SFS 2013:455 Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

130455.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:HCIHEL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:HCIHEM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:HCIHEM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:HCIHEL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:HCIHEN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:15px;font-family:HCIHEM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:HCIHEM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:HCIHEL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:HCIHEL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:HCIHEM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HCIHEL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:HCIHEL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:HCIHEL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:HCIHEM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:HCIHEM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:HCIHEL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:HCIHEL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:HCIHEL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HCIHEL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:HCIHEL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:HCIHEM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:HCIHEM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:8px;font-family:HCIHEL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:7px;font-family:HCIHEL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft35{font-size:12px;font-family:HCIHEL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft36{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HCIHEL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:HCIHEL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:15px;font-family:HCIHEM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:14px;font-family:HCIHEM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:8px;font-family:HCIHEL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:7px;font-family:HCIHEL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft45{font-size:12px;font-family:HCIHEL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft46{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HCIHEL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:HCIHEL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft51{font-size:15px;font-family:HCIHEM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft52{font-size:14px;font-family:HCIHEM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft53{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HCIHEL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:8px;font-family:HCIHEL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2004:297) om bank- och <br/>finansieringsr�relse;</b></p> <p style="position:absolute;top:263px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 30 maj 2013.</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2004:297) om bank-</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">och finansieringsr�relse </p> <p style="position:absolute;top:333px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels </i>att 15 kap. 6 � ska upph�ra att g�lla, <br/><i>dels </i>att 1 kap. 8 �, 3 kap. 8 och 8 a ��, 4 kap. 5 �, 10 kap. 1, 20, 23, 25,</p> <p style="position:absolute;top:367px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">25 b, 40 och 40 a ��, 15 kap. 7 och 17 �� samt 17 kap. 1 och 2 �� ska ha f�l-<br/>jande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:429px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:455px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:453px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Om ett kreditinstitut ing�r i en finansiell f�retagsgrupp enligt 9 kap. 1 �</p> <p style="position:absolute;top:472px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">lagen (2006:1371) om kapitalt�ckning och stora exponeringar, ska best�m-<br/>melserna i 69, 13 och 15 kap. denna lag samt best�mmelserna i lagen om<br/>kapitalt�ckning och stora exponeringar om ett instituts r�relse och om tillsyn<br/>�ver ett institut, g�lla i till�mpliga delar f�r �vriga f�retag i f�retagsgruppen.<br/>Begr�nsningarna i fr�ga om ett instituts r�relse ska avse f�retagen i f�retags-<br/>gruppen gemensamt. </p> <p style="position:absolute;top:576px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Om det finns s�rskilda sk�l f�r ett f�retag undantas fr�n best�mmelserna i</p> <p style="position:absolute;top:594px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rsta stycket. Fr�gor om s�dana undantag pr�vas av Finansinspektionen.</p> <p style="position:absolute;top:637px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 kap</b></p> <p style="position:absolute;top:663px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:663px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">En ans�kan om tillst�nd att driva bankr�relse eller finansieringsr�relse,</p> <p style="position:absolute;top:681px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">liksom fr�gor om godk�nnande av bolagsordning, stadgar eller reglemente<br/>enligt 3 eller 4 � och om medgivande enligt 7 � andra stycket, pr�vas av<br/>Finansinspektionen.</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>8 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:749px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft10">Finansinspektionen ska innan den beslutar om tillst�nd samr�da med</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">motsvarande utl�ndska tillsynsmyndighet i ett annat land inom EES, om f�re-<br/>taget</p> <p style="position:absolute;top:802px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. �r eller kan f�rv�ntas bli dotterf�retag till ett utl�ndskt kreditinstitut, ett</p> <p style="position:absolute;top:820px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">f�rs�kringsf�retag eller ett v�rdepappersf�retag med auktorisation i det lan-<br/>det, </p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2012/13:95, bet. 2012/13:FiU36, rskr. 2012/13:211.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">2 Senaste lydelse 2006:1387.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">3 Senaste lydelse 2006:543. �ndringen inneb�r bl.a. att andra stycket upph�vs.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:455</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 12 juni 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2013:455</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. �r eller kan f�rv�ntas bli dotterf�retag till moderf�retaget till ett ut-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">l�ndskt kreditinstitut, ett f�retag f�r elektroniska pengar, ett f�rs�kringsf�re-<br/>tag eller ett v�rdepappersf�retag med auktorisation i det landet, eller </p> <p style="position:absolute;top:103px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">3. kontrolleras eller kan f�rv�ntas komma att kontrolleras av samma</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">fysiska eller juridiska personer som har �garkontroll �ver ett utl�ndskt kredit-<br/>institut, ett f�retag f�r elektroniska pengar, ett f�rs�kringsf�retag eller ett<br/>v�rdepappersf�retag med auktorisation i det landet.</p> <p style="position:absolute;top:199px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>4 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:225px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:225px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Ans�kan om tillst�nd till filialetablering enligt 4 � pr�vas av Finansin-</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">spektionen.</p> <p style="position:absolute;top:286px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>10 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:312px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:310px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft23">4</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r bankaktiebolag g�ller f�reskrifterna f�r aktiebolag i allm�nhet, om</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">inte n�got annat f�ljer av denna lag eller �r s�rskilt f�reskrivet. H�nvisningar i<br/>aktiebolagslagen (2005:551) till best�mmelser i samma lag ska i f�rekom-<br/>mande fall avse de best�mmelser i denna lag som g�ller i st�llet f�r eller ut-<br/>�ver best�mmelserna i aktiebolagslagen.</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">I fr�ga om bankaktiebolag ska det som f�reskrivs om Bolagsverket i f�l-</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">jande best�mmelser i st�llet g�lla Finansinspektionen: </p> <p style="position:absolute;top:433px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. 2 kap. 1 � tredje stycket samt 8 kap. 9 och 30 �� samt 37 � andra stycket</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">aktiebolagslagen, och</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. 23 kap. 21 a � aktiebolagslagen.</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>20 �</b></p> <p style="position:absolute;top:501px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft23">5</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft20">N�r fusionsplanen har blivit g�llande i samtliga bolag, ska s�v�l �ver-</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">l�tande som �vertagande bolag ans�ka om tillst�nd att verkst�lla planen. Vid<br/>en gr�ns�verskridande fusion ska ans�kan g�ras av det eller de svenska bolag<br/>som deltar i fusionen. Ans�kan ska g�ras hos Finansinspektionen.</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid fusion genom kombination ska bolagen dessutom ans�ka om tillst�nd</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">enligt 3 kap. 2 � och godk�nnande av bolagsordningen enligt 3 kap. 3 � f�r<br/>det �vertagande bolaget. Vid gr�ns�verskridande fusion g�ller detta bara om<br/>det �vertagande bolaget ska ha sitt hemvist i Sverige. </p> <p style="position:absolute;top:642px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Ans�kan enligt f�rsta stycket ska ges in inom en m�nad efter det att</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">fusionsplanen har blivit g�llande i samtliga bolag och, om fusionsplanen har<br/>registrerats enligt 23 kap. 14 � f�rsta stycket aktiebolagslagen (2005:551), se-<br/>nast tv� �r efter det att fusionsplanen kungjorts enligt 27 kap. 3 � aktiebolags-<br/>lagen.</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Finansinspektionen ska underr�tta Bolagsverket och Skatteverket om an-</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">s�kningar enligt f�rsta stycket. Finansinspektionen ska vidare underr�tta<br/>Bolagsverket om lagakraftvunna beslut som har meddelats med anledning av<br/>s�dana ans�kningar.</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>23 �</b></p> <p style="position:absolute;top:814px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft23">6</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft20">I st�llet f�r det som f�reskrivs i 23 kap. 25 � andra stycket aktiebo-</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">lagslagen (2005:551) om tidpunkten f�r anm�lan av fusionen f�r registrering</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">4 Senaste lydelse 2009:711.</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">5 Senaste lydelse 2009:711.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">6 Senaste lydelse 2009:711.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2013:455</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">ska anm�lan g�ras senast tv� m�nader fr�n det att Finansinspektionens till-<br/>st�nd att verkst�lla fusionsplanen har vunnit laga kraft.</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>25 �</b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft33">7</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft30">Vid absorption av ett hel�gt dotterbolag till�mpas inte 23 kap. 32 och</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">33 �� aktiebolagslagen (2005:551). I st�llet g�ller vad som s�gs i denna para-<br/>graf.</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Moderbolaget ska ans�ka om tillst�nd att verkst�lla fusionsplanen. Ans�-</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">kan ska ges in inom en m�nad efter det att fusionsplanen har blivit g�llande<br/>hos moderbolaget och, om fusionsplanen har registrerats enligt 23 kap. 30 �<br/>aktiebolagslagen, senast tv� �r efter det att uppgift om att planen har registre-<br/>rats har kungjorts. Fr�gor om s�dant tillst�nd pr�vas av Finansinspektionen. </p> <p style="position:absolute;top:242px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">I fr�ga om ett s�dant �rende g�ller best�mmelserna i 21 och 22 �� i till�mp-</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">liga delar. Vad som s�gs om �verl�tande bolag ska avse dotterbolag och vad<br/>som s�gs om �vertagande bolag ska avse moderbolag. </p> <p style="position:absolute;top:294px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Finansinspektionen ska underr�tta Bolagsverket om ans�kningar enligt an-</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">dra stycket och om lagakraftvunna beslut som meddelats med anledning av<br/>s�dana ans�kningar. Bolagsverket ska efter en s�dan underr�ttelse registrera<br/>tillst�ndet enligt 23 kap. 34 � aktiebolagslagen.</p> <p style="position:absolute;top:382px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>25 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:379px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft33">8</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:131px;white-space:nowrap" class="ft30">I st�llet f�r f�reskrifterna i 23 kap. 52 � tredje stycket aktiebolags-</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">lagen (2005:551) om att v�cka talan g�ller f�ljande. Ut�ver det som f�re-<br/>skrivs i 7 kap. 51 � f�rsta stycket aktiebolagslagen och 23 kap. 52 � f�rsta<br/>stycket samma lag f�r talan inte v�ckas efter det att Finansinspektionen ge-<br/>nom ett beslut som har vunnit laga kraft har l�mnat tillst�nd att verkst�lla<br/>fusionsplanen enligt 2022 ��.</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>40 �</b></p> <p style="position:absolute;top:501px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft33">9</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft30">Om bolagsst�mman med st�d av artikel 8 i SE-f�rordningen har be-</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">slutat att bolagets s�te ska flyttas till en annan stat, ska bolaget ans�ka om till-<br/>st�nd till flyttningen. Fr�gor om s�dant tillst�nd pr�vas av Finansinspektio-<br/>nen.</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Ans�kan ska ges in inom en m�nad fr�n bolagsst�mmans beslut om flytt-</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">ning. </p> <p style="position:absolute;top:607px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft36">Till ans�kan ska f�ljande handlingar fogas: <br/>1. en kopia av protokollet fr�n den bolagsst�mma d�r beslut om flyttning</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">fattades, </p> <p style="position:absolute;top:660px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft36">2. en kopia av f�rslaget om flyttning, och<br/>3. en kopia av den redog�relse som avses i artikel 8.3 i SE-f�rordningen.<br/>Om bolaget inte har fogat de handlingar som anges i tredje stycket till ans�-</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">kan eller om det finns n�got annat hinder mot att ta upp ans�kan till pr�vning,<br/>ska bolaget f�rel�ggas att inom viss tid yttra sig eller avhj�lpa bristen. Om bo-<br/>laget inte g�r detta, ska ans�kan avvisas. </p> <p style="position:absolute;top:764px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Finansinspektionen ska underr�tta Bolagsverket och Skatteverket om an-</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">s�kningar enligt f�rsta stycket. Finansinspektionen ska ocks� underr�tta<br/>Bolagsverket om lagakraftvunna beslut som har meddelats med anledning av<br/>s�dana ans�kningar.</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">7 Senaste lydelse 2007:316.</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">8 Senaste lydelse 2009:711.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">9 Senaste lydelse 2009:711.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2013:455</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>40 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft43">10</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft40">Under den tid som Finansinspektionens handl�ggning av en ans�-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">kan enligt 40 � p�g�r f�r Skatteverket besluta om att bolaget under en viss tid<br/>om h�gst tolv m�nader inte f�r flytta sitt s�te till en annan stat. Tiden f�r f�r-<br/>l�ngas om det finns s�rskilda sk�l, men bara med tre m�nader i taget. S� l�nge<br/>Skatteverkets beslut g�ller, ska Finansinspektionens handl�ggning av ans�kan<br/>enligt 40 � vila.</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft46">Skatteverket f�r besluta enligt f�rsta stycket bara om <br/>1. det �r motiverat av h�nsyn till allm�nintresset, <br/>2. verket har beslutat om revision hos bolaget, och <br/>3. det finns sk�l att anta att revisionen skulle f�rsv�ras avsev�rt av en flytt-</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">ning av s�tet.</p> <p style="position:absolute;top:268px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>15 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:294px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft40">Om ett kreditinstitut har meddelats beslut om anm�rkning eller varning</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">enligt 1 �, f�r Finansinspektionen besluta att institutet ska betala en straffav-<br/>gift.</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Avgiften tillfaller staten.</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:379px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft43">11</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft40">Om ett utl�ndskt kreditinstitut driver verksamhet h�r enligt 4 kap.</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">4 �, ska 1 � och 3 � f�rsta stycket 6 till�mpas p� verksamheten h�r i landet. </p> <p style="position:absolute;top:416px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">�renden som r�r ingripanden som avses i 1 � pr�vas av Finansinspektio-</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">nen.</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Om ins�ttningar hos filialen omfattas av garanti till f�ljd av ett beslut enligt</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">3 � andra stycket lagen (1995:1571) om ins�ttningsgaranti och tillst�nd till<br/>filialetablering inte skulle ha meddelats utan ett s�dant beslut, f�r inspektio-<br/>nen, om kreditinstitutet inte fullg�r sina skyldigheter enligt lagen om ins�tt-<br/>ningsgaranti, f�rel�gga institutet att g�ra r�ttelse. F�rel�ggandet ska inneh�lla<br/>en upplysning om att filialtillst�ndet annars kan �terkallas. Om institutet inte<br/>har gjort r�ttelse inom ett �r fr�n f�rel�ggandet, f�r tillst�ndet �terkallas. Vid<br/>en s�dan pr�vning till�mpas andra stycket.</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft46">Om filialtillst�ndet �terkallas till�mpas 4 �.<br/>Inspektionen ska underr�tta den beh�riga myndigheten i institutets hem-</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">land om �tg�rder som har vidtagits med st�d av denna paragraf.</p> <p style="position:absolute;top:669px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>17 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:695px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:693px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft43">12</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft40">Finansinspektionens beslut enligt 13 kap. 12 � och 15 kap. 18 � andra</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">stycket f�r inte �verklagas.</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Finansinspektionens beslut som avses i 10 kap. 1 � andra stycket 1 f�r</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">�verklagas hos regeringen. </p> <p style="position:absolute;top:764px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Andra beslut av Finansinspektionen enligt denna lag f�r �verklagas hos all-</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">m�n f�rvaltningsdomstol. Detta g�ller dock inte beslut i �renden som avses i<br/>20 � f�rsta stycket 5 f�rvaltningslagen (1986:223).</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft46">Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.<br/>Inspektionen f�r best�mma att ett beslut om f�rbud, f�rel�ggande eller �ter-</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">kallelse ska g�lla omedelbart.</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">10 Senaste lydelse 2009:711.</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">11 Senaste lydelse 2005:1055.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">12 Senaste lydelse 2009:711.</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft50">5</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 2013:455</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft50">Om beslut i ett �rende om tillst�nd enligt 3 kap. 2 � inte meddelas inom</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53">sex m�nader fr�n det att ans�kan gavs in, ska s�kanden av den myndighet<br/>som ska pr�va ans�kan underr�ttas om sk�len f�r detta. S�kanden f�r d�refter<br/>beg�ra f�rklaring av domstol att �rendet on�digt uppeh�lls. </p> <p style="position:absolute;top:120px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">Om Finansinspektionen inte l�mnar �ver en underr�ttelse som avses i</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53">5 kap. 2 � f�rsta stycket till beh�rig myndighet i utlandet inom tre m�nader<br/>fr�n det att underr�ttelsen togs emot och inte heller inom samma tid meddelar<br/>beslut enligt tredje stycket samma paragraf, ska inspektionen underr�tta s�-<br/>kanden om sk�len f�r detta. S�kanden f�r d�refter beg�ra f�rklaring av dom-<br/>stol att �rendet on�digt uppeh�lls.</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">En beg�ran om en f�rklaring som avses i f�rsta eller andra stycket ska g�-</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53">ras hos allm�n f�rvaltningsdomstol. Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verkla-<br/>gande till kammarr�tten.</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">Om myndigheten inte har meddelat ett beslut som avses i f�rsta stycket</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53">inom sex m�nader fr�n det att en f�rklaring har l�mnats, ska ans�kan anses ha<br/>avslagits. Om en underr�ttelse som avses i andra stycket inte har l�mnats �ver<br/>inom tre m�nader fr�n det att en f�rklaring har l�mnats, ska beslut enligt<br/>5 kap. 2 � tredje stycket anses ha meddelats.</p> <p style="position:absolute;top:382px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft53">1. Denna lag tr�der i kraft den 15 juli 2013. <br/>2. �ldre best�mmelser g�ller f�r �renden som har kommit in till Finansin-</p> <p style="position:absolute;top:417px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">spektionen f�re ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:452px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:487px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">PETER NORMAN</p> <p style="position:absolute;top:504px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft53">Eva-Lena Norgren<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft60">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft60">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsr�relse;

utf�rdad den 30 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2004:297) om bank-

och finansieringsr�relse

dels att 15 kap. 6 � ska upph�ra att g�lla,
dels att 1 kap. 8 �, 3 kap. 8 och 8 a ��, 4 kap. 5 �, 10 kap. 1, 20, 23, 25,

25 b, 40 och 40 a ��, 15 kap. 7 och 17 �� samt 17 kap. 1 och 2 �� ska ha f�l-
jande lydelse.

1 kap.

8 �

2

Om ett kreditinstitut ing�r i en finansiell f�retagsgrupp enligt 9 kap. 1 �

lagen (2006:1371) om kapitalt�ckning och stora exponeringar, ska best�m-
melserna i 69, 13 och 15 kap. denna lag samt best�mmelserna i lagen om
kapitalt�ckning och stora exponeringar om ett instituts r�relse och om tillsyn
�ver ett institut, g�lla i till�mpliga delar f�r �vriga f�retag i f�retagsgruppen.
Begr�nsningarna i fr�ga om ett instituts r�relse ska avse f�retagen i f�retags-
gruppen gemensamt.

Om det finns s�rskilda sk�l f�r ett f�retag undantas fr�n best�mmelserna i

f�rsta stycket. Fr�gor om s�dana undantag pr�vas av Finansinspektionen.

3 kap

8 �

En ans�kan om tillst�nd att driva bankr�relse eller finansieringsr�relse,

liksom fr�gor om godk�nnande av bolagsordning, stadgar eller reglemente
enligt 3 eller 4 � och om medgivande enligt 7 � andra stycket, pr�vas av
Finansinspektionen.

8 a �

3

Finansinspektionen ska innan den beslutar om tillst�nd samr�da med

motsvarande utl�ndska tillsynsmyndighet i ett annat land inom EES, om f�re-
taget

1. �r eller kan f�rv�ntas bli dotterf�retag till ett utl�ndskt kreditinstitut, ett

f�rs�kringsf�retag eller ett v�rdepappersf�retag med auktorisation i det lan-
det,

1 Prop. 2012/13:95, bet. 2012/13:FiU36, rskr. 2012/13:211.

2 Senaste lydelse 2006:1387.

3 Senaste lydelse 2006:543. �ndringen inneb�r bl.a. att andra stycket upph�vs.

SFS 2013:455

Utkom fr�n trycket
den 12 juni 2013

background image

2

SFS 2013:455

2. �r eller kan f�rv�ntas bli dotterf�retag till moderf�retaget till ett ut-

l�ndskt kreditinstitut, ett f�retag f�r elektroniska pengar, ett f�rs�kringsf�re-
tag eller ett v�rdepappersf�retag med auktorisation i det landet, eller

3. kontrolleras eller kan f�rv�ntas komma att kontrolleras av samma

fysiska eller juridiska personer som har �garkontroll �ver ett utl�ndskt kredit-
institut, ett f�retag f�r elektroniska pengar, ett f�rs�kringsf�retag eller ett
v�rdepappersf�retag med auktorisation i det landet.

4 kap.

5 �

Ans�kan om tillst�nd till filialetablering enligt 4 � pr�vas av Finansin-

spektionen.

10 kap.

1 �

4

F�r bankaktiebolag g�ller f�reskrifterna f�r aktiebolag i allm�nhet, om

inte n�got annat f�ljer av denna lag eller �r s�rskilt f�reskrivet. H�nvisningar i
aktiebolagslagen (2005:551) till best�mmelser i samma lag ska i f�rekom-
mande fall avse de best�mmelser i denna lag som g�ller i st�llet f�r eller ut-
�ver best�mmelserna i aktiebolagslagen.

I fr�ga om bankaktiebolag ska det som f�reskrivs om Bolagsverket i f�l-

jande best�mmelser i st�llet g�lla Finansinspektionen:

1. 2 kap. 1 � tredje stycket samt 8 kap. 9 och 30 �� samt 37 � andra stycket

aktiebolagslagen, och

2. 23 kap. 21 a � aktiebolagslagen.

20 �

5

N�r fusionsplanen har blivit g�llande i samtliga bolag, ska s�v�l �ver-

l�tande som �vertagande bolag ans�ka om tillst�nd att verkst�lla planen. Vid
en gr�ns�verskridande fusion ska ans�kan g�ras av det eller de svenska bolag
som deltar i fusionen. Ans�kan ska g�ras hos Finansinspektionen.

Vid fusion genom kombination ska bolagen dessutom ans�ka om tillst�nd

enligt 3 kap. 2 � och godk�nnande av bolagsordningen enligt 3 kap. 3 � f�r
det �vertagande bolaget. Vid gr�ns�verskridande fusion g�ller detta bara om
det �vertagande bolaget ska ha sitt hemvist i Sverige.

Ans�kan enligt f�rsta stycket ska ges in inom en m�nad efter det att

fusionsplanen har blivit g�llande i samtliga bolag och, om fusionsplanen har
registrerats enligt 23 kap. 14 � f�rsta stycket aktiebolagslagen (2005:551), se-
nast tv� �r efter det att fusionsplanen kungjorts enligt 27 kap. 3 � aktiebolags-
lagen.

Finansinspektionen ska underr�tta Bolagsverket och Skatteverket om an-

s�kningar enligt f�rsta stycket. Finansinspektionen ska vidare underr�tta
Bolagsverket om lagakraftvunna beslut som har meddelats med anledning av
s�dana ans�kningar.

23 �

6

I st�llet f�r det som f�reskrivs i 23 kap. 25 � andra stycket aktiebo-

lagslagen (2005:551) om tidpunkten f�r anm�lan av fusionen f�r registrering

4 Senaste lydelse 2009:711.

5 Senaste lydelse 2009:711.

6 Senaste lydelse 2009:711.

background image

3

SFS 2013:455

ska anm�lan g�ras senast tv� m�nader fr�n det att Finansinspektionens till-
st�nd att verkst�lla fusionsplanen har vunnit laga kraft.

25 �

7

Vid absorption av ett hel�gt dotterbolag till�mpas inte 23 kap. 32 och

33 �� aktiebolagslagen (2005:551). I st�llet g�ller vad som s�gs i denna para-
graf.

Moderbolaget ska ans�ka om tillst�nd att verkst�lla fusionsplanen. Ans�-

kan ska ges in inom en m�nad efter det att fusionsplanen har blivit g�llande
hos moderbolaget och, om fusionsplanen har registrerats enligt 23 kap. 30 �
aktiebolagslagen, senast tv� �r efter det att uppgift om att planen har registre-
rats har kungjorts. Fr�gor om s�dant tillst�nd pr�vas av Finansinspektionen.

I fr�ga om ett s�dant �rende g�ller best�mmelserna i 21 och 22 �� i till�mp-

liga delar. Vad som s�gs om �verl�tande bolag ska avse dotterbolag och vad
som s�gs om �vertagande bolag ska avse moderbolag.

Finansinspektionen ska underr�tta Bolagsverket om ans�kningar enligt an-

dra stycket och om lagakraftvunna beslut som meddelats med anledning av
s�dana ans�kningar. Bolagsverket ska efter en s�dan underr�ttelse registrera
tillst�ndet enligt 23 kap. 34 � aktiebolagslagen.

25 b �

8

I st�llet f�r f�reskrifterna i 23 kap. 52 � tredje stycket aktiebolags-

lagen (2005:551) om att v�cka talan g�ller f�ljande. Ut�ver det som f�re-
skrivs i 7 kap. 51 � f�rsta stycket aktiebolagslagen och 23 kap. 52 � f�rsta
stycket samma lag f�r talan inte v�ckas efter det att Finansinspektionen ge-
nom ett beslut som har vunnit laga kraft har l�mnat tillst�nd att verkst�lla
fusionsplanen enligt 2022 ��.

40 �

9

Om bolagsst�mman med st�d av artikel 8 i SE-f�rordningen har be-

slutat att bolagets s�te ska flyttas till en annan stat, ska bolaget ans�ka om till-
st�nd till flyttningen. Fr�gor om s�dant tillst�nd pr�vas av Finansinspektio-
nen.

Ans�kan ska ges in inom en m�nad fr�n bolagsst�mmans beslut om flytt-

ning.

Till ans�kan ska f�ljande handlingar fogas:
1. en kopia av protokollet fr�n den bolagsst�mma d�r beslut om flyttning

fattades,

2. en kopia av f�rslaget om flyttning, och
3. en kopia av den redog�relse som avses i artikel 8.3 i SE-f�rordningen.
Om bolaget inte har fogat de handlingar som anges i tredje stycket till ans�-

kan eller om det finns n�got annat hinder mot att ta upp ans�kan till pr�vning,
ska bolaget f�rel�ggas att inom viss tid yttra sig eller avhj�lpa bristen. Om bo-
laget inte g�r detta, ska ans�kan avvisas.

Finansinspektionen ska underr�tta Bolagsverket och Skatteverket om an-

s�kningar enligt f�rsta stycket. Finansinspektionen ska ocks� underr�tta
Bolagsverket om lagakraftvunna beslut som har meddelats med anledning av
s�dana ans�kningar.

7 Senaste lydelse 2007:316.

8 Senaste lydelse 2009:711.

9 Senaste lydelse 2009:711.

background image

4

SFS 2013:455

40 a �

10

Under den tid som Finansinspektionens handl�ggning av en ans�-

kan enligt 40 � p�g�r f�r Skatteverket besluta om att bolaget under en viss tid
om h�gst tolv m�nader inte f�r flytta sitt s�te till en annan stat. Tiden f�r f�r-
l�ngas om det finns s�rskilda sk�l, men bara med tre m�nader i taget. S� l�nge
Skatteverkets beslut g�ller, ska Finansinspektionens handl�ggning av ans�kan
enligt 40 � vila.

Skatteverket f�r besluta enligt f�rsta stycket bara om
1. det �r motiverat av h�nsyn till allm�nintresset,
2. verket har beslutat om revision hos bolaget, och
3. det finns sk�l att anta att revisionen skulle f�rsv�ras avsev�rt av en flytt-

ning av s�tet.

15 kap.

7 �

Om ett kreditinstitut har meddelats beslut om anm�rkning eller varning

enligt 1 �, f�r Finansinspektionen besluta att institutet ska betala en straffav-
gift.

Avgiften tillfaller staten.

17 �

11

Om ett utl�ndskt kreditinstitut driver verksamhet h�r enligt 4 kap.

4 �, ska 1 � och 3 � f�rsta stycket 6 till�mpas p� verksamheten h�r i landet.

�renden som r�r ingripanden som avses i 1 � pr�vas av Finansinspektio-

nen.

Om ins�ttningar hos filialen omfattas av garanti till f�ljd av ett beslut enligt

3 � andra stycket lagen (1995:1571) om ins�ttningsgaranti och tillst�nd till
filialetablering inte skulle ha meddelats utan ett s�dant beslut, f�r inspektio-
nen, om kreditinstitutet inte fullg�r sina skyldigheter enligt lagen om ins�tt-
ningsgaranti, f�rel�gga institutet att g�ra r�ttelse. F�rel�ggandet ska inneh�lla
en upplysning om att filialtillst�ndet annars kan �terkallas. Om institutet inte
har gjort r�ttelse inom ett �r fr�n f�rel�ggandet, f�r tillst�ndet �terkallas. Vid
en s�dan pr�vning till�mpas andra stycket.

Om filialtillst�ndet �terkallas till�mpas 4 �.
Inspektionen ska underr�tta den beh�riga myndigheten i institutets hem-

land om �tg�rder som har vidtagits med st�d av denna paragraf.

17 kap.

1 �

12

Finansinspektionens beslut enligt 13 kap. 12 � och 15 kap. 18 � andra

stycket f�r inte �verklagas.

Finansinspektionens beslut som avses i 10 kap. 1 � andra stycket 1 f�r

�verklagas hos regeringen.

Andra beslut av Finansinspektionen enligt denna lag f�r �verklagas hos all-

m�n f�rvaltningsdomstol. Detta g�ller dock inte beslut i �renden som avses i
20 � f�rsta stycket 5 f�rvaltningslagen (1986:223).

Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.
Inspektionen f�r best�mma att ett beslut om f�rbud, f�rel�ggande eller �ter-

kallelse ska g�lla omedelbart.

10 Senaste lydelse 2009:711.

11 Senaste lydelse 2005:1055.

12 Senaste lydelse 2009:711.

background image

5

SFS 2013:455

2 �

Om beslut i ett �rende om tillst�nd enligt 3 kap. 2 � inte meddelas inom

sex m�nader fr�n det att ans�kan gavs in, ska s�kanden av den myndighet
som ska pr�va ans�kan underr�ttas om sk�len f�r detta. S�kanden f�r d�refter
beg�ra f�rklaring av domstol att �rendet on�digt uppeh�lls.

Om Finansinspektionen inte l�mnar �ver en underr�ttelse som avses i

5 kap. 2 � f�rsta stycket till beh�rig myndighet i utlandet inom tre m�nader
fr�n det att underr�ttelsen togs emot och inte heller inom samma tid meddelar
beslut enligt tredje stycket samma paragraf, ska inspektionen underr�tta s�-
kanden om sk�len f�r detta. S�kanden f�r d�refter beg�ra f�rklaring av dom-
stol att �rendet on�digt uppeh�lls.

En beg�ran om en f�rklaring som avses i f�rsta eller andra stycket ska g�-

ras hos allm�n f�rvaltningsdomstol. Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verkla-
gande till kammarr�tten.

Om myndigheten inte har meddelat ett beslut som avses i f�rsta stycket

inom sex m�nader fr�n det att en f�rklaring har l�mnats, ska ans�kan anses ha
avslagits. Om en underr�ttelse som avses i andra stycket inte har l�mnats �ver
inom tre m�nader fr�n det att en f�rklaring har l�mnats, ska beslut enligt
5 kap. 2 � tredje stycket anses ha meddelats.

1. Denna lag tr�der i kraft den 15 juli 2013.
2. �ldre best�mmelser g�ller f�r �renden som har kommit in till Finansin-

spektionen f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;