SFS 2013:470 Förordning om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler

130470.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om tillämpning av Europeiska unionens
statsstödsregler;

utfärdad den 5 juni 2013.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Frågor om återkrav av stöd enligt 2 § andra stycket lagen (2013:388) om

tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler prövas av den myndighet
som lämnat stödet, om inte regeringen i det enskilda fallet bestämmer något
annat.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

ANNIE LÖÖF

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

SFS 2013:470

Utkom från trycket
den 14 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013