SFS 2013:460 Kameraövervakningslag

130460.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Kameraövervakningslag;

utfärdad den 30 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

Syftet med lagen

1 §

Syftet med lagen är att tillgodose behovet av kameraövervakning för be-

rättigade ändamål samtidigt som enskilda skyddas mot otillbörliga intrång i
den personliga integriteten.

Definitioner

2 §

I denna lag används följande ord och uttryck med nedan angiven bety-

delse.

1 Prop. 2012/13:115, bet. 2012/13:JuU22, rskr. 2012/13:252.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om
skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om
det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31, Celex 31995L0046).

Kameraövervakning

Användning av övervakningsutrustning.

Övervakningsutrustning

Övervakningskameror och övrig över-
vakningsutrustning.

Övervakningskameror

TV-kameror, andra optisk-elektroniska
instrument och därmed jämförbara utrust-
ningar som är uppsatta så att de, utan att
manövreras på platsen, kan användas för
personövervakning samt separata tek-
niska anordningar för avlyssning eller
upptagning av ljud vilka i samband med
användning av sådan utrustning används
för personövervakning.

Övrig övervakningsutrustning

Separata tekniska anordningar för att be-
handla upptaget bild- och ljudmaterial.

Tredjeland

En stat som varken ingår i Europeiska
unionen eller är ansluten till Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet.

SFS 2013:460

Utkom från trycket
den 12 juni 2013

background image

2

SFS 2013:460

Tillämpningsområde

3 §

Lagen gäller vid

1. kameraövervakning som sker med övervakningskameror som är upp-

satta i Sverige, om den som bedriver övervakningen är etablerad i Sverige
eller i tredjeland, och

2. behandling av bild- och ljudmaterial som tagits upp vid övervakning

som avses i 1, om behandlingen utförs av den som bedriver övervakningen
eller för hans eller hennes räkning.

Om den som bedriver övervakningen är etablerad i tredjeland ska han eller

hon utse en företrädare för sig som är etablerad i Sverige. Det som anges i
denna lag om den som bedriver kameraövervakning ska också gälla för före-
trädaren.

Behandling

Varje åtgärd eller serie av åtgärder som
vid kameraövervakning vidtas i fråga om
bild- och ljudmaterial, vare sig det sker
på automatisk väg eller inte, t.ex. upptag-
ning, organisering, lagring, bearbetning
eller ändring, användning, utlämnande
genom översändande, spridning eller an-
nat tillhandahållande, sammanställning
eller samkörning, utplåning eller förstö-
ring.

Banklokal och lokal hos kredit-
marknadsföretag

En lokal där det huvudsakligen bedrivs
rörelse enligt lagen (2004:297) om bank-
och finansieringsrörelse.

Postkontor

En lokal där det huvudsakligen bedrivs
verksamhet i vilken ingår postverksamhet
enligt postlagen (2010:1045).

Butikslokal

En lokal där konsumenter kan köpa varor
eller tjänster eller hyra varor, dock inte
restauranger och andra näringsställen.

Tunnelbanestation

Ett område där det bedrivs tunnelbane-
verksamhet och krävs färdbevis för att
vistas.

Samtycke

Varje slag av frivillig, särskild och otve-
tydig viljeyttring genom vilken någon
efter att ha fått information godtar att bli
kameraövervakad eller att bild- och ljud-
material överförs till tredjeland.

Personuppgifter

All slags information som direkt eller in-
direkt kan hänföras till en fysisk person
som är i livet.

background image

3

SFS 2013:460

4 §

Lagen gäller inte vid hemlig kameraövervakning enligt 27 kap. rätte-

gångsbalken, lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt all-
varliga brott eller lagen (2008:854) om åtgärder för att utreda vissa samhälls-
farliga brott.

5 §

Lagen gäller inte vid kameraövervakning av en plats dit allmänheten

inte har tillträde, om övervakningen bedrivs av en fysisk person som ett led i
en verksamhet av rent privat natur.

6 §

Lagen gäller i stället för personuppgiftslagen (1998:204).

Allmänna krav

7 §

Kameraövervakning ska bedrivas lagligt, enligt god sed och med tillbör-

lig hänsyn till enskildas personliga integritet.

Kameraövervakning av en plats dit allmänheten har tillträde

Tillstånd

8 §

Tillstånd till kameraövervakning krävs för att en övervakningskamera

ska få vara uppsatt så att den kan riktas mot en plats dit allmänheten har till-
träde. Tillstånd behövs dock inte i fall som avses i 10–15 §§. Kameraövervak-
ning som avses i 12–15 §§ är tillåten efter anmälan.

9 §

Tillstånd till kameraövervakning ska ges om intresset av sådan övervak-

ning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad.

Vid bedömningen av intresset av kameraövervakning ska det särskilt beak-

tas om övervakningen behövs för att förebygga, avslöja eller utreda brott, för-
hindra olyckor eller andra därmed jämförliga ändamål.

Vid bedömningen av den enskildes intresse av att inte bli övervakad ska det

särskilt beaktas hur övervakningen ska utföras, om teknik som främjar skyd-
det av den enskildes personliga integritet används och vilket område som ska
övervakas.

Undantag från tillståndsplikten

10 §

Tillstånd till kameraövervakning krävs inte

1. vid övervakning som sker med en övervakningskamera som för säkerhe-

ten i trafiken eller arbetsmiljön är uppsatt på ett fordon, en maskin eller lik-
nande för att förbättra sikten för föraren eller användaren,

2. vid övervakning som bedrivs av Trafikverket
a) i form av vägtrafikövervakning, eller
b) vid en betalstation som avses i bilagan till lagen (2004:629) om trängsel-

skatt och som sker för att samla in endast uppgifter som behövs för att beslut
om trängselskatt ska kunna fattas och för att kontrollera att sådan skatt beta-
las,

3. vid sådan trafikövervakning i en vägtunnel som avses i lagen (2006:418)

om säkerhet i vägtunnlar och som bedrivs av någon annan tunnelhållare än
Trafikverket,

background image

4

SFS 2013:460

4. vid övervakning som en polismyndighet bedriver vid automatisk hastig-

hetsövervakning,

5. vid övervakning som sker för att skydda en byggnad, en annan anlägg-

ning eller ett område som enligt 4 § 4, 5 § 1–4 eller 6 § första stycket skydds-
lagen (2010:305) har förklarats vara skyddsobjekt, om övervakningen endast
omfattar skyddsobjektet eller ett område i dess omedelbara närhet,

6. vid övervakning som Försvarsmakten bedriver från fordon, fartyg eller

luftfartyg som ett led i en militär insats eller militär övning eller som behövs
för att prova utrustning för sådan övervakning, eller

7. vid övervakning i ett kasino som avses i kasinolagen (1999:355), om

övervakningen har till syfte att förebygga, avslöja eller utreda brott eller lösa
tvister om spel mellan spelare och den som anordnar spelet.

Undantaget från tillståndsplikten i första stycket 5 gäller inte för sådana

byggnader, andra anläggningar och områden som används för eller är avsedda
för fredstida krishantering enligt 4 § 4 skyddslagen.

Vid övervakning enligt första stycket 7 får inte avlyssning eller upptagning

av ljud ske utan tillstånd.

Tillfälliga undantag från tillståndsplikten

11 §

Kameraövervakning får i följande fall ske under högst en månad utan

att ansökan om tillstånd har gjorts:

1. övervakning som bedrivs av en polismyndighet eller den som är rädd-

ningsledare enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, om övervak-
ningen är av vikt för att avvärja en hotande olycka eller för att begränsa verk-
ningarna av en inträffad olycka,

2. övervakning som bedrivs av den som är räddningsledare enligt lagen om

skydd mot olyckor, om övervakningen är av vikt för att efterforska en för-
svunnen person, och

3. övervakning som bedrivs av en polismyndighet, om det av särskild an-

ledning finns risk för att allvarlig brottslighet som innebär fara för liv eller
hälsa eller för omfattande förstörelse av egendom kommer att utövas på en
viss plats och syftet med övervakningen är att förebygga eller förhindra brott.

Om ansökan om tillstånd görs inom en månad från det att övervakningen

inleds får övervakningen bedrivas utan tillstånd till dess att ansökningen har
prövats.

Kameraövervakning efter anmälan

12 §

En övervakningskamera får efter anmälan sättas upp för kameraöver-

vakning

1. i en banklokal, en lokal hos ett kreditmarknadsföretag eller ett postkon-

tor eller i området omedelbart utanför in- och utgångar till en sådan lokal,
eller

2. vid uttagsautomater eller liknande anordningar.
Första stycket gäller endast om
1. övervakningen har till enda syfte att förebygga, avslöja eller utreda brott,

och

2. övervakningskameran är fast monterad och försedd med fast optik.
Avlyssning eller upptagning av ljud får ske endast sedan en anordning för

avlyssning eller upptagning av ljud aktiverats på grund av misstanke om brott.

background image

5

SFS 2013:460

13 §

En övervakningskamera får efter anmälan sättas upp för kameraöver-

vakning i en butikslokal, om

1. övervakningen har till enda syfte att förebygga, avslöja eller utreda brott,
2. övervakningskameran är fast monterad och försedd med fast optik, och
3. den som avser att bedriva övervakningen har ingått en skriftlig överens-

kommelse om övervakningen med skyddsombudet, skyddskommittén eller en
organisation som företräder de anställda på arbetsplatsen.

Första stycket gäller även i fråga om en yta i en butikslokal där det bedrivs

bankverksamhet genom ombud eller postverksamhet.

Kameraövervakning enligt första stycket får inte avse omklädningsrum,

provhytter, toalettutrymmen eller liknande utrymmen.

Avlyssning eller upptagning av ljud får inte ske utan tillstånd.

14 §

En övervakningskamera får efter anmälan sättas upp för kameraöver-

vakning i en tunnelbanevagn eller av en tunnelbanestation, om

1. övervakningen har till enda syfte att förebygga, avslöja eller utreda brott,

förhindra olyckor eller begränsa verkningarna av en olycka, och

2. övervakningskameran är fast monterad och försedd med fast optik.
Avlyssning eller upptagning av ljud får inte ske utan tillstånd.

15 §

En övervakningskamera får efter anmälan sättas upp för kameraöver-

vakning i ett parkeringshus om övervakningen har till enda syfte att före-
bygga, avslöja eller utreda brott.

Avlyssning eller upptagning av ljud får inte ske utan tillstånd.

Ansökan om tillstånd

16 §

En ansökan om tillstånd till kameraövervakning enligt 8 § ska göras

skriftligen hos länsstyrelsen i det län där övervakningen ska ske.

Om kameraövervakning ska ske i flera län med en övervakningskamera

som är uppsatt på eller i ett fordon, fartyg eller luftfartyg, ska ansökan om till-
stånd göras hos länsstyrelsen i det län där övervakningen huvudsakligen ska
ske. Om det inte går att avgöra i vilket län övervakningen huvudsakligen ska
ske, ska ansökan göras hos länsstyrelsen i något av de berörda länen.

17 §

En ansökan om tillstånd till kameraövervakning enligt 8 § ska inne-

hålla uppgift om och beskrivning av

1. den som ska bedriva kameraövervakningen och i förekommande fall den

som ska ha hand om övervakningen för tillståndshavarens räkning,

2. ändamålen med kameraövervakningen,
3. den utrustning som ska användas,
4. den plats där utrustningen ska placeras och det område som kan överva-

kas, och

5. de omständigheter i övrigt som är av betydelse för prövningen av ären-

det.

Om övervakningen avser en arbetsplats, ska ett yttrande från skyddsombu-

det, skyddskommittén eller en organisation som företräder de anställda på ar-
betsplatsen lämnas in tillsammans med ansökan.

background image

6

SFS 2013:460

Yttrande av kommunen

18 §

Innan länsstyrelsen beslutar om tillstånd till kameraövervakning ska

den kommun där övervakningen ska ske få tillfälle att yttra sig om det inte är
onödigt.

Beslut om tillstånd

19 §

Ett beslut om tillstånd att kameraövervaka ska förenas med villkor om

hur kameraövervakningen får anordnas. Sådana villkor ska avse övervakning-
ens ändamål, den utrustning som får användas och det område som får över-
vakas.

Länsstyrelsen ska också besluta om de övriga villkor som behövs för till-

ståndet. Sådana villkor får avse upplysningar om övervakningen, upptagning,
användning, bevarande eller annan behandling av bilder, avlyssning eller
upptagning av ljud samt andra förhållanden som har betydelse för att skydda
enskildas personliga integritet.

Ett tillstånd får meddelas för en begränsad tid.

20 §

Om förutsättningarna för ett tillstånd ändras, får länsstyrelsen besluta

om nya villkor eller, om förutsättningarna för tillstånd inte längre uppfylls,
återkalla tillståndet. Länsstyrelsen får i motsvarande fall ändra eller återkalla
ett beslut att medge undantag från upplysningsplikten enligt 27 § tredje
stycket.

Anmälan

21 §

En anmälan om kameraövervakning enligt 12–15 §§ ska göras skriftli-

gen hos länsstyrelsen i det län där kameraövervakningen ska ske.

I en anmälan om kameraövervakning ska det anges
1. vem som ska bedriva kameraövervakningen och i förekommande fall

vem som ska ha hand om övervakningen för anmälarens räkning,

2. vilken typ av verksamhet som övervakningen ska förekomma i,
3. om bilder ska spelas in och bevaras eller, i fall som avses i 12 §, ljud av-

lyssnas och tas upp,

4. vilka kategorier av befattningshavare som ska få ha tillgång till det beva-

rade materialet, och

5. om området omedelbart utanför in- och utgångar samt uttagsautomater

eller liknande anordningar ska övervakas i enlighet med bestämmelserna i
12 §.

Om de förhållanden som har redovisats i en anmälan enligt andra stycket

ändras, ska länsstyrelsen skriftligen underrättas om förändringen.

Kameraövervakning av en plats dit allmänheten inte har tillträde

22 §

Kameraövervakning av en plats dit allmänheten inte har tillträde får

bedrivas om den som ska övervakas har samtyckt till övervakningen.

Den övervakade har rätt att när som helst återkalla samtycket. Ytterligare

övervakning av honom eller henne får därefter inte ske.

background image

7

SFS 2013:460

23 §

Kameraövervakning av en plats dit allmänheten inte har tillträde får

bedrivas utan samtycke om

1. övervakningen behövs för att förebygga, avslöja eller utreda brott, för-

hindra olyckor eller andra berättigade ändamål, och

2. övervakningsintresset väger tyngre än den enskildes intresse av att inte

bli övervakad, med särskilt beaktande av hur övervakningen ska utföras, om
teknik som främjar skyddet av den enskildes personliga integritet används
och vilket område som ska övervakas.

24 §

Den som bedriver kameraövervakning av en plats dit allmänheten inte

har tillträde ska se till att

1. övervakningen sker endast för särskilda och berättigade ändamål,
2. ändamålen med övervakningen dokumenteras, och
3. övervakningen inte sker i större omfattning än vad som behövs för att

tillgodose ändamålen med övervakningen.

Upplysningsplikt

25 §

Upplysning om kameraövervakning ska lämnas genom tydlig skylt-

ning eller på något annat verksamt sätt. Upplysning ska också lämnas om vem
som bedriver övervakningen om detta inte framgår av förhållandena på plat-
sen.

Om ljud kan avlyssnas eller tas upp vid övervakningen ska särskild upplys-

ning lämnas om detta.

Upplysningsplikten inträder när övervakningsutrustningen sätts upp.

26 §

Den som bedriver kameraövervakning ska lämna upplysning om ända-

målen med övervakningen, om den övervakade eller den som kan komma att
bli övervakad begär det.

27 §

Upplysning enligt 25 och 26 §§ behöver inte lämnas vid

1. övervakning som en polismyndighet bedriver vid automatisk hastighets-

övervakning,

2. övervakning som sker för att skydda en byggnad, en annan anläggning

eller ett område som enligt 4 § 4, 5 § 1–4 eller 6 § första stycket skyddslagen
(2010:305) har förklarats vara skyddsobjekt, om övervakningen endast omfat-
tar skyddsobjektet eller ett område i dess omedelbara närhet,

3. övervakning som Försvarsmakten bedriver från fordon, fartyg eller luft-

fartyg som ett led i en militär insats eller militär övning eller som behövs för
att prova utrustning för sådan övervakning, eller

4. övervakning som bedrivs av den som är räddningsledare enligt lagen

(2003:778) om skydd mot olyckor, om övervakningen är av vikt för att efter-
forska en försvunnen person.

Undantaget från upplysningsplikten i första stycket 2 gäller inte för sådana

byggnader, andra anläggningar eller områden som används för eller är av-
sedda för fredstida krishantering enligt 4 § 4 skyddslagen.

Om det finns synnerliga skäl får länsstyrelsen besluta om undantag från

upplysningsplikten i andra fall än de som anges i första stycket. En ansökan
om undantag ska vara skriftlig. I sådana ärenden tillämpas 17 § andra stycket
och 19 §, om övervakningsutrustningen ska kunna riktas mot en plats dit all-

background image

8

SFS 2013:460

mänheten har tillträde. Ett beslut om undantag ska förenas med de villkor som
behövs.

De undantag från upplysningsplikten som avses i första och tredje styckena

gäller inte om ljud ska avlyssnas eller tas upp vid övervakningen.

Behandling av bild- och ljudmaterial från kameraövervakning

Vidarebehandling

28 §

Den som bedriver kameraövervakningen får inte behandla bild- och

ljudmaterial från övervakningen för något ändamål som är oförenligt med det
som materialet samlades in för.

Tillgång till material från kameraövervakning

29 §

Tillgång till bild- och ljudmaterial från kameraövervakning får inte ges

till fler personer än vad som behövs för att övervakningen ska kunna bedrivas.

Säkerhet

30 §

Den som bedriver kameraövervakning ska vidta lämpliga tekniska och

organisatoriska åtgärder för att skydda det upptagna bild- och ljudmaterialet.
Åtgärderna ska åstadkomma en säkerhetsnivå som är lämplig med beaktande
av

1. de tekniska möjligheter som finns,
2. vad det skulle kosta att genomföra åtgärderna,
3. de särskilda risker som finns med behandlingen av materialet, och
4. hur pass känsligt materialet är.
Om den som bedriver övervakningen anlitar någon annan att ha hand om

övervakningen ska han eller hon förvissa sig om att den som anlitas kan ge-
nomföra de säkerhetsåtgärder som ska vidtas och se till att åtgärderna verkli-
gen vidtas.

31 §

Den som för någon annans räkning har hand om kameraövervakning

får utföra kameraövervakningen bara i enlighet med instruktioner från den
som bedriver kameraövervakningen.

Det ska finnas ett skriftligt avtal mellan den som bedriver kameraövervak-

ningen och den som har hand om övervakningen för hans eller hennes räk-
ning. I avtalet ska det särskilt föreskrivas att den som har hand om övervak-
ningen får utföra kameraövervakningen bara i enlighet med instruktioner från
den som bedriver kameraövervakningen och att han eller hon är skyldig att
vidta de åtgärder som anges i 30 § första stycket.

Om det i lag eller annan författning finns särskilda bestämmelser om be-

handling av personuppgifter i det allmännas verksamhet i frågor som avses i
första stycket, ska i stället de bestämmelserna gälla.

Bevarande av material från kameraövervakning

32 §

Bild- eller ljudmaterial från kameraövervakning av en plats dit allmän-

heten har tillträde får bevaras under högst två månader, om inte länsstyrelsen
beslutar om en längre bevarandetid.

background image

9

SFS 2013:460

Bild- och ljudmaterial från kameraövervakning av en plats dit allmänheten

inte har tillträde får inte bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt
med hänsyn till ändamålen med övervakningen.

När bild- eller ljudmaterial från kameraövervakning inte längre får bevaras

ska det omedelbart förstöras.

33 §

Om bild- eller ljudmaterial från kameraövervakning används i någon

annan verksamhet hos den som bedriver kameraövervakningen tillämpas, i
stället för 32 §, regleringen i personuppgiftslagen (1998:204) eller annan för-
fattning som gäller för behandling av personuppgifter i den verksamheten.

Överföring av bild- och ljudmaterial till tredjeland

34 §

Det är förbjudet att till tredjeland föra över bild- och ljudmaterial från

kameraövervakning som innehåller personuppgifter om landet inte har en
adekvat nivå för skyddet av personuppgifterna.

Frågan om en skyddsnivå är adekvat ska bedömas med hänsyn till samtliga

omständigheter som har samband med överföringen. Särskild vikt ska läggas
vid uppgifternas art, ändamålen med behandlingen, hur länge behandlingen
ska pågå, ursprungslandet, det slutliga bestämmelselandet och de regler som
finns för behandlingen i tredjelandet.

35 §

Det är trots förbudet i 34 § tillåtet att föra över bild- och ljudmaterial

till tredjeland, om den övervakade har lämnat sitt samtycke till överföringen
eller om överföringen är nödvändig för att

1. ett avtal mellan den övervakade och den som bedriver kameraövervak-

ningen ska kunna fullgöras eller åtgärder som den övervakade begärt ska
kunna vidtas innan ett avtal ingås,

2. ett sådant avtal mellan den som bedriver kameraövervakningen och

tredje man som är i den övervakades intresse ska kunna ingås eller fullgöras,

3. rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras,

eller

4. vitala intressen för den övervakade ska kunna skyddas.
Det är också tillåtet att föra över bild- och ljudmaterial för användning en-

bart i en stat som har anslutit sig till Europarådets konvention om skydd för
enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter.

36 §

Föreskrifter och beslut om undantag från förbudet att överföra person-

uppgifter till tredjeland som har meddelats med stöd av 35 § personupp-
giftslagen (1998:204) ska gälla även vid tillämpningen av denna lag.

Tystnadsplikt och utlämnande av uppgifter

37 §

Den som tar befattning med en uppgift som har inhämtats genom

kameraövervakning får inte obehörigen röja eller utnyttja det som han eller
hon på detta sätt har fått veta om någon enskilds personliga förhållanden. I det
allmännas verksamhet ska i stället bestämmelserna i offentlighets- och sekre-
tesslagen (2009:400) tillämpas.

background image

10

SFS 2013:460

Tillsyn

Centralt ansvar för tillsynen

38 §

Den myndighet som regeringen bestämmer har det centrala ansvaret

för tillsynen enligt denna lag.

Tillsynsmyndigheter

39 §

Länsstyrelsen utövar tillsyn över kameraövervakning av platser dit all-

mänheten har tillträde. Länsstyrelsen ska också se till att tillståndskravet och
anmälningsplikten för uppsatta övervakningskameror som inte har tagits i
bruk följs.

40 §

Den myndighet som regeringen bestämmer utövar tillsyn över kamera-

övervakning av platser dit allmänheten inte har tillträde.

Förelägganden

41 §

De tillsynsmyndigheter som avses i 39 och 40 §§ får inom ramen för

sin tillsynsverksamhet meddela de förelägganden som behövs för att denna
lag, de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen och de beslut som
har meddelats med stöd av lagen ska följas.

42 §

Ett beslut om föreläggande enligt 41 § får förenas med vite.

Tillträde och upplysningar

43 §

De tillsynsmyndigheter som avses i 39 och 40 §§ har rätt att för till-

synen få tillträde till kontrollrum och andra delar av en övervakningsanlägg-
ning. Polismyndigheten är skyldig att på begäran lämna den handräckning
som dessa myndigheter behöver för att få tillträde.

Den som bedriver kameraövervakning, eller den som för någon annans räk-

ning har hand om övervakningen, ska lämna de upplysningar som tillsyns-
myndigheten begär. Tillsynsmyndigheten har rätt att få tillgång till och att
granska bevarat bild- eller ljudmaterial.

Skadestånd

44 §

Den som bedriver kameraövervakning ska ersätta den övervakade för

skada och kränkning av den personliga integriteten som kameraövervakning i
strid med denna lag har orsakat.

Ersättningsskyldigheten kan i den utsträckning det är skäligt jämkas, om

den som har bedrivit övervakningen visar att felet inte berodde på honom
eller henne.

Straff m.m.

45 §

Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller

av oaktsamhet bryter mot någon av bestämmelserna i

1. 8 § om tillståndsplikt,
2. 12–15 §§ om anmälningsplikt,

background image

11

SFS 2013:460

3. 25 § om upplysningsplikt,
4. 32 § första stycket om bevarandetid, och
5. 34 § om överföring till tredjeland.
Detsamma gäller den som bryter mot villkor i beslut som har meddelats

med stöd av 19 eller 20 §.

I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.
För en gärning som omfattas av ett vitesföreläggande ska det inte dömas till

ansvar.

46 §

Övervakningsutrustning som har använts vid brott enligt denna lag ska

förklaras förverkad, om det inte är oskäligt.

Överklagande m.m.

47 §

Beslut enligt denna lag av de tillsynsmyndigheter som avses i 39 och

40 §§ får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Den myndighet som regeringen bestämmer får överklaga ett beslut om ka-

meraövervakning av en plats dit allmänheten har tillträde för att ta till vara
allmänna intressen.

Beslut om tillstånd till kameraövervakning och om undantag enligt 27 §

tredje stycket från upplysningsplikten får överklagas även av den kommun
där övervakningen ska ske och, om kameraövervakningen ska avse en arbets-
plats, av en organisation som företräder de anställda på arbetsplatsen.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

48 §

De tillsynsmyndigheter som avses i 39 och 40 §§ får bestämma att de-

ras beslut ska gälla omedelbart.

49 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om avgifter för en ansökan eller anmälan som enligt denna
lag ska handläggas av länsstyrelsen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013 då lagen (1998:150) om allmän

kameraövervakning ska upphöra att gälla.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut som har

meddelats före den 1 juli 2013.

3. Beslut om tillstånd eller villkor, om undantag från upplysningsplikten

eller om bevarandetid som har meddelats med stöd av den upphävda lagen
ska anses meddelade med stöd av den nya lagen. En anmälan enligt den upp-
hävda lagen ska anses som en anmälan enligt den nya lagen.

4. En ansökan i ett ärende om tillstånd till kameraövervakning som har in-

letts enligt den upphävda lagen ska anses som en anmälan enligt den nya
lagen i de delar som ansökan avser kameraövervakning som är anmälnings-
pliktig enligt denna lag.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

BEATRICE ASK
(Justitiedepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013