SFS 2013:461 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

130461.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 30 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretess-

lagen (2009:400)

dels att 32 kap. 3 § samt rubriken närmast före 32 kap. 3 § ska ha följande

lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 32 kap. 3 a §, samt närmast

före 32 kap. 3 och 3 a §§ nya rubriker av följande lydelse.

32 kap.

Kameraövervakning

Enskilds personliga förhållanden

3 §

Sekretess gäller för sådan uppgift om en enskilds personliga förhållan-

den som har inhämtats genom kameraövervakning som avses i kameraöver-
vakningslagen (2013:460), om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan
att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

Sekretessen enligt första stycket gäller hos en domstol i dess rättskipande

eller rättsvårdande verksamhet endast om det kan antas att den enskilde eller
någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Sekretessbrytande bestämmelse

3 a §

Sekretessen enligt 3 § hindrar inte att uppgift om en enskilds person-

liga förhållanden lämnas till

1. en åklagarmyndighet, en polismyndighet, Tullverket, Kustbevakningen

eller Skatteverket, om uppgiften behövs för att utreda ett begånget brott för
vilket fängelse är föreskrivet eller för att förebygga, förhindra eller upptäcka
brottslig verksamhet som innefattar brott för vilket fängelse är föreskrivet,
eller

2. en kommun eller en myndighet som ansvarar för räddningstjänst enligt

lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, om uppgiften behövs för att före-
bygga en hotande olycka eller för att begränsa verkningarna av en redan in-
träffad olycka.

1 Prop. 2012/13:115, bet. 2012/13:JuU22, rskr. 2012/13:252.

SFS 2013:461

Utkom från trycket
den 12 juni 2013

background image

2

SFS 2013:461

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
2. Bestämmelserna i 32 kap. 3 § i sin nya lydelse tillämpas även på sådana

uppgifter om en enskilds personliga förhållanden som inhämtats genom
kameraövervakning som avses i lagen (1998:150) om allmän kameraövervak-
ning.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

;