SFS 2013:457 Förordning om ändring i förordningen (2009:1035) om utbildning på forskarnivå för lärare och förskollärare

130457.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:HIHDCP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:HIHDEA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:HIHDEA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:HIHDCP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:HIHDEB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:HIHDEA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:HIHDCP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:HIHDCP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:HIHDEA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HIHDCP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:HIHDCP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:HIHDCP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:HIHDEA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:HIHDCP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:HIHDEA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:HIHDCP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:HIHDCP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HIHDCP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2009:1035) om <br/>utbildning p� forskarniv� f�r l�rare och <br/>f�rskoll�rare;</b></p> <p style="position:absolute;top:283px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 30 maj 2013. </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2009:1035) om utbildning</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">p� forskarniv� f�r l�rare och f�rskoll�rare</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:315px;white-space:nowrap" class="ft13">1</p> <p style="position:absolute;top:352px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>dels </i>att 4 a � ska upph�ra att g�lla,<br/><i>dels</i> att rubriken n�rmast f�re 4 a � ska utg�,<br/><i>dels</i> att 1, 2, 4 och 5 �� ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:420px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">I denna f�rordning finns det best�mmelser om utbildning p� forskar-</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">niv� som anordnas med s�rskilda medel och som syftar till att erbjuda l�rare<br/>och f�rskoll�rare m�jlighet att delta i utbildning p� forskarniv�, s� att de inom<br/>en sammanlagd tid av h�gst fyra �r ska kunna uppn� en licentiatexamen.</p> <p style="position:absolute;top:509px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:507px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:509px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Utbildningen ska bidra till att bygga upp skolans och f�rskolans kun-</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">skapsbas och �ka antalet l�rare och f�rskoll�rare med utbildning p� forskar-<br/>niv� i skolan och f�rskolan.</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Utbildningen ska f�r l�rare avse ett �mne som helt eller i huvudsak motsva-</p> <p style="position:absolute;top:578px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">rar ett undervisnings�mne eller som avser �mnesdidaktik. </p> <p style="position:absolute;top:596px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Utbildningen f�r f�r speciall�rare och f�r l�rare som har en examen som</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">j�mst�lls med speciall�rarexamen enligt 1 kap. 5 � f�rordningen (2011:326)<br/>om beh�righet och legitimation f�r l�rare och f�rskoll�rare och utn�mning till<br/>lektor �ven avse ett s�dant specialpedagogiskt �mnesomr�de som har n�ra an-<br/>knytning till undervisningen.</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Utbildningen ska f�r f�rskoll�rare avse s�dana �mnesomr�den som medf�r</p> <p style="position:absolute;top:700px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">en f�rst�rkning av f�rskoll�rarnas kunskaper och kompetens inom barns<br/>l�rande och utveckling, s�rskilt barns spr�kliga och matematiska utveckling.</p> <p style="position:absolute;top:753px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:751px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">4</p> <p style="position:absolute;top:752px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r beh�righet till utbildning g�ller</p> <p style="position:absolute;top:770px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. krav p� grundl�ggande beh�righet till utbildning p� forskarniv� enligt</p> <p style="position:absolute;top:787px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">7 kap. 39 � h�gskolef�rordningen (1993:100),</p> <p style="position:absolute;top:805px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">2. den s�rskilda beh�righet som h�gskolan kan ha f�reskrivit,<br/>3. krav p� att s�kanden ska vara anst�lld tills vidare som l�rare eller f�r-</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">skoll�rare hos en huvudman </p> <p style="position:absolute;top:885px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Senaste lydelse av f�rordningens rubrik 2011:575.</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2011:575.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2011:575.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">4 Senaste lydelse 2011:575.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:457</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 12 juni 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2013:457</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2013</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">a. inom skolv�sendet utom fritidshemmet, och<br/>b. f�r en svensk utlandsskola som avses i 9 � f�rordningen (1994:519) om</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">statsbidrag f�r utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar, och</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">4. krav p� att s�kanden har <br/>a. en examen som l�rare,<br/>b. en speciall�rarexamen eller en examen som enligt 1 kap. 5 � f�rord-</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">ningen (2011:326) om beh�righet och legitimation f�r l�rare och f�rskoll�rare<br/>och utn�mning till lektor j�mst�lls med speciall�rarexamen,</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">c. en examen som f�rskoll�rare,<br/>d. en motsvarande �ldre examen, <br/>e. ett beh�righetsbevis, eller <br/>f. en legitimation f�r yrket.<br/>H�gskolan f�r f�r en enskild s�kande medge undantag fr�n beh�righets-</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">kraven enligt f�rsta stycket, om det finns s�rskilda sk�l.</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:310px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft22">5</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">Utbildningarna ska anordnas i en omfattning som motsvarar minst 50</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">procent av studier p� heltid.</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Den sammanlagda utbildningstiden f�r inte vara l�ngre �n vad som mot-</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">svarar utbildning p� forskarniv� p� heltid under fyra �r.</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Utbildningens omfattning f�r �ndras och utbildningstiden f�r f�rl�ngas om</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">det finns s�rskilda sk�l f�r det. S�dana sk�l kan vara ledighet p� grund av<br/>sjukdom, ledighet f�r tj�nstg�ring inom totalf�rsvaret eller f�r f�rtroendeupp-<br/>drag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller f�r�ldrale-<br/>dighet.</p> <p style="position:absolute;top:487px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">1. Denna f�rordning tr�der ikraft den 1 juli 2013.<br/>2. En l�rare eller f�rskoll�rare som senast den 30 juni 2012 har antagits till</p> <p style="position:absolute;top:522px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">en utbildning enligt denna f�rordning har r�tt att slutf�ra sin utbildning enligt<br/>de �ldre f�reskrifterna, dock l�ngst till och med utg�ngen av december 2015.</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">MARIA ARNHOLM </p> <p style="position:absolute;top:626px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft26">Charlotte Abrahamsson<br/>(Utbildningsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">5 Senaste lydelse 2010:1875.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2009:1035) om
utbildning p� forskarniv� f�r l�rare och
f�rskoll�rare;

utf�rdad den 30 maj 2013.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2009:1035) om utbildning

p� forskarniv� f�r l�rare och f�rskoll�rare

1

dels att 4 a � ska upph�ra att g�lla,
dels att rubriken n�rmast f�re 4 a � ska utg�,
dels att 1, 2, 4 och 5 �� ska ha f�ljande lydelse.

1 �

2

I denna f�rordning finns det best�mmelser om utbildning p� forskar-

niv� som anordnas med s�rskilda medel och som syftar till att erbjuda l�rare
och f�rskoll�rare m�jlighet att delta i utbildning p� forskarniv�, s� att de inom
en sammanlagd tid av h�gst fyra �r ska kunna uppn� en licentiatexamen.

2 �

3

Utbildningen ska bidra till att bygga upp skolans och f�rskolans kun-

skapsbas och �ka antalet l�rare och f�rskoll�rare med utbildning p� forskar-
niv� i skolan och f�rskolan.

Utbildningen ska f�r l�rare avse ett �mne som helt eller i huvudsak motsva-

rar ett undervisnings�mne eller som avser �mnesdidaktik.

Utbildningen f�r f�r speciall�rare och f�r l�rare som har en examen som

j�mst�lls med speciall�rarexamen enligt 1 kap. 5 � f�rordningen (2011:326)
om beh�righet och legitimation f�r l�rare och f�rskoll�rare och utn�mning till
lektor �ven avse ett s�dant specialpedagogiskt �mnesomr�de som har n�ra an-
knytning till undervisningen.

Utbildningen ska f�r f�rskoll�rare avse s�dana �mnesomr�den som medf�r

en f�rst�rkning av f�rskoll�rarnas kunskaper och kompetens inom barns
l�rande och utveckling, s�rskilt barns spr�kliga och matematiska utveckling.

4 �

4

F�r beh�righet till utbildning g�ller

1. krav p� grundl�ggande beh�righet till utbildning p� forskarniv� enligt

7 kap. 39 � h�gskolef�rordningen (1993:100),

2. den s�rskilda beh�righet som h�gskolan kan ha f�reskrivit,
3. krav p� att s�kanden ska vara anst�lld tills vidare som l�rare eller f�r-

skoll�rare hos en huvudman

1 Senaste lydelse av f�rordningens rubrik 2011:575.

2 Senaste lydelse 2011:575.

3 Senaste lydelse 2011:575.

4 Senaste lydelse 2011:575.

SFS 2013:457

Utkom fr�n trycket
den 12 juni 2013

background image

2

SFS 2013:457

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

a. inom skolv�sendet utom fritidshemmet, och
b. f�r en svensk utlandsskola som avses i 9 � f�rordningen (1994:519) om

statsbidrag f�r utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar, och

4. krav p� att s�kanden har
a. en examen som l�rare,
b. en speciall�rarexamen eller en examen som enligt 1 kap. 5 � f�rord-

ningen (2011:326) om beh�righet och legitimation f�r l�rare och f�rskoll�rare
och utn�mning till lektor j�mst�lls med speciall�rarexamen,

c. en examen som f�rskoll�rare,
d. en motsvarande �ldre examen,
e. ett beh�righetsbevis, eller
f. en legitimation f�r yrket.
H�gskolan f�r f�r en enskild s�kande medge undantag fr�n beh�righets-

kraven enligt f�rsta stycket, om det finns s�rskilda sk�l.

5 �

5

Utbildningarna ska anordnas i en omfattning som motsvarar minst 50

procent av studier p� heltid.

Den sammanlagda utbildningstiden f�r inte vara l�ngre �n vad som mot-

svarar utbildning p� forskarniv� p� heltid under fyra �r.

Utbildningens omfattning f�r �ndras och utbildningstiden f�r f�rl�ngas om

det finns s�rskilda sk�l f�r det. S�dana sk�l kan vara ledighet p� grund av
sjukdom, ledighet f�r tj�nstg�ring inom totalf�rsvaret eller f�r f�rtroendeupp-
drag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller f�r�ldrale-
dighet.

1. Denna f�rordning tr�der ikraft den 1 juli 2013.
2. En l�rare eller f�rskoll�rare som senast den 30 juni 2012 har antagits till

en utbildning enligt denna f�rordning har r�tt att slutf�ra sin utbildning enligt
de �ldre f�reskrifterna, dock l�ngst till och med utg�ngen av december 2015.

P� regeringens v�gnar

MARIA ARNHOLM

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

5 Senaste lydelse 2010:1875.

;