SFS 2013:467 Förordning om ändring i förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

130467.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:FGGJCK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:FGGJCL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:FGGJCL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:FGGJCL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:FGGJCK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:FGGJCK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:FGGJCK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:FGGJCL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FGGJCK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:FGGJCK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:FGGJCK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:FGGJCL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:FGGJCK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:FGGJCL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:FGGJCK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:FGGJCK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FGGJCK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2002:1118) om statlig <br/>ers�ttning f�r asyls�kande m.fl.;</b></p> <p style="position:absolute;top:263px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 30 maj 2013.</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 7, 7 b, 10 och 12 �� f�rordningen (2002:1118)</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">om statlig ers�ttning f�r asyls�kande m.fl. ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:350px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:348px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:350px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">En kommun har r�tt till ers�ttning f�r kostnader f�r v�rd av barn under</p> <p style="position:absolute;top:367px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">18 �r i ett annat hem �n barnets eget, om barnet omfattas av 1 � f�rsta stycket<br/>lagen (1994:137) om mottagande av asyls�kande m.fl. Ers�ttning l�mnas f�r<br/>v�rd som ges med st�d av socialtj�nstlagen (2001:453) eller lagen (1990:52)<br/>med s�rskilda best�mmelser om v�rd av unga under den tid som barnets ans�-<br/>kan om uppeh�llstillst�nd pr�vas. Om ans�kan om uppeh�llstillst�nd avsl�s<br/>och ett beslut om avvisning eller utvisning ska verkst�llas l�mnas ers�ttning<br/>ocks� f�r v�rd under tiden fram till dess barnet l�mnar landet.</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r barn som v�rdas i ett hem f�r v�rd eller boende med st�d av social-</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">tj�nstlagen och som anvisats till kommunen enligt 3 � andra stycket lagen om<br/>mottagande av asyls�kande m.fl. har en kommun dock inte r�tt till ers�ttning<br/>enligt f�rsta stycket. F�r dessa barn har kommunen i st�llet r�tt till ers�ttning<br/>med 1 900 kronor per barn och dygn. Ers�ttningen ska betalas ut i efterskott<br/>f�r varje kvartal.</p> <p style="position:absolute;top:594px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Ers�ttning enligt f�rsta och andra styckena l�mnas ocks� f�r v�rd av den</p> <p style="position:absolute;top:611px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">som har fyllt 18 men inte 21 �r, om v�rden p�b�rjats f�re 18 �rs �lder.</p> <p style="position:absolute;top:646px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>7 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:644px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft14">2</p> <p style="position:absolute;top:646px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft10">En kommun som tr�ffat en �verenskommelse som avses i 1 a � f�r</p> <p style="position:absolute;top:663px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">ocks� tr�ffa �verenskommelse med Migrationsverket om hur m�nga platser<br/>f�r boende som avses i 2 � andra stycket lagen (1994:137) om mottagande av<br/>asyls�kande m.fl. som kommunen ska h�lla tillg�ngliga och d�rmed f� ers�tt-<br/>ning f�r. I dessa fall har kommunen r�tt till ers�ttning med 1 600 kronor per<br/>dygn f�r varje �verenskommen plats och d�rut�ver ett till�gg med 300 kronor<br/>per dygn f�r varje belagd plats. Ers�ttningen ska betalas ut i efterskott f�r<br/>varje kvartal.</p> <p style="position:absolute;top:803px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:801px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft14">3</p> <p style="position:absolute;top:802px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Ers�ttning enligt 36, 7 f�rsta stycket, 7 a och 89 b �� betalas efter</p> <p style="position:absolute;top:820px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ans�kan i efterskott f�r varje kvartal.</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2007:619.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2007:619.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 2006:216.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:467</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 14 juni 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2013:467</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2013</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft22">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft20">En ans�kan om ers�ttning enligt 36, 7 f�rsta stycket, 89 b och 11 ��</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">ska ha kommit in till Migrationsverket senast inom ett �r fr�n utg�ngen av den<br/>period ans�kan avser. En ans�kan om ers�ttning enligt 7 a � ska ha kommit in<br/>till Migrationsverket senast inom ett �r fr�n det att utredningen slutf�rdes.</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Kommuner och landsting �r skyldiga att l�mna Migrationsverket de upp-</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">gifter som kr�vs f�r bed�mningen av deras r�tt till ers�ttning enligt denna f�r-<br/>ordning. </p> <p style="position:absolute;top:191px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2014.</p> <p style="position:absolute;top:226px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:261px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">TOBIAS BILLSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft26">Alexandra Wilton Wahren<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">4 Senaste lydelse 2004:701.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2002:1118) om statlig
ers�ttning f�r asyls�kande m.fl.;

utf�rdad den 30 maj 2013.

Regeringen f�reskriver att 7, 7 b, 10 och 12 �� f�rordningen (2002:1118)

om statlig ers�ttning f�r asyls�kande m.fl. ska ha f�ljande lydelse.

7 �

1

En kommun har r�tt till ers�ttning f�r kostnader f�r v�rd av barn under

18 �r i ett annat hem �n barnets eget, om barnet omfattas av 1 � f�rsta stycket
lagen (1994:137) om mottagande av asyls�kande m.fl. Ers�ttning l�mnas f�r
v�rd som ges med st�d av socialtj�nstlagen (2001:453) eller lagen (1990:52)
med s�rskilda best�mmelser om v�rd av unga under den tid som barnets ans�-
kan om uppeh�llstillst�nd pr�vas. Om ans�kan om uppeh�llstillst�nd avsl�s
och ett beslut om avvisning eller utvisning ska verkst�llas l�mnas ers�ttning
ocks� f�r v�rd under tiden fram till dess barnet l�mnar landet.

F�r barn som v�rdas i ett hem f�r v�rd eller boende med st�d av social-

tj�nstlagen och som anvisats till kommunen enligt 3 � andra stycket lagen om
mottagande av asyls�kande m.fl. har en kommun dock inte r�tt till ers�ttning
enligt f�rsta stycket. F�r dessa barn har kommunen i st�llet r�tt till ers�ttning
med 1 900 kronor per barn och dygn. Ers�ttningen ska betalas ut i efterskott
f�r varje kvartal.

Ers�ttning enligt f�rsta och andra styckena l�mnas ocks� f�r v�rd av den

som har fyllt 18 men inte 21 �r, om v�rden p�b�rjats f�re 18 �rs �lder.

7 b �

2

En kommun som tr�ffat en �verenskommelse som avses i 1 a � f�r

ocks� tr�ffa �verenskommelse med Migrationsverket om hur m�nga platser
f�r boende som avses i 2 � andra stycket lagen (1994:137) om mottagande av
asyls�kande m.fl. som kommunen ska h�lla tillg�ngliga och d�rmed f� ers�tt-
ning f�r. I dessa fall har kommunen r�tt till ers�ttning med 1 600 kronor per
dygn f�r varje �verenskommen plats och d�rut�ver ett till�gg med 300 kronor
per dygn f�r varje belagd plats. Ers�ttningen ska betalas ut i efterskott f�r
varje kvartal.

10 �

3

Ers�ttning enligt 36, 7 f�rsta stycket, 7 a och 89 b �� betalas efter

ans�kan i efterskott f�r varje kvartal.

1 Senaste lydelse 2007:619.

2 Senaste lydelse 2007:619.

3 Senaste lydelse 2006:216.

SFS 2013:467

Utkom fr�n trycket
den 14 juni 2013

background image

2

SFS 2013:467

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

12 �

4

En ans�kan om ers�ttning enligt 36, 7 f�rsta stycket, 89 b och 11 ��

ska ha kommit in till Migrationsverket senast inom ett �r fr�n utg�ngen av den
period ans�kan avser. En ans�kan om ers�ttning enligt 7 a � ska ha kommit in
till Migrationsverket senast inom ett �r fr�n det att utredningen slutf�rdes.

Kommuner och landsting �r skyldiga att l�mna Migrationsverket de upp-

gifter som kr�vs f�r bed�mningen av deras r�tt till ers�ttning enligt denna f�r-
ordning.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2014.

P� regeringens v�gnar

TOBIAS BILLSTR�M

Alexandra Wilton Wahren
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2004:701.

;