SFS 2013:465 Förordning om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

130465.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:975) med
instruktion för Datainspektionen;

utfärdad den 30 maj 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:975) med instruk-

tion för Datainspektionen

dels att 2 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 2 a §, av följande ly-

delse.

2 §

I 2 § personuppgiftsförordningen (1998:1191) finns bestämmelser om

myndighetens uppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204).

I 1–3 §§ kameraövervakningsförordningen (2013:463) finns bestämmelser

om myndighetens uppgifter enligt kameraövervakningslagen (2013:460).

2 a §

Myndigheten är tillstånds- och tillsynsmyndighet enligt kreditupplys-

ningslagen (1973:1173) och inkassolagen (1974:182).

Myndigheten är tillsynsmyndighet enligt artikel 28 i Europaparlamentets

och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda
personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flö-
det av sådana uppgifter, ändrat genom Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 1882/2003.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ari Soppela
(Justitiedepartementet)

SFS 2013:465

Utkom från trycket
den 12 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013