SFS 2013:462 Förordning om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

130462.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:1301) om
handläggning av skadeståndsanspråk mot staten;

utfärdad den 30 maj 2013.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1995:1301) om handläggning

av skadeståndsanspråk mot staten ska ha följande lydelse.

3 §

1

Justitiekanslern handlägger anspråk på ersättning med stöd av

– 36 kap. 17 § andra stycket brottsbalken,
– 2 kap. 1 § eller 3 kap. 1 eller 2 § skadeståndslagen (1972:207), om an-

språket grundas på ett påstående om felaktigt beslut eller underlåtenhet att
meddela beslut,

– 23 § datalagen (1973:289),
– 48 § personuppgiftslagen (1998:204), 2 kap. 6 § lagen (2007:258) om be-

handling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksam-
het och militära säkerhetstjänst och 2 kap. 5 § lagen (2007:259) om behand-
ling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och
utvecklingsverksamhet,

– lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångs-

åtgärder, dock inte anspråk som avses i 8 § i den lagen,

– 13 § lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete, om ansprå-

ket grundas på ett felaktigt beslut eller en underlåtenhet att meddela beslut,

– 26 § lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbruks-

substanser,

– 46 kap. 20 § skatteförfarandelagen (2011:1244), eller
– 44 § kameraövervakningslagen (2013:460).
Justitiekanslern handlägger också anspråk på ersättning som grundas på ett

påstående om överträdelse av gemenskapsrätten.

Av 4 § följer att vissa anspråk på ersättning med stöd av 3 kap. 1 eller 2 §

skadeståndslagen handläggs av Kammarkollegiet.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:1452.

SFS 2013:462

Utkom från trycket
den 12 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;