SFS 2013:468 Förordning om ändring i förordningen (2007:1153) med instruktion för Statens energimyndighet

130468.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1153) med
instruktion för Statens energimyndighet;

utfärdad den 5 juni 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1153) med instruk-

tion för Statens energimyndighet

dels att 1�3 och 4 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 10 §, av följande ly-

delse.

1 §

1

Statens energimyndighet är förvaltningsmyndighet för frågor om an-

vändning och tillförsel av energi.

Myndigheten ska verka för att på kort och lång sikt trygga tillgången på el

och annan energi på med omvärlden konkurrenskraftiga villkor. Myndigheten
ska vidare inom sitt verksamhetsområde verka för en effektiv och hållbar
energianvändning och en kostnadseffektiv energiförsörjning, båda med en låg
negativ inverkan på hälsa, miljö och klimat. Myndigheten ska bidra till om-
ställningen till ett ekologiskt uthålligt energisystem. Stränga krav ska ställas
på säkerhet och omsorg om hälsa och miljö vid omvandling och utveckling av
all energiteknik.

Myndigheten ska verka för att de av riksdagen antagna energipolitiska

målen till år 2020 ska uppnås.

Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde verka för att det genera-

tionsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fast-
ställt nås och vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling. Myndig-
heten ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera till Naturvårdsverket och sam-
råda med verket om vilken rapportering som behövs.

Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde bidra i det arbete som för-

anleds av att riksdagen fattat beslut om att möjliggöra kontrollerade genera-
tionsskiften i den svenska kärnkraften genom bl.a. omvärldsbevakning och
genom att belysa förutsättningarna i övrigt.

2 §

2

Statens energimyndighet ska

1. verka för rationell tillförsel, omvandling, distribution och användning av

energi,

2. samordna arbetet med omställningen av energisystemet och verka för en

ökad användning av förnybara energikällor, särskilt vindkraft,

1 Senaste lydelse 2011:97.

2 Senaste lydelse 2012:512.

SFS 2013:468

Utkom från trycket
den 14 juni 2013

background image

2

SFS 2013:468

3. inom sitt verksamhetsområde främja forskning och innovation i form av

en strategiskt utformad samlad insats som spänner över hela innovations-
systemet, i nära samverkan med, och som komplement till, övriga energipoli-
tiska insatser och andra styrmedel som syftar till att nå klimat- och energimål
samt energirelaterade miljöpolitiska mål,

4. vara behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning

(EU) nr 994/2010 av den 20 oktober 2010 om åtgärder för att trygga naturgas-
försörjningen och om upphävande av rådets direktiv 2004/67/EG,

5. utarbeta underlag för utvärdering och omprövning av de samlade energi-

politiska programmen,

6. bevaka energimarknadernas och energisystemets utveckling och särskilt

energiomvandlingens och energianvändningens inverkan på och betydelse för
miljö och klimat samt näringslivets konkurrenskraft och den ekonomiska till-
växten,

7. följa den internationella utvecklingen inom verksamhetsområdet och

främja svenskt deltagande i internationellt samarbete,

8. ansvara för officiell statistik i enlighet med vad som anges i förord-

ningen (2001:100) om den officiella statistiken,

9. bevaka att Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 106/2008

av den 15 januari 2008 om ett gemenskapsprogram för energieffektivitets-
märkning av kontorsutrustning följs,

10. för Sveriges räkning, som nationell expertmyndighet för de projektba-

serade mekanismerna gemensamt genomförande och ren utveckling, ansvara
för att formellt godkänna deltagande i klimatprojekt i enlighet med beslut 16/
CP.7 och 17/CP.7 under Förenta nationernas ramkonvention om klimatför-
ändringar,

11. inom sin verksamhet för en effektiv energianvändning, beakta behoven

av funktionalitet, hanterbarhet och andra konsumentaspekter vid utformning
av märkning och tekniska standarder samt vid provning av energianvändande
utrustning,

12. bistå Regeringskansliet i att tillvarata Sveriges intressen i de internatio-

nella klimatfonder som Sverige deltar i inom ramen för Förenta nationernas
ramkonvention om klimatförändringar, samt för de multilaterala utvecklings-
bankerna,

13. tillsammans med Naturvårdsverket delta i arbetet med att genomföra

och föreslå förbättringar av systemet för handel med utsläppsrätter,

14. medverka i och förvärva utsläppsenheter från projekt eller program

inom ramen för de projektbaserade flexibla mekanismerna gemensamt ge-
nomförande och ren utveckling under Kyotoprotokollet till Förenta natio-
nernas ramkonvention om klimatförändringar (Kyotoprotokollet) samt lik-
nande marknadsbaserade flexibla mekanismer upprättade under denna ram-
konvention eller inom ramen för Europaparlamentets och rådets beslut nr
406/2009/EG av den 23 april 2009 om medlemsstaternas insatser för att
minska sina växthusgasutsläpp i enlighet med gemenskapens åtaganden om
minskning av växthusgasutsläppen till 2020

3 (ansvarsfördelningsbeslutet)

som ett led i utvecklandet av mekanismer för internationell utsläppshandel
och i syfte att bidra till att uppnå Sveriges internationella åtaganden och natio-
nella mål,

3 EUT L 140, 5.6.2009, s. 136 (Celex 32009D0406).

background image

3

SFS 2013:468

15. medverka i genomförandet av det regionala tillväxtarbetet med ut-

gångspunkt i förordningen (2007:713) om regionalt tillväxtarbete och i enlig-
het med prioriteringarna i gällande nationell strategi för regional konkurrens-
kraft, entreprenörskap och sysselsättning,

16. se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är

kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag,

17. ha ett samlat ansvar för information och för att ta fram underlag i enlig-

het med artiklar och definitioner i Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energi-
källor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG
och 2003/30/EG samt i enlighet med bilagorna II, III, V, VI och VII till direk-
tivet,

18. inom sitt ansvarsområde för energiberedskap bedriva omvärldsbevak-

ning och analys samt utveckla och samordna samhällets krisberedskapsför-
måga och stödja andra myndigheter med expertkompetens inom området, och

19. vartannat år genomföra och, efter att ha hört Affärsverket svenska

kraftnät, till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap redovisa ett iden-
tifieringsarbete av potentiella europeiska kritiska infrastrukturer inom under-
sektorerna olja och gas enligt rådets direktiv 2008/114/EG av den 8 december
2008 om identifiering av, och klassificering som, europeisk kritisk infrastruk-
tur och bedömning av behovet att stärka skyddet av denna.

3 §

4 Myndigheten ska fullgöra Sveriges uppgiftsskyldighet enligt kapitel V

i avtalet om ett internationellt energiprogram (IEP) som undertecknades i
Paris den 18 november 1974 (S� 1975:50) och de uppgifter för krisåtgärder
som följer av avtalet. Myndigheten ska även fullgöra de uppgifter som följer
av rådets direktiv 2009/119/EG av den 14 september 2009 om skyldighet för
medlemsstaterna att inneha minimilager av råolja och/eller petroleumproduk-
ter.

5

Myndigheten ska planera, samordna, och i den utsträckning som reger-

ingen föreskriver, genomföra ransoneringar och andra regleringar som gäller
användning av energi. I frågor om planering och samordning ska myndig-
heten samråda med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Myndigheten har ett övergripande ansvar för planering av underlag för

prioritering av samhällsviktiga elanvändare enligt förordningen (2011:931)
om planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare.

4 §

6

Statens energimyndighet är kontoföringsmyndighet enligt lagen

(2004:1199) om handel med utsläppsrätter. Myndigheten ska fullgöra de
uppgifter som ankommer på den nationella administratören i kommis-
sionens förordning (EU) nr 389/2013 av den 2 maj 2013 om upprättande av
ett unionsregister i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv
2003/87/EG och Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG och
nr 406/2009/EG samt om upphävande av kommissionens förordningar (EU)
nr 920/2010 och (EU) nr 1193/2011

7. Dessa uppgifter inkluderar administra-

tion av konton för

4 Senaste lydelse 2011:932.

5 EUT L 265, 9.10.2009, s. 9 (Celex 32009L0119).

6 Senaste lydelse 2012:3.

7 EUT L 122, 3.5.2013, s.1 (Celex 32013R0389).

background image

4

SFS 2013:468

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

1. Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter,
2. ansvarsfördelningsbeslutet som avses i 2 § 14, och
3. Sveriges nationella register under Kyotoprotokollet.
Myndigheten har till uppgift att, tillsammans med Naturvårdsverket,

löpande informera verksamhetsutövare och allmänheten om EU:s system för
handel med utsläppsrätter.

Statens energimyndighet är tillsynsmyndighet enligt förordningen

(2011:1480) om elcertifikat. Myndigheten ska följa upp, utvärdera och redo-
göra för utvecklingen inom elcertifikatssystemet. Statens energimyndighet är
tillsynsmyndighet enligt förordningen (2004:1198) om program för energi-
effektivisering och ska redogöra för resultaten av denna verksamhet.

10 §

8 Statens energimyndighet ska tillsammans med Verket för innova-

tionssystem, Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande och Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd ingå i
en samordningsgrupp bestående av myndighetscheferna. Gruppen ska sam-
verka och gemensamt utarbeta analyser, strategier och forskningsprogram
samt i övrigt ta initiativ för att utveckla och förnya formerna för forsknings-
verksamheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

8 Tidigare 10 § upphävd genom 2009:163.