SFS 2013:455 Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

130455.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse;

utfärdad den 30 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2004:297) om bank-

och finansieringsrörelse

dels att 15 kap. 6 § ska upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 8 §, 3 kap. 8 och 8 a §§, 4 kap. 5 §, 10 kap. 1, 20, 23, 25,

25 b, 40 och 40 a §§, 15 kap. 7 och 17 §§ samt 17 kap. 1 och 2 §§ ska ha föl-
jande lydelse.

1 kap.

8 §

2

Om ett kreditinstitut ingår i en finansiell företagsgrupp enligt 9 kap. 1 §

lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar, ska bestäm-
melserna i 6�9, 13 och 15 kap. denna lag samt bestämmelserna i lagen om
kapitaltäckning och stora exponeringar om ett instituts rörelse och om tillsyn
över ett institut, gälla i tillämpliga delar för övriga företag i företagsgruppen.
Begränsningarna i fråga om ett instituts rörelse ska avse företagen i företags-
gruppen gemensamt.

Om det finns särskilda skäl får ett företag undantas från bestämmelserna i

första stycket. Frågor om sådana undantag prövas av Finansinspektionen.

3 kap

8 §

En ansökan om tillstånd att driva bankrörelse eller finansieringsrörelse,

liksom frågor om godkännande av bolagsordning, stadgar eller reglemente
enligt 3 eller 4 § och om medgivande enligt 7 § andra stycket, prövas av
Finansinspektionen.

8 a §

3

Finansinspektionen ska innan den beslutar om tillstånd samråda med

motsvarande utländska tillsynsmyndighet i ett annat land inom EES, om före-
taget

1. är eller kan förväntas bli dotterföretag till ett utländskt kreditinstitut, ett

försäkringsföretag eller ett värdepappersföretag med auktorisation i det lan-
det,

1 Prop. 2012/13:95, bet. 2012/13:FiU36, rskr. 2012/13:211.

2 Senaste lydelse 2006:1387.

3 Senaste lydelse 2006:543. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

SFS 2013:455

Utkom från trycket
den 12 juni 2013

background image

2

SFS 2013:455

2. är eller kan förväntas bli dotterföretag till moderföretaget till ett ut-

ländskt kreditinstitut, ett företag för elektroniska pengar, ett försäkringsföre-
tag eller ett värdepappersföretag med auktorisation i det landet, eller

3. kontrolleras eller kan förväntas komma att kontrolleras av samma

fysiska eller juridiska personer som har ägarkontroll över ett utländskt kredit-
institut, ett företag för elektroniska pengar, ett försäkringsföretag eller ett
värdepappersföretag med auktorisation i det landet.

4 kap.

5 §

Ansökan om tillstånd till filialetablering enligt 4 § prövas av Finansin-

spektionen.

10 kap.

1 §

4

För bankaktiebolag gäller föreskrifterna för aktiebolag i allmänhet, om

inte något annat följer av denna lag eller är särskilt föreskrivet. Hänvisningar i
aktiebolagslagen (2005:551) till bestämmelser i samma lag ska i förekom-
mande fall avse de bestämmelser i denna lag som gäller i stället för eller ut-
över bestämmelserna i aktiebolagslagen.

I fråga om bankaktiebolag ska det som föreskrivs om Bolagsverket i föl-

jande bestämmelser i stället gälla Finansinspektionen:

1. 2 kap. 1 § tredje stycket samt 8 kap. 9 och 30 §§ samt 37 § andra stycket

aktiebolagslagen, och

2. 23 kap. 21 a § aktiebolagslagen.

20 §

5

När fusionsplanen har blivit gällande i samtliga bolag, ska såväl över-

låtande som övertagande bolag ansöka om tillstånd att verkställa planen. Vid
en gränsöverskridande fusion ska ansökan göras av det eller de svenska bolag
som deltar i fusionen. Ansökan ska göras hos Finansinspektionen.

Vid fusion genom kombination ska bolagen dessutom ansöka om tillstånd

enligt 3 kap. 2 § och godkännande av bolagsordningen enligt 3 kap. 3 § för
det övertagande bolaget. Vid gränsöverskridande fusion gäller detta bara om
det övertagande bolaget ska ha sitt hemvist i Sverige.

Ansökan enligt första stycket ska ges in inom en månad efter det att

fusionsplanen har blivit gällande i samtliga bolag och, om fusionsplanen har
registrerats enligt 23 kap. 14 § första stycket aktiebolagslagen (2005:551), se-
nast två år efter det att fusionsplanen kungjorts enligt 27 kap. 3 § aktiebolags-
lagen.

Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket och Skatteverket om an-

sökningar enligt första stycket. Finansinspektionen ska vidare underrätta
Bolagsverket om lagakraftvunna beslut som har meddelats med anledning av
sådana ansökningar.

23 §

6

I stället för det som föreskrivs i 23 kap. 25 § andra stycket aktiebo-

lagslagen (2005:551) om tidpunkten för anmälan av fusionen för registrering

4 Senaste lydelse 2009:711.

5 Senaste lydelse 2009:711.

6 Senaste lydelse 2009:711.

background image

3

SFS 2013:455

ska anmälan göras senast två månader från det att Finansinspektionens till-
stånd att verkställa fusionsplanen har vunnit laga kraft.

25 §

7

Vid absorption av ett helägt dotterbolag tillämpas inte 23 kap. 32 och

33 §§ aktiebolagslagen (2005:551). I stället gäller vad som sägs i denna para-
graf.

Moderbolaget ska ansöka om tillstånd att verkställa fusionsplanen. Ansö-

kan ska ges in inom en månad efter det att fusionsplanen har blivit gällande
hos moderbolaget och, om fusionsplanen har registrerats enligt 23 kap. 30 §
aktiebolagslagen, senast två år efter det att uppgift om att planen har registre-
rats har kungjorts. Frågor om sådant tillstånd prövas av Finansinspektionen.

I fråga om ett sådant ärende gäller bestämmelserna i 21 och 22 §§ i tillämp-

liga delar. Vad som sägs om överlåtande bolag ska avse dotterbolag och vad
som sägs om övertagande bolag ska avse moderbolag.

Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket om ansökningar enligt an-

dra stycket och om lagakraftvunna beslut som meddelats med anledning av
sådana ansökningar. Bolagsverket ska efter en sådan underrättelse registrera
tillståndet enligt 23 kap. 34 § aktiebolagslagen.

25 b §

8

I stället för föreskrifterna i 23 kap. 52 § tredje stycket aktiebolags-

lagen (2005:551) om att väcka talan gäller följande. Utöver det som före-
skrivs i 7 kap. 51 § första stycket aktiebolagslagen och 23 kap. 52 § första
stycket samma lag får talan inte väckas efter det att Finansinspektionen ge-
nom ett beslut som har vunnit laga kraft har lämnat tillstånd att verkställa
fusionsplanen enligt 20�22 §§.

40 §

9

Om bolagsstämman med stöd av artikel 8 i SE-förordningen har be-

slutat att bolagets säte ska flyttas till en annan stat, ska bolaget ansöka om till-
stånd till flyttningen. Frågor om sådant tillstånd prövas av Finansinspektio-
nen.

Ansökan ska ges in inom en månad från bolagsstämmans beslut om flytt-

ning.

Till ansökan ska följande handlingar fogas:
1. en kopia av protokollet från den bolagsstämma där beslut om flyttning

fattades,

2. en kopia av förslaget om flyttning, och
3. en kopia av den redogörelse som avses i artikel 8.3 i SE-förordningen.
Om bolaget inte har fogat de handlingar som anges i tredje stycket till ansö-

kan eller om det finns något annat hinder mot att ta upp ansökan till prövning,
ska bolaget föreläggas att inom viss tid yttra sig eller avhjälpa bristen. Om bo-
laget inte gör detta, ska ansökan avvisas.

Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket och Skatteverket om an-

sökningar enligt första stycket. Finansinspektionen ska också underrätta
Bolagsverket om lagakraftvunna beslut som har meddelats med anledning av
sådana ansökningar.

7 Senaste lydelse 2007:316.

8 Senaste lydelse 2009:711.

9 Senaste lydelse 2009:711.

background image

4

SFS 2013:455

40 a §

10

Under den tid som Finansinspektionens handläggning av en ansö-

kan enligt 40 § pågår får Skatteverket besluta om att bolaget under en viss tid
om högst tolv månader inte får flytta sitt säte till en annan stat. Tiden får för-
längas om det finns särskilda skäl, men bara med tre månader i taget. Så länge
Skatteverkets beslut gäller, ska Finansinspektionens handläggning av ansökan
enligt 40 § vila.

Skatteverket får besluta enligt första stycket bara om
1. det är motiverat av hänsyn till allmänintresset,
2. verket har beslutat om revision hos bolaget, och
3. det finns skäl att anta att revisionen skulle försvåras avsevärt av en flytt-

ning av sätet.

15 kap.

7 §

Om ett kreditinstitut har meddelats beslut om anmärkning eller varning

enligt 1 §, får Finansinspektionen besluta att institutet ska betala en straffav-
gift.

Avgiften tillfaller staten.

17 §

11

Om ett utländskt kreditinstitut driver verksamhet här enligt 4 kap.

4 §, ska 1 § och 3 § första stycket 6 tillämpas på verksamheten här i landet.

�renden som rör ingripanden som avses i 1 § prövas av Finansinspektio-

nen.

Om insättningar hos filialen omfattas av garanti till följd av ett beslut enligt

3 § andra stycket lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och tillstånd till
filialetablering inte skulle ha meddelats utan ett sådant beslut, får inspektio-
nen, om kreditinstitutet inte fullgör sina skyldigheter enligt lagen om insätt-
ningsgaranti, förelägga institutet att göra rättelse. Föreläggandet ska innehålla
en upplysning om att filialtillståndet annars kan återkallas. Om institutet inte
har gjort rättelse inom ett år från föreläggandet, får tillståndet återkallas. Vid
en sådan prövning tillämpas andra stycket.

Om filialtillståndet återkallas tillämpas 4 §.
Inspektionen ska underrätta den behöriga myndigheten i institutets hem-

land om åtgärder som har vidtagits med stöd av denna paragraf.

17 kap.

1 §

12

Finansinspektionens beslut enligt 13 kap. 12 § och 15 kap. 18 § andra

stycket får inte överklagas.

Finansinspektionens beslut som avses i 10 kap. 1 § andra stycket 1 får

överklagas hos regeringen.

Andra beslut av Finansinspektionen enligt denna lag får överklagas hos all-

män förvaltningsdomstol. Detta gäller dock inte beslut i ärenden som avses i
20 § första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223).

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Inspektionen får bestämma att ett beslut om förbud, föreläggande eller åter-

kallelse ska gälla omedelbart.

10 Senaste lydelse 2009:711.

11 Senaste lydelse 2005:1055.

12 Senaste lydelse 2009:711.

background image

5

SFS 2013:455

2 §

Om beslut i ett ärende om tillstånd enligt 3 kap. 2 § inte meddelas inom

sex månader från det att ansökan gavs in, ska sökanden av den myndighet
som ska pröva ansökan underrättas om skälen för detta. Sökanden får därefter
begära förklaring av domstol att ärendet onödigt uppehålls.

Om Finansinspektionen inte lämnar över en underrättelse som avses i

5 kap. 2 § första stycket till behörig myndighet i utlandet inom tre månader
från det att underrättelsen togs emot och inte heller inom samma tid meddelar
beslut enligt tredje stycket samma paragraf, ska inspektionen underrätta sö-
kanden om skälen för detta. Sökanden får därefter begära förklaring av dom-
stol att ärendet onödigt uppehålls.

En begäran om en förklaring som avses i första eller andra stycket ska gö-

ras hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överkla-
gande till kammarrätten.

Om myndigheten inte har meddelat ett beslut som avses i första stycket

inom sex månader från det att en förklaring har lämnats, ska ansökan anses ha
avslagits. Om en underrättelse som avses i andra stycket inte har lämnats över
inom tre månader från det att en förklaring har lämnats, ska beslut enligt
5 kap. 2 § tredje stycket anses ha meddelats.

1. Denna lag träder i kraft den 15 juli 2013.
2. �ldre bestämmelser gäller för ärenden som har kommit in till Finansin-

spektionen före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013