SFS 2013:474 Förordning om ändring i förordningen (2003:564) om bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning

130474.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:564) om bidrag
till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad
energiförsörjning;

utfärdad den 5 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2003:564) om bidrag till åt-

gärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning ska ha följande ly-
delse.

1 §

1

Om det finns medel, får statligt stöd i form av bidrag enligt denna för-

ordning lämnas till företag i syfte att främja en effektiv och miljöanpassad
energiförsörjning, energieffektivisering samt för att stimulera upphandling av
effektivare energiteknik.

Stöd lämnas, förutom vad som anges i 7 §, i enlighet med de förutsätt-

ningar som följer av kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 av den
6 augusti 2008 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med
den gemensamma marknaden enligt artiklarna 87 och 88 i fördraget (allmän
gruppundantagsförordning).

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:28.

SFS 2013:474

Utkom från trycket
den 14 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013