SFS 2013:457 Förordning om ändring i förordningen (2009:1035) om utbildning på forskarnivå för lärare och förskollärare

130457.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1035) om
utbildning på forskarnivå för lärare och
förskollärare;

utfärdad den 30 maj 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:1035) om utbildning

på forskarnivå för lärare och förskollärare

1

dels att 4 a § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 4 a § ska utgå,
dels att 1, 2, 4 och 5 §§ ska ha följande lydelse.

1 §

2

I denna förordning finns det bestämmelser om utbildning på forskar-

nivå som anordnas med särskilda medel och som syftar till att erbjuda lärare
och förskollärare möjlighet att delta i utbildning på forskarnivå, så att de inom
en sammanlagd tid av högst fyra år ska kunna uppnå en licentiatexamen.

2 §

3

Utbildningen ska bidra till att bygga upp skolans och förskolans kun-

skapsbas och öka antalet lärare och förskollärare med utbildning på forskar-
nivå i skolan och förskolan.

Utbildningen ska för lärare avse ett ämne som helt eller i huvudsak motsva-

rar ett undervisningsämne eller som avser ämnesdidaktik.

Utbildningen får för speciallärare och för lärare som har en examen som

jämställs med speciallärarexamen enligt 1 kap. 5 § förordningen (2011:326)
om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare och utnämning till
lektor även avse ett sådant specialpedagogiskt ämnesområde som har nära an-
knytning till undervisningen.

Utbildningen ska för förskollärare avse sådana ämnesområden som medför

en förstärkning av förskollärarnas kunskaper och kompetens inom barns
lärande och utveckling, särskilt barns språkliga och matematiska utveckling.

4 §

4

För behörighet till utbildning gäller

1. krav på grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå enligt

7 kap. 39 § högskoleförordningen (1993:100),

2. den särskilda behörighet som högskolan kan ha föreskrivit,
3. krav på att sökanden ska vara anställd tills vidare som lärare eller för-

skollärare hos en huvudman

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2011:575.

2 Senaste lydelse 2011:575.

3 Senaste lydelse 2011:575.

4 Senaste lydelse 2011:575.

SFS 2013:457

Utkom från trycket
den 12 juni 2013

background image

2

SFS 2013:457

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

a. inom skolväsendet utom fritidshemmet, och
b. för en svensk utlandsskola som avses i 9 § förordningen (1994:519) om

statsbidrag för utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar, och

4. krav på att sökanden har
a. en examen som lärare,
b. en speciallärarexamen eller en examen som enligt 1 kap. 5 § förord-

ningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare
och utnämning till lektor jämställs med speciallärarexamen,

c. en examen som förskollärare,
d. en motsvarande äldre examen,
e. ett behörighetsbevis, eller
f. en legitimation för yrket.
Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från behörighets-

kraven enligt första stycket, om det finns särskilda skäl.

5 §

5

Utbildningarna ska anordnas i en omfattning som motsvarar minst 50

procent av studier på heltid.

Den sammanlagda utbildningstiden får inte vara längre än vad som mot-

svarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Utbildningens omfattning får ändras och utbildningstiden får förlängas om

det finns särskilda skäl för det. Sådana skäl kan vara ledighet på grund av
sjukdom, ledighet för tjänstgöring inom totalförsvaret eller för förtroendeupp-
drag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldrale-
dighet.

1. Denna förordning träder ikraft den 1 juli 2013.
2. En lärare eller förskollärare som senast den 30 juni 2012 har antagits till

en utbildning enligt denna förordning har rätt att slutföra sin utbildning enligt
de äldre föreskrifterna, dock längst till och med utgången av december 2015.

På regeringens vägnar

MARIA ARNHOLM

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

5 Senaste lydelse 2010:1875.