SFS 2013:472 Förordning om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten

130472.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter
vid Kronofogdemyndigheten;

utfärdad den 5 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1992:1094) om avgifter vid

Kronofogdemyndigheten ska ha följande lydelse.

3 §

1

Någon avgift tas inte ut, om

1. ansökan avvisas,
2. ansökan inte föranleder någon verkställighetsåtgärd till följd av att sö-

kanden inte betalar förskott som Kronofogdemyndigheten begär enligt 4 §
första eller andra stycket,

3. målet redovisas utan någon utredningsåtgärd därför att gäldenären är för-

satt i konkurs eller har beviljats skuldsanering, eller

4. utmätning går åter enligt 3 kap. 8 § tredje stycket konkurslagen

(1987:672).

Någon avgift tas heller inte ut vid handräckning enligt
� 34 a § skogsvårdslagen (1979:429),
� 5 kap. 10 eller 17 § konkurrenslagen (2008:579),
� 3 § andra stycket lagen (2010:1010) om kreditvärderingsinstitut,
� 3 kap. 1 § andra stycket lagen (2013:287) med kompletterande bestäm-

melser till EU:s förordning om OTC-derivat, centrala motparter och trans-
aktionsregister, eller

� 13 § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstöds-

regler.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:290.

SFS 2013:472

Utkom från trycket
den 14 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013