SFS 2013:463 Kameraövervakningsförordning

130463.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Kameraövervakningsförordning;

utfärdad den 30 maj 2013.

Regeringen föreskriver följande.

Tillsyn

1 §

Datainspektionen har det centrala ansvaret för tillsynen enligt kamera-

övervakningslagen (2013:460). I detta ingår att

1. utvärdera rättstillämpningen,
2. utvärdera, följa upp och samordna den operativa tillsynen,
3. ge råd och stöd till länsstyrelserna, och
4. ge information och råd till allmänheten och till dem som tillhandahåller

och använder övervakningsutrustning.

2 §

Datainspektionen utövar tillsyn över kameraövervakning av platser dit

allmänheten inte har tillträde.

Överklagande

3 §

Datainspektionen får överklaga ett beslut om kameraövervakning av en

plats dit allmänheten har tillträde för att ta till vara allmänna intressen.

Avgifter

4 §

Avgifter enligt kameraövervakningslagen (2013:460) tas ut av länssty-

relsen för anmälan och prövning av ärenden om kameraövervakning i de fall
som följer av 5 och 6 §§.

5 §

Avgiften för anmälan om kameraövervakning är 700 kronor.

6 §

För avgiftens storlek i övriga fall gäller 10 § avgiftsförordningen

(1992:191). Följande avgiftsklasser ska tillämpas:

Ärendeslag Avgiftsklass
Tillstånd till kameraövervakning

5

Förlängning av tillstånd

3

Tillstånd till utvidgning av pågående övervakning

4

Undantag från upplysningsplikten

3

SFS 2013:463

Utkom från trycket
den 12 juni 2013

background image

2

SFS 2013:463

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

7 §

För ansökningsavgiften gäller i övrigt 11–14 §§ avgiftsförordningen

(1992:191). Det som sägs där om avgifter för ansökan ska gälla även avgifter
för anmälan.

8 §

Varje övervakningsområde som en ansökan eller en anmälan avser ska

behandlas som ett avgiftsbelagt ärende. Med ett övervakningsområde avses
en lokal, en byggnad, en fastighet eller något annat avgränsat område.

Om en ansökan avser kameraövervakning med övervakningskameror som

är uppsatta på eller i fordon, fartyg eller luftfartyg, ska de fordon, fartyg eller
luftfartyg som ansökan avser behandlas som ett avgiftsbelagt ärende.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013, då förordningen (1998:314)

om allmän kameraövervakning ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)