SFS 2013:467 Förordning om ändring i förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

130467.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:1118) om statlig
ersättning för asylsökande m.fl.;

utfärdad den 30 maj 2013.

Regeringen föreskriver att 7, 7 b, 10 och 12 §§ förordningen (2002:1118)

om statlig ersättning för asylsökande m.fl. ska ha följande lydelse.

7 §

1

En kommun har rätt till ersättning för kostnader för vård av barn under

18 år i ett annat hem än barnets eget, om barnet omfattas av 1 § första stycket
lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Ersättning lämnas för
vård som ges med stöd av socialtjänstlagen (2001:453) eller lagen (1990:52)
med särskilda bestämmelser om vård av unga under den tid som barnets ansö-
kan om uppehållstillstånd prövas. Om ansökan om uppehållstillstånd avslås
och ett beslut om avvisning eller utvisning ska verkställas lämnas ersättning
också för vård under tiden fram till dess barnet lämnar landet.

För barn som vårdas i ett hem för vård eller boende med stöd av social-

tjänstlagen och som anvisats till kommunen enligt 3 § andra stycket lagen om
mottagande av asylsökande m.fl. har en kommun dock inte rätt till ersättning
enligt första stycket. För dessa barn har kommunen i stället rätt till ersättning
med 1 900 kronor per barn och dygn. Ersättningen ska betalas ut i efterskott
för varje kvartal.

Ersättning enligt första och andra styckena lämnas också för vård av den

som har fyllt 18 men inte 21 år, om vården påbörjats före 18 års ålder.

7 b §

2

En kommun som träffat en överenskommelse som avses i 1 a § får

också träffa överenskommelse med Migrationsverket om hur många platser
för boende som avses i 2 § andra stycket lagen (1994:137) om mottagande av
asylsökande m.fl. som kommunen ska hålla tillgängliga och därmed få ersätt-
ning för. I dessa fall har kommunen rätt till ersättning med 1 600 kronor per
dygn för varje överenskommen plats och därutöver ett tillägg med 300 kronor
per dygn för varje belagd plats. Ersättningen ska betalas ut i efterskott för
varje kvartal.

10 §

3

Ersättning enligt 3�6, 7 första stycket, 7 a och 8�9 b §§ betalas efter

ansökan i efterskott för varje kvartal.

1 Senaste lydelse 2007:619.

2 Senaste lydelse 2007:619.

3 Senaste lydelse 2006:216.

SFS 2013:467

Utkom från trycket
den 14 juni 2013

background image

2

SFS 2013:467

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

12 §

4

En ansökan om ersättning enligt 3�6, 7 första stycket, 8�9 b och 11 §§

ska ha kommit in till Migrationsverket senast inom ett år från utgången av den
period ansökan avser. En ansökan om ersättning enligt 7 a § ska ha kommit in
till Migrationsverket senast inom ett år från det att utredningen slutfördes.

Kommuner och landsting är skyldiga att lämna Migrationsverket de upp-

gifter som krävs för bedömningen av deras rätt till ersättning enligt denna för-
ordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Alexandra Wilton Wahren
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2004:701.