkad.</p> <p style="position:absolute;top:512px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Fr�gor om f�rverkande av koncession pr�vas av Finansinspektionen.</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>7 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:582px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:580px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft23">7</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">Om en f�rs�kringsgivare fr�n tredje land avser att upph�ra med sin f�r-</p> <p style="position:absolute;top:599px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">s�kringsr�relse i Sverige, ska f�rs�kringsgivaren ans�ka om �terkallelse av<br/>koncessionen. S�dan ans�kan pr�vas av Finansinspektionen.</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>10 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:686px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:686px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Beslut av Finansinspektionen enligt denna lag f�r �verklagas till allm�n</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">f�rvaltningsdomstol. Beslut i �renden som avses i 20 � f�rsta stycket 5 f�r-<br/>valtningslagen (1986:223) f�r dock inte �verklagas.</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">1. Denna lag tr�der i kraft den 15 juli 2013. <br/>2. �ldre best�mmelser g�ller f�r �renden som har kommit in till Finans-</p> <p style="position:absolute;top:809px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">inspektionen f�re ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">5 Senaste lydelse 1999:226.</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">6 Senaste lydelse 2005:1054.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">7 Senaste lydelse 1999:226.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2013:454</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">PETER NORMAN</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft32">Eva-Lena Norgren<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft40">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft40">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1998:293) om utl�ndska
f�rs�kringsgivares och tj�nstepensionsinstituts
verksamhet i Sverige;

utf�rdad den 30 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1998:293) om utl�nd-

ska f�rs�kringsgivares och tj�nstepensionsinstituts verksamhet i Sverige

2

dels att 6 kap. 10 � ska upph�ra att g�lla,
dels att 4 kap. 2 och 4 ��, 6 kap. 2 och 13 ��, 7 kap. 1 � samt 10 kap. 4 �

ska ha f�ljande lydelse.

4 kap.

2 �

3

En f�rs�kringsgivare fr�n tredje land som bedriver verksamhet enligt

denna lag f�r inte utan medgivande driva annan r�relse �n f�rs�kringsr�relse
h�r i landet. Fr�gor om s�dant medgivande pr�vas av Finansinspektionen.
Medgivande ska l�mnas om det finns s�rskilda sk�l f�r det.

Ett medgivande enligt f�rsta stycket f�r �terkallas av Finansinspektionen,

om det finns sk�l f�r det.

Ans�kan om medgivande enligt f�rsta stycket ska l�mnas in till Finansin-

spektionen. Ans�kningen ska �ven inneh�lla den utredning som inspektionen
best�mmer.

4 �

4

Ans�kan om koncession enligt 1 � f�rsta stycket pr�vas av Finansin-

spektionen.

Tillsammans med ans�kningen ska f�ljande handlingar l�mnas:
1. en plan f�r verksamheten i Sverige (verksamhetsplan), och
2. ett intyg om att f�rs�kringsgivaren har deponerat v�rdehandlingar enligt

5 kap. 1 � andra stycket.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

f�reskrifter om vad verksamhetsplanen ska inneh�lla och vilka ytterligare
handlingar som ska l�mnas tillsammans med ans�kan.

1 Prop. 2012/13:95, bet. 2012/13:FiU36, rskr. 2012/13:211.

2 Senaste lydelse av
lagens rubrik 2005:1123
6 kap. 10 � 1999:226.

3 Senaste lydelse 1999:226.

4 Senaste lydelse 1999:602.

SFS 2013:454

Utkom fr�n trycket
den 12 juni 2013

background image

2

SFS 2013:454

6 kap.

2 �

5

Koncession som beviljats f�r en f�rs�kringsgivare fr�n tredje land ska

f�rklaras f�rverkad om

1. f�rs�kringsgivaren inte har b�rjat sin verksamhet inom ett �r fr�n det

koncessionen beviljades eller inom samma tid f�rklarat sig avst� fr�n konces-
sionen, eller

2. f�rs�kringsgivaren under l�ngre tid �n sex m�nader inte drivit verksam-

het.

Fr�gor om f�rverkande av koncession pr�vas av Finansinspektionen.

13 �

6

En koncession f�r en f�rs�kringsgivare fr�n tredje land kan f�rklaras

f�rverkad om f�rs�kringsgivaren

1. inte l�ngre uppfyller kraven f�r koncession,
2. inte inom angiven tid har fullf�ljt en plan som har godk�nts enligt 9 �

f�rsta stycket 2 eller 3, eller

3. p� annat s�tt allvarligt �sidos�tter g�llande best�mmelser f�r verksam-

heten.

Om f�rs�kringsgivaren medgetts undantag enligt 5 kap. 16 � och f�rs�k-

ringsgivarens auktorisation f�rklarats f�rverkad av en utl�ndsk myndighet
som kontrollerar dennes soliditet, ska Finansinspektionen vidta de �tg�rder
som beh�vs. Om sk�let till att auktorisationen f�rklarats f�rverkad �r att f�r-
s�kringsgivarens soliditet �r otillr�cklig, ska f�rs�kringsgivarens koncession i
Sverige genast f�rklaras f�rverkad.

Om f�rs�kringsgivaren f�rsatts i konkurs eller om beslut fattats om att

bolaget ska tr�da i tv�ngslikvidation, ska f�rs�kringsgivarens auktorisation
f�rklaras f�rverkad.

Fr�gor om f�rverkande av koncession pr�vas av Finansinspektionen.

7 kap.

1 �

7

Om en f�rs�kringsgivare fr�n tredje land avser att upph�ra med sin f�r-

s�kringsr�relse i Sverige, ska f�rs�kringsgivaren ans�ka om �terkallelse av
koncessionen. S�dan ans�kan pr�vas av Finansinspektionen.

10 kap.

4 �

Beslut av Finansinspektionen enligt denna lag f�r �verklagas till allm�n

f�rvaltningsdomstol. Beslut i �renden som avses i 20 � f�rsta stycket 5 f�r-
valtningslagen (1986:223) f�r dock inte �verklagas.

Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.

1. Denna lag tr�der i kraft den 15 juli 2013.
2. �ldre best�mmelser g�ller f�r �renden som har kommit in till Finans-

inspektionen f�re ikrafttr�dandet.

5 Senaste lydelse 1999:226.

6 Senaste lydelse 2005:1054.

7 Senaste lydelse 1999:226.

background image

3

SFS 2013:454

P� regeringens v�gnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;