SFS 2013:475 Förordning om ändring i förordningen (2007:61) om regionalt investeringsstöd

130475.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:61) om regionalt
investeringsstöd;

utfärdad den 5 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (2007:61) om regionalt inves-

teringsstöd ska ha följande lydelse.

9 §

1

Regionalt investeringsstöd lämnas i enlighet med de villkor som anges

i kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 av den 6 augusti 2008 genom
vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den gemensamma
marknaden enligt artiklarna 87 och 88 i fördraget (allmän gruppundantagsför-
ordning).

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

ANNIE L��F

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:204. �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

SFS 2013:475

Utkom från trycket
den 14 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013