SFS 2013:464 Förordning om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern

130464.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1975:1345) med
instruktion för Justitiekanslern;

utfärdad den 30 maj 2013.

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (1975:1345) med instruktion

för Justitiekanslern

1 ska ha följande lydelse.

8 §

Om Justitiekanslerns befogenheter enligt datalagen (1973:289), kredit-

upplysningslagen (1973:1173) och inkassolagen (1974:182) finns det sär-
skilda bestämmelser.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ari Soppela
(Justitiedepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2007:974.

SFS 2013:464

Utkom från trycket
den 12 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013