SFS 2013:458 Förordning om upphävande av förordningen (2009:1036) om statsbidrag för utbildning på forskarnivå för lärare och förskollärare

130458.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (2009:1036) om
statsbidrag för utbildning på forskarnivå för lärare
och förskollärare;

utfärdad den 30 maj 2013.

Regeringen föreskriver att förordningen (2009:1036) om statsbidrag för ut-

bildning på forskarnivå för lärare och förskollärare

1 ska upphöra att gälla vid

utgången av juni 2013.

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om statsbidrag

för utbildning på forskarnivå av studenter som har rätt att slutföra sin utbild-
ning enligt förordningen (2009:1035) om utbildning på forskarnivå för lärare
och förskollärare i dess lydelse före den 1 juli 2013, dock längst till utgången
av 2015.

På regeringens vägnar

MARIA ARNHOLM

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2011:576.

SFS 2013:458

Utkom från trycket
den 12 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013