SFS 2013:471 Förordning om ändring i förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet

130471.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1988:764) om statligt
stöd till näringslivet;

utfärdad den 5 juni 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1988:764) om statligt stöd

till näringslivet

1

dels att 21 § ska upphöra att gälla,
dels att 1 och 22 §§ ska ha följande lydelse.

1 §

2

Denna förordning ska tillämpas på statligt stöd till näringslivet i form

av lån och bidrag, i den mån regeringen föreskriver det.

Bestämmelserna i 22 och 23 §§ ska dock tillämpas på allt statligt stöd som

omfattas av artikel 107 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Be-
stämmelserna i 18�20 §§ gäller för allt statligt stöd som omfattas av kommis-
sionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämp-
ningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse.

22 §

3

Statliga myndigheter ska till Myndigheten för tillväxtpolitiska utvär-

deringar och analyser lämna uppgifter för uppföljning av befintliga stöd.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

ANNIE L��F

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse av 21 § 2010:644.

2 Senaste lydelse 2010:644.

3 Senaste lydelse 2010:644. �ndringen innebär att första stycket upphävs.

SFS 2013:471

Utkom från trycket
den 14 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013