SFS 2013:456 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

130456.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043);

utfärdad den 30 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om försäkringsrörelselagen

(2010:2043)

dels att 16 kap. 13 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 16 kap. 13 § ska utgå,
dels att 1 kap. 22 §, 2 kap. 15 och 16 §§, 11 kap. 1, 33, 36, 37 och 39 §§,

12 kap. 82, 83, 85 och 86 §§, 13 kap. 33, 34, 36 och 37 §§, 16 kap. 14 § samt
17 kap. 1 och 5 §§ ska ha följande lydelse.

1 kap.

22 §

Frågor om undantag enligt 19�21 §§ prövas av Finansinspektionen.

2 kap.

15 §

En ansökan om tillstånd att driva försäkringsrörelse, liksom frågor om

godkännande av bolagsordning eller stadgar enligt 8 eller 9 §, prövas av
Finansinspektionen.

16 §

2

Finansinspektionen ska innan den beslutar i fråga om tillstånd sam-

råda med behörig myndighet i ett annat land inom EES, om företaget

1. är eller kan förväntas bli dotterföretag till en försäkringsgivare, ett kre-

ditinstitut eller ett värdepappersföretag med auktorisation i det landet,

2. är eller kan förväntas bli dotterföretag till moderföretaget till en försäk-

ringsgivare, ett kreditinstitut, ett företag för elektroniska pengar eller ett vär-
depappersföretag med auktorisation i det landet, eller

3. kontrolleras eller kan förväntas komma att kontrolleras av samma fy-

siska eller juridiska personer som har ägarkontroll över en försäkringsgivare,
ett kreditinstitut, ett företag för elektroniska pengar eller ett värdepappersföre-
tag med auktorisation i det landet.

11 kap.

1 §

För försäkringsaktiebolag gäller föreskrifterna för aktiebolag i allmän-

het, om inte något annat följer av denna lag eller är särskilt föreskrivet. Hän-
visningar i aktiebolagslagen (2005:551) till bestämmelser i samma lag ska i

1 Prop. 2012/13:95, bet. 2012/13:FiU36, rskr. 2012/13:211.

2 �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

SFS 2013:456

Utkom från trycket
den 12 juni 2013

background image

2

SFS 2013:456

förekommande fall avse de bestämmelser i denna lag som gäller i stället för
eller utöver bestämmelserna i aktiebolagslagen.

I fråga om försäkringsaktiebolag ska det som anges om Bolagsverket i föl-

jande bestämmelser i stället gälla Finansinspektionen:

1. 2 kap. 1 § tredje stycket samt 8 kap. 9 och 30 §§ samt 37 § andra stycket

aktiebolagslagen, och

2. 23 kap. 21 a § aktiebolagslagen.
Bestämmelserna i 32 kap. aktiebolagslagen om aktiebolag med särskild

vinstutdelningsbegränsning gäller inte för försäkringsaktiebolag.

33 §

När fusionsplanen gäller i samtliga bolag, ska såväl överlåtande som

övertagande bolag ansöka om tillstånd att verkställa planen. Vid en gräns-
överskridande fusion ska ansökan göras av det eller de svenska bolag som
deltar i fusionen. Ansökan ska göras hos Finansinspektionen.

Vid fusion genom kombination ska bolagen dessutom ansöka om tillstånd

enligt 2 kap. 4 § och godkännande av bolagsordningen enligt 2 kap. 8 § för
det övertagande bolaget. Vid gränsöverskridande fusion gäller detta bara om
det övertagande bolaget ska ha sin hemvist i Sverige.

Ansökan enligt första stycket ska ges in inom en månad efter det att

fusionsplanen gäller i samtliga bolag och, om fusionsplanen har registrerats
enligt 23 kap. 14 § första stycket aktiebolagslagen (2005:551), senast två år
efter det att fusionsplanen har kungjorts enligt 27 kap. 3 § aktiebolagslagen.

Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket och Skatteverket om an-

sökningar enligt första stycket. Finansinspektionen ska vidare underrätta
Bolagsverket om lagakraftvunna beslut som har meddelats med anledning av
sådana ansökningar.

36 §

I stället för det som föreskrivs i 23 kap. 25 § andra stycket aktiebolags-

lagen (2005:551) om tidpunkten för anmälan av fusionen för registrering ska
anmälan göras senast två månader från det att Finansinspektionens tillstånd
att verkställa fusionsplanen har vunnit laga kraft.

37 §

Vid absorption av ett helägt dotterbolag gäller inte 23 kap. 32 och

33 §§ aktiebolagslagen (2005:551). I stället gäller följande.

Moderbolaget ska ansöka om tillstånd att verkställa fusionsplanen hos

Finansinspektionen. Ansökan ska ges in senast en månad efter det att fusions-
planen har blivit gällande hos moderbolaget och, om fusionsplanen har regist-
rerats enligt 23 kap. 30 § aktiebolagslagen, senast två år efter det att uppgift
om att planen har registrerats har kungjorts.

I fråga om ett ärende enligt första stycket gäller 34 och 35 §§ i tillämpliga

delar. Det som anges om överlåtande bolag ska avse dotterbolag och det som
anges om övertagande bolag ska avse moderbolag.

Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket om ansökningar enligt an-

dra stycket och om lagakraftvunna beslut som meddelats med anledning av
sådana ansökningar. Bolagsverket ska efter en sådan underrättelse registrera
tillståndet enligt 23 kap. 34 § aktiebolagslagen.

39 §

I stället för det som föreskrivs i 23 kap. 52 § tredje stycket aktiebolags-

lagen (2005:551) om att väcka talan gäller följande för ett försäkringsaktie-
bolag.

background image

3

SFS 2013:456

Utöver det som föreskrivs i 7 kap. 51 § första stycket aktiebolagslagen och

23 kap. 52 § första stycket samma lag får talan inte väckas efter det att
Finansinspektionen genom ett beslut som har vunnit laga kraft har lämnat till-
stånd att verkställa fusionsplanen.

12 kap.

82 §

När fusionsplanen gäller i samtliga försäkringsbolag, ska såväl över-

låtande som övertagande bolag ansöka om tillstånd att verkställa planen. Vid
en gränsöverskridande fusion ska ansökan göras av det eller de svenska bolag
som deltar i fusionen. Ansökan ska göras hos Finansinspektionen.

Vid fusion genom kombination ska försäkringsbolagen dessutom ansöka

om tillstånd enligt 2 kap. 4 § och godkännande av bolagsordningen enligt
2 kap. 8 § för det övertagande bolaget. Vid gränsöverskridande fusion gäller
detta bara om det övertagande bolaget ska ha sin hemvist i Sverige.

Ansökan enligt första stycket ska ges in inom en månad efter det att

fusionsplanen gäller i samtliga bolag och, om fusionsplanen har registrerats
enligt 12 kap. 6 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, senast två år
efter det att fusionsplanen har kungjorts enligt 15 kap. 2 § samma lag.

Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket och Skatteverket om an-

sökningar enligt första stycket och om lagakraftvunna beslut som har medde-
lats med anledning av sådana ansökningar.

83 §

Vid behandlingen av en ansökan om tillstånd att verkställa en fusions-

plan ska Finansinspektionen pröva om försäkringstagarna och andra borgenä-
rer tillförsäkras en betryggande säkerhet, om ett sådant skydd behövs med
hänsyn till de fusionerande försäkringsbolagens ekonomiska förhållanden och
om borgenärerna inte redan har en sådan säkerhet.

85 §

Det som sägs om föreningsregistret i 12 kap. 6 § och 17 § första

stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ska i stället avse försäk-
ringsregistret.

I stället för det som föreskrivs om tidpunkten för anmälan för registrering i

12 kap. 17 § andra stycket lagen om ekonomiska föreningar, ska sådan anmä-
lan göras senast två månader från det att Finansinspektionens tillstånd till
verkställande av fusionsplanen har vunnit laga kraft.

86 §

Bestämmelserna om fusion genom absorption i 12 kap. 21 § lagen

(1987:667) om ekonomiska föreningar ska bara gälla vid fusion mellan bolag
enligt 80 § detta kapitel.

Moderbolaget ska ansöka om tillstånd att verkställa fusionsplanen hos

Finansinspektionen. Ansökan ska ges in senast en månad efter det att fusions-
planen har blivit gällande hos moderbolaget och, om fusionsplanen har regist-
rerats enligt 12 kap. 6 § lagen om ekonomiska föreningar, senast två år efter
det att uppgift om att planen har registrerats har kungjorts.

I fråga om ett sådant ärende gäller bestämmelserna i 83 och 84 §§ i tillämp-

liga delar. Det som sägs om överlåtande bolag ska avse dotterbolag och det
som sägs om övertagande bolag ska avse moderbolag.

Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket om ansökningar enligt an-

dra stycket och om lagakraftvunna beslut som har meddelats med anledning
av sådana ansökningar.

background image

4

SFS 2013:456

Bolagsverket ska efter en sådan underrättelse registrera tillståndet enligt

12 kap. 21 § lagen om ekonomiska föreningar.

Det som sägs om föreningsregistret i 12 kap. 21 § fjärde stycket lagen om

ekonomiska föreningar ska i stället avse försäkringsregistret.

13 kap.

33 §

När fusionsplanen gäller i samtliga föreningar, ska såväl överlåtande

som övertagande försäkringsförening ansöka om tillstånd att verkställa pla-
nen. Vid en gränsöverskridande fusion ska ansökan göras av den eller de
svenska föreningar som deltar i fusionen. Ansökan ska göras hos Finans-
inspektionen.

Vid fusion genom kombination ska försäkringsföreningarna dessutom an-

söka om tillstånd enligt 2 kap. 4 § och godkännande av stadgarna enligt 2 kap.
8 § för den övertagande föreningen. Vid gränsöverskridande fusion gäller
detta bara om den övertagande föreningen ska ha sin hemvist i Sverige.

Ansökan enligt första stycket ska ges in inom en månad efter det att

fusionsplanen gäller i samtliga föreningar och, om fusionsplanen har registre-
rats enligt 12 kap. 6 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, senast två
år efter det att fusionsplanen har kungjorts enligt 15 kap. 2 § samma lag.

Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket och Skatteverket om an-

sökningar enligt första stycket. Finansinspektionen ska vidare underrätta
Bolagsverket om lagakraftvunna beslut som har meddelats med anledning av
sådana ansökningar.

34 §

Vid behandlingen av en ansökan om tillstånd att verkställa en fusions-

plan ska Finansinspektionen pröva om försäkringstagarna och andra borgenä-
rer tillförsäkras en betryggande säkerhet, om ett sådant skydd behövs med
hänsyn till de fusionerande försäkringsföreningarnas ekonomiska förhållan-
den och om borgenärerna inte redan har en sådan säkerhet.

36 §

I stället för det som föreskrivs om anmälan till Bolagsverket i 12 kap.

17 § andra stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ska anmälan
göras senast två månader från det att Finansinspektionens tillstånd till verk-
ställande av fusionsplanen har vunnit laga kraft.

37 §

I stället för bestämmelsen i 7 kap. 17 § femte stycket första meningen

lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar om väckande av talan gäller, ut-
över det som anges i 7 kap. 17 § andra stycket samma lag, följande. Talan mot
stämmobeslut om godkännande av fusionsplan rörande gränsöverskridande
fusion får inte väckas efter det att Finansinspektionen genom ett beslut som
har vunnit laga kraft har lämnat tillstånd till verkställande av en fusionsplan.

16 kap.

14 §

Om Finansinspektionen har meddelat ett beslut om anmärkning eller

varning mot ett försäkringsföretag, får inspektionen besluta att företaget ska
betala en straffavgift.

Avgiften tillfaller staten.

background image

5

SFS 2013:456

17 kap.

1 §

Finansinspektionens beslut i ärenden enligt 14 kap. 13 §, 17 § första och

andra styckena och 16 kap. 23 § andra stycket får inte överklagas.

5 §

Om beslut i ett ärende om tillstånd enligt 2 kap. 4 § inte har meddelats

inom sex månader från det att ansökan gavs in, eller i ett ärende enligt 3 kap.
2, 9, 13 eller 22 § inom tre månader eller i ett ärende enligt 3 kap. 7 eller 17 §
inom en månad, får sökanden begära förklaring av domstol att ärendet onö-
digt uppehålls.

En begäran om en förklaring som avses i första stycket ska göras hos all-

män förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kam-
marrätten.

Om rätten lämnar en förklaring ska ansökan anses ha avslagits av Finans-

inspektionen om beslut därefter inte har meddelats inom motsvarande tidsfris-
ter som anges i första stycket för respektive ärende.

1. Denna lag träder i kraft den 15 juli 2013.
2. �ldre bestämmelser gäller för ärenden som har kommit in till Finans-

inspektionen före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013