SFS 2013:473 Förordning om ändring i förordningen (1998:996) om sysselsättningsbidrag

130473.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:996) om
sysselsättningsbidrag;

utfärdad den 5 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 20 § förordningen (1998:996) om sysselsätt-

ningsbidrag ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2013.

På regeringens vägnar

ANNIE LÖÖF

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

SFS 2013:473

Utkom från trycket
den 14 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013