SFS 2013:469 Förordning om ändring i förordningen (2009:1101) med instruktion för Verket för innovationssystem

130469.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1101) med
instruktion för Verket för innovationssystem;

utfärdad den 5 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 7 § förordningen (2009:1101) med instruktion

för Verket för innovationssystem ska ha följande lydelse.

7 §

För Verket för innovationssystem, Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för

miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Forskningsrådet för hälsa,
arbetsliv och välfärd och Statens energimyndighet ska det finnas en samord-
ningsgrupp bestående av myndighetscheferna. Gruppen ska samverka och
gemensamt utarbeta analyser, strategier och forskningsprogram samt i övrigt
ta initiativ för att utveckla och förnya formerna för forskningsverksamheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

ANNIE L��F

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

SFS 2013:469

Utkom från trycket
den 14 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013