SFS 2013:466 Förordning om ändring i förordningen (2002:265) om underrättelse till Datainspektionen om vissa domar och beslut

130466.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:265) om
underrättelse till Datainspektionen om vissa
domar och beslut;

utfärdad den 30 maj 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2002:265) om underrät-

telse till Datainspektionen om vissa domar och beslut

dels att 2 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 3 och 4 §§, av föl-

jande lydelse.

2 §

När en allmän förvaltningsdomstol har prövat en fråga om sekretess en-

ligt 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), ska en kopia av
domen eller beslutet sändas till Datainspektionen.

3 §

När en allmän domstol har prövat en fråga om skadestånd eller ansvar

för brott enligt kameraövervakningslagen (2013:460) eller ansvar för brott
mot tystnadsplikt enligt 37 § samma lag, ska en kopia av domen sändas till
Datainspektionen.

När en allmän förvaltningsdomstol har prövat en fråga enligt kameraöver-

vakningslagen, ska en kopia av domen eller beslutet sändas till Datainspektio-
nen.

När en länsstyrelse har prövat en fråga enligt kameraövervakningslagen,

ska en kopia av beslutet sändas till Datainspektionen.

4 §

Datainspektionen får meddela föreskrifter om undantag från skyldighe-

ten att lämna underrättelse enligt 3 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

SFS 2013:466

Utkom från trycket
den 12 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013